Permits

Cẩm Nang Chính Sách và Thủ Tục Công Trình

Xem Cẩm Nang Chính Sách và Thủ Tục Công Trình, một nguồn tài nguyên cho đương đơn xin giấy phép và nhân viên của Địa Hạt Không Khí Không khí về các điều kiện của quá trình thẩm định giấy phép.

Cẩm Nang Chính Sách và Thủ Tục Ngành Công Trình (PDF) của Địa Hạt Không Khí là một tập hướng dẫn về chính sách, thủ tục, và các yêu cầu giấy tờ đối với phần lớn các hoạt động cần xin phép của Địa Hạt Không Khí. Cẩm nang này giải thích và hướng dẫn về quy trình thẩm định giấy phép.

BACT RACT và BARCT

Kỹ Thuật Kiểm tra Tốt Nhất Có Sẵn (Best Available Control Technology - BACT)
Kỹ Thuật Ngăn Kiểm tra Hợp Lý Có Sẵn (Reasonably Available Control Technology - RACT)
Kỹ Thuật Kiểm tra Trang Bị Thêm Tốt Nhất Có Sẵn (Best Available Retrofit Control Technology - BARCT)

BACT là mức độ kiểm soát khí thải hoặc giảm đối với các nguồn mới và nguồn sửa đổi của khí thải có tiềm năng để phát ra 10 hoặc nhiều pounds của bất kỳ tiêu chuẩn ô nhiễm (NOx, CO, POC, NPOC, SO2 hoặc PM10) vào một ngày xấu nhất. BACT là nhằm giảm bớt lượng khí thải đến mức tối đa có thể xem xét tính khả thi về công nghệ và kinh tế. Đối với các ngôn ngữ quy định cụ thể, xem Mục 301 của  Quy Định 2, Điều Lệ 2.

RACT được theo yêu cầu Đạo Luật Không Khí Sạch Liên bang để được thực hiện đối với các nguồn của các tiêu chí hiện có lượng khí thải gây ô nhiễm trong việc phát triển đạt được kế hoạch để đạt được các tiêu chuẩn của liên bang về phẩm chất môi trường không khí. Ngoài ra Đạo Luật Không Khí Sạch California (California Clean Air Act - CCAA) yêu cầu các cơ quan quản lý không khí địa phương đưa ra một kế hoạch kiến thức để đạt được các tiêu chuẩn của tiểu bang về phẩm chất không khí. Các kế hoạch này phải bao gồm các biện pháp đòi hỏi công nghệ kiểm soát để giảm chất phát thải từ các nguồn hiện có (RACT / BACT). Trong khi CCAA không định nghĩa RACT, RACT cho các nguồn hiện có thường được coi là những giới hạn chất phát thải đó sẽ là kết quả của việc áp dụng các công nghệ chứng minh để giảm lượng khí thải. BARCT được định nghĩa trong Đạo luật Sức khỏe và An toàn California là "một giới hạn chất phát thải đó là dựa vào mức độ giảm tối đa có thể đạt được, có tính đến môi trường, năng lượng, và các tác động kinh tế của từng loại hay một nhóm nguồn". Mặc dù thuật ngữ này thường được sử dụng thay thế cho nhau, BACT nói chung yêu cầu là nghiêm ngặt hơn so với yêu cầu RACT.

Các chính sách và thủ tục sau đây đã được phát triển cho BACT & RACT.

Chính sách & Thủ tục BACT

Thủ tục: BACT1 Duyệt xét Hệ thống Giặt Mền Tự động - 2/28/2008

Thủ tục: Tiến hành xác định BACT & Cập nhập tập sách BACT/TBACT - 2/28/2008

Chính sách & Thủ tục RACT

Chính sách: NOx và CO RACT Levels cho oxi hóa nhiệt - 2/28/2008

Lưu giữ và Đền bù

Tín dụng Giảm Chất Chất Phát Thải (ERCs) được lưu giữ phù hợp với Quy Định 2, Điều Lệ 4. ERCs có thể được lưu giữ cho các chất ô nhiễm sau: NOx, SO2, CO, POC, NPOC, dạng hạt và PM10. ERCs được tạo ra bằng cách giảm lượng khí thải vượt quá những gì được yêu cầu theo quy định, hoặc bằng cách giảm bớt hoặc tắt nguồn. ERCs có thể được sử dụng để cung cấp bù đắp cho tăng khí chất phát thải từ một nguồn mới hoặc sửa đổi, theo yêu cầu của mục 302 và 303 của Quy Định 2, Điều Lệ 2. Chứng chỉ lưu trữ ERC có thể được mua bán hoặc bán cho một cơ sở khác để sử dụng như bù đắp.

Tín dụng giảm thiểu chất phát thải hoán đổi được (IERCs) được lưu giữ theo Quy Định 2, Điều Lệ 9.  IERCs chỉ có thể lưu giữ cho NOx.  NOx IERCs được tạo ra bằng cách giảm mức chất phát thải (khí thải khối lượng trên một đơn vị sản lượng) dưới đây những gì được yêu cầu của quy định  IERCs không thể được tạo ra bằng cách cắt giảm hoặc tắt nguồn.  IERCs chỉ có thể được sử dụng ở vị trí mà tại đó họ đã tạo ra.   Một khi lưu giữ, IERCs có thể được sử dụng như là một phần của một Kế hoạch Tuân thủ Tương đương để thực hiện theo điều lệ nhất định của NOx.  Không giống như ERCs, IERCs không thể được sử dụng như là bù đắp.

Các chính sách và thủ tục sau đây áp dụng cho lưu giữ và bù đắp.

Chính sách: Quy trình Xử lý Yêu cầu để Chất Chất Phát Thải Lưu giữ - 3/15/2013

Chính sách: Làm rõ Về nhà Cung cấp của Giảm chất phát thải Tín dụng / Bù đắp -2/28/2008

Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California (CEQA)

CEQA yêu cầu duyệt xét môi trường cho các dự án phát triển hoặc sự chấp thuận của tiểu bang California, khu vực, hoặc chính quyền địa phương.  Dự án bao gồm việc cấp giấy phép sử dụng có điều kiện như Nhà thẩm quyền để xây dựng và Cấp Giấy phép Hoạt động.  Mục đích chính của CEQA là để bảo đảm rằng công chúng và cơ quan ra quyết định về một hoạt động đề xuất có kiến thức đầy đủ về tác động môi trường của hoạt động này trước khi tiếp tục.

Các chính sách và thủ tục sau đây cung cấp CEQA áp dụng làm rõ như thế nào.

Xác định CEQA Khả năng cho Cơ quan thẩm quyền Xây dựng và/hoặc Cấp Giấy phép để Hoạt động - 02/28/2008

Mẫu Dữ Liệu

Các chính sách và thủ tục sau đây đã được soạn thảo cho việc điền các mẫu dữ liệu nhất định.

Thủ Tục: Quy Trình Gia Hạn Giấy Phép - 12/13/2007

Định Nghĩa

Sau đây là lời giải thích về các định nghĩa nhất định.

Định Nghĩa về Chính Sách: Hợp Chất Hữu Cơ Phi Quang Hoá

Hệ Số Chất Phát Thải

Là một phần của Bản Báo cáo Đánh giá Kỹ thuật đã được trang bị cho mỗi đơn xin giấy phép, giấy phép các kỹ sư tính toán chất phát thải từ các nguồn mới và / hoặc sửa đổi. Nếu có sẵn, các kỹ sư có thể sử dụng hệ số chất phát thải cho các nguồn đang được đánh giá. Hệ số chất phát thải thường là dưới hình thức của khối lượng của chất gây ô nhiễm trên một đơn vị sản lượng. Một nguồn thường được sử dụng các yếu tố chất phát thải là ấn phẩm EPA, đã cho quyền Lập yếu tố Không khí Ô nhiễm khí thải, thường được gọi là AP-42.

Các chính sách và thủ tục sau đây cung cấp thông tin số chất phát thải cho các nguồn hoặc các hoạt động nhất định.

Policy: Hệ Số Chất Phát Thải CARB cho Máy động cơ Diesel - Phần trăm HC liên quan tới NMHC + NOx - 2/28/2008 
Chính sách: Hệ Số Chất Phát Thải cho Chất lan nhiễm không khí độc hại từ Nguồn Khí Đốt Tự Nhiên Đốt cháy khác - 2/28/2008

Động Cơ

Động cơ lớn hơn 50 mã lực (HP) phải có giấy phép. Bất kỳ động cơ mới nào (sau ngày 1 tháng Chín năm 2001) là một nguồn ô nhiễm mới. Bất kỳ động cơ nào được lắp đặt và hoạt động trước ngày 1 Tháng Chín năm 2001 là một nguồn ô nhiễm không được miễn.

Ngoài các quy định của Địa Hạt, Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California đã áp dụng các Biện Pháp Kiểm Soát Chất Độc Lan Toả Trong Không Khí (ATCMs) đối với các động cơ cố địnhdi động

Cẩm Nang Giấy Phép có những chương về cấp giấy phép cho những Động Cơ Đốt Trong sau đây:

 • Động Cơ Diesel Cố Định 
 • Động Cơ Khí Đốt Tự Nhiên Cố Định 
 • Động Cơ Diesel Di Động

Ngoài ra, có hướng dẫn bổ sung cho việc Lấy Giấy Phép để Vận Hành một Động Cơ Đốt Trong.

Các chính sách và thủ tục sau đây làm rõ việc cấp giấy phép cho động cơ máy dầu diesel.

 

Chính Sách: Điều Kiện Cấp Giấy Phép Của Địa Hạt đối với Thiết Bị CARB PERP có Đăng Ký - 3/28/13

Thủ Tục: Cấp Giấy Phép cho Động Cơ Không Được Miễn - 7/1/2009

Chính Sách: Hệ Số Phát Thải CARB cho Động Cơ Máy Diesel - Tỷ lệ phần trăm HC Liên Quan tới NMHC + NOx - 2/28/2008

Chính Sách: Khi nào Bắt Buộc Thử Nguồn Ô Nhiễm Đối Với Động Cơ Máy Diesel Cố Định để Thể Hiện việc Tuân Thủ quy định ATCM về Động Cơ CI Cố Định - 2/28/2008

Miễn Trừ

Nói chung, các nguồn ô nhiễm không khí cố định đòi hỏi phải có giấy phép của Địa Hạt. Trước khi lắp đặt hoặc sửa đổi một nguồn chất phát thải, chủ sở hữu/nhà điều hành phải nộp đơn xin giấy phép và được Địa Hạt phê chuẩn. Địa Hạt phê chuẩn giấy phép thông qua trình tự hai bước. Bước đầu tiên là Quyền Xây Cất (A/C), khi Địa Hạt cho phép chủ sở hữu/nhà điều hành lắp đặt các thiết bị được phê chuẩn trong đơn xin giấy phép. Trước khi bắt đầu khởi động một nguồn gây ô nhiễm, chủ sở hữu/nhà điều hành thông báo cho Địa Hạt về hoạt động sắp xảy ra. Nếu nguồn gây ô nhiễm được lắp đặt phù hợp với A/C, Địa Hạt sẽ cấp Giấy Phép Hoạt Động (P/O). Đối với các nguồn ô nhiễm thông thường, Địa Hạt có thể rút gọn trình tự thành một bước duy nhất và cấp P/O trực tiếp, mà không cần ban hành A/C trước.

Một số nguồn chất phát thải nhất định được miễn giấy phép của Địa Hạt. Những nguồn này được liệt kê trong Mục 103 tới Mục 128 của Quy Định 2, Điều Lệ 1. Một số nguồn ô nhiễm được miễn vì Địa Hạt bị Đạo Luật Sức Khoẻ & An Toàn California cấm không được đòi hỏi giấy phép. Các nguồn ô nhiễm khác được miễn vì Địa Hạt coi chúng là nguồn gây ô nhiễm không khí không đáng kể.

Các chính sách và thủ tục sau làm rõ việc miễn giấy phép đối với một số nguồn ô nhiễm hay hoạt động nhất định.

Chính Sách: Làm rõ các Miễn Trừ Giấy Phép chiếu theo Quy Định 2-1-103 - 2/28/2008
Chính Sách: Mục 2-1-119.1 Miễn Trừ Giấy Phép đối với Hoạt Động Bọc Sơn Bột và Sấy Khô bằng Phóng Xạ - 2/28/2008

Lệ Phí

Lệ phí đơn xin giấy phép, gia hạn được tính dựa trên Quy Định 3. Các chính sách và thủ tục sau đây cung cấp làm rõ các nguồn hoặc các tình huống nhất định.

Chính sách: Lệ phí Kết hợp với Cơ quan Vận hành bê tông và Hoạt động Khai thác đá/Máy nghiền 2/28/2008

Tạo nhóm

Địa Hạt Không Khí đòi hỏi giấy phép nguồn cố định của ô nhiễm không khí. Trong một số trường hợp, những cá nhân của thiết bị có thể được nhóm lại và cho phép như một nguồn duy nhất. Mục 401.3 và 401.4 của Quy Định 2, Điều Lệ 1 cụ thể xác định các nguồn có thể được nhóm lại. Nhóm khác được phép cho mỗi chính sách sau đây.

Các chính sách và thủ tục sau đây cung cấp rõ cho nhóm các nguồn nhất định.

Bồn Chứa Nhóm Nhựa thông tại Vận hành Sợi Thủy Tinh  - 10/3/2008
Cho phép của bề mặt lớp phủ lò bếp bảo dưỡng  - 10/3/2008
Phân nhóm Lớp sơn, Keo hoặc Hoạt động In ấn vào một đơn Nguồn xin phép - 10/3/2008

Các Chính sách và Thủ tục Khác

Các chính sách và thủ tục sau đây đã được phát triển để giải quyết các câu hỏi cụ thể / các vấn đề đã phát sinh trong quá khứ.

Chính sách: NSPS và Xin Giấy phép Cho Bồn bể chứa mới  - 2/28/2008

Điều Kiện Giấy Phép

Quyền Xây Cất hoặc Giấy Phép Hoạt Động có thể tuỳ thuộc vào các điều kiện giấy phép. Một điều kiện có thể có phần hạn chế mức sử dụng vật liệu, thiết lập tham số cho phép phạm vi hoạt động, yêu cầu giám sát chất phát thải hoặc tham số, yêu cầu kiểm tra chứng minh sự tuân thủ, và/hoặc thiết lập các yêu cầu lưu giữ hồ sơ.

Các chính sách và thủ tục sau đây đưa ra hướng dẫn về các điều kiện xin cấp giấy phép:

Chính Sách: Lưu Giữ Hồ Sơ cho Điều Kiện Giấy Phép - 02/28/2008

Kiểm Tra Thử Nghiệm  - 10/31/06

Giấy Phép và Gia Hạn

Các chính sách và thủ tục sau làm rõ việc quản lý giấy phép và gia hạn giấy phép.

Cẩm Nang Thủ Tục, Tập II, Thủ Tục Cấp Giấy Phép Cho Công Trình, Phần 2 (Giấy Phép - Tổng Quát) - 6/15/2005 
Thủ Tục: Quy Trình Gia Hạn Giấy Phép - 12/3/2007

Điều Lệ và Quy Định

Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh soạn thảo các quy định để cải thiện phẩm chất không khí và bảo vệ sức khoẻ và an sinh của cư dân Vùng Vịnh và môi trường của họ.

Các chính sách và thủ tục sau đây làm rõ các điều lệ và quy định nhất định của Địa Hạt.

Quy Định 2 Điều Lệ 1 - (xem mục Miễn Trừ)
Quy Định 8 - Chính Sách: Điều Lệ 8 Áp Dụng Điều Lệ 2/28/2008

Giấy Phép Tiêu Đề V và Nguồn Ô Nhiễm Nhân Tạo Nhỏ

Tiêu Đề V là một trong nhiều chương trình được Quốc Hội Hoa Kỳ cho phép trong các khoản Tu Chính năm 1990 đối với Đạo Luật Không Khí Sạch (CAA) liên bang. Mục đích của chương trình này là:

 • Tăng cường tuân thủ trên toàn quốc với Đạo Luật Không Khí Sạch
 • Cung cấp nền tảng cho việc kiểm kê khí thải tốt hơn
 • Cung cấp một phương tiện tiêu chuẩn để thực hiện các chương trình khác sau trong Đạo Luật Không Khí Sạch liên bang:
  • Chất Ô Nhiễm Không Khí Nguy Hiểm (CAA 112);
  • Giám Sát Định Kỳ (CAA 114 và 504); và
  • Mưa Axit (CAA Tiêu Đề IV)

  Các chương trình Tiêu Đề V yêu cầu cơ quan phẩm chất không khí địa phương và tiểu bang cấp giấy phép hoạt động toàn diện cho các cơ sở phát ra một số lượng đáng kể các chất ô nhiễm không khí. Đối với tất cả các cơ quan thực hiện trong cả nước, có những tiêu chuẩn bắt buộc đối với các chương trình cấp giấy phép và nội dung giấy phép.

  Giấy phép hoạt động theo Tiêu Đề V khác với giấy phép hoạt động khác do Địa Hạt cấp vì chúng bao gồm rõ ràng những điều kiện của tất cả các quy định áp dụng cho hoạt động tại các cơ sở Tiêu Đề V.

  Bất kỳ cơ sở nào tuỳ thuộc vào Tiêu Đề V bởi vì lượng phát thải tiềm năng vượt quá mức kích hoạt trong chương trình của Địa Hạt, nhưng lượng phát thải thực tế hằng năm luôn thấp hơn so với các mức đó, thì có thể chọn không tham gia Tiêu Đề V thông qua một trong hai phương pháp sau đây:

  1. Một cơ sở có thể nộp đơn và nhận được một Giấy Phép Hoạt Động Nguồn Ô Nhiễm Nhân Tạo Nhỏ (SMOP). Các yêu cầu cho một SMOP được đặt ra trong Quy Định 2, Điều Lệ 6, Xét Duyệt Cơ Sở Lớn; hoặc
  2. Một cơ sở có thể chứng tỏ Tiềm Năng Phát Thải (PTE) của họ ở dưới mỗi ngưỡng gây ô nhiễm Cơ Sở Lớn bằng cách sử dụng thủ tục nêu trong Cẩm Nang Thủ Tục Tập II, Phần 3, Xét Duyệt Cơ Sở Lớn).

  Các chính sách và thủ tục sau đây làm rõ quy trình cấp giấy phép theo Tiêu Đề V và Nguồn Ô Nhiễm Nhân Tạo Nhỏ.

  Cẩm Nang Thủ Tục, Tập II, Thủ Tục Cấp Giấy Phép Công Trình, Phần 3 (Điều Kiện Cấp Phép Xét Duyệt Cơ Sở Lớn) - 5/2/2001

  Chất độc

  Quy Định 2, Điều Lệ 5 thay thế bản hướng dẫn Quản lý Rủi ro của Địa Hạt Không Khí vào ngày 01 Tháng bảy năm 2005. Điều Lệ này cung cấp duyệt xét xây dựng sơ bộ cho các tác động sức khỏe có khả năng từ các nguồn mới và sửa đổi các chất gây ô nhiễm không khí độc hại. Lượng khí thải độc hại đã được ước tính cho tất cả các nguồn trong một dự án được đề nghị; nếu lượng khí thải từ một dự án đề xuất vượt quá mức kích hoạt trong Bảng 2-5-1, a Phân tích Sàng lọc Rủi ro Sức khoẻ (HRSA) cần thiết để xác định rủi ro dự án và nguy cơ từ mỗi nguồn. Tiêu chuẩn Rủi ro là:

  2-5-301 Yêu cầu Công nghệ Điều khiển Chất Độc Hại Tốt nhất Có sẵn (TBACT):

  Người nộp đơn phải nộp đơn TBACT với bất cứ nguồn mới hoặc sửa đổi của TACs nơi có nguồn nguy cơ ung thư lớn hơn 1.0 trong một triệu (10 E-6), và / hoặc một chỉ số rủi ro kinh niên lớn hơn 0.20.

  2-5-302 Yêu cầu Rủi ro của Dự án:

  Các APCO phải từ chối từ Cơ quan thẩm quyền để Xây dựng hoặc Giấy phép Điều khiển cho bất kỳ nguồn mới hoặc sửa đổi của TACs nếu rủi ro dự án vượt quá bất kỳ giới hạn rủi ro của dự án sau:

  302.1 Một nguy cơ ung thư 10.0 trong một triệu (10 E-6).

  302.2 Một chỉ số rủi ro mãn tính của 1.0.

  302.3 Một chỉ số rủi ro cấp tính của 1.0.

  Các chính sách và thủ tục sau đây cung cấp rõ cho chiếu chất độc nhất định và đánh giá.

  Cẩm nang Thủ tục, Vol. II Thủ tục Cho phép Kỹ thuật, Phần 4 (Nguồn mới và nguồn sửa đổi của Độc chất Gây ô nhiễm Không khí) - 06/06/2005
  Bản Báo cáo Nhân viên, Phụ lục D, Đề xuất BAAQMD Hướng dẫn Chất độc khí NSR của Chương trình Phân tích Sàng lọc Rủi ro Sức khỏe - 06/06/2005
  Hướng dẫn Tính toán Tối đa theo Giờ Tỷ lệ Chất lan nhiễm không khí độc hại  - 06/16/2005
  Thông báo Công cộng Danh sách Trường học Thống nhất TAC - 06/11/2007

  Contact Us

  Asbestos
  Asbestos

  415 749-4762


  Thông Tin Công Trình Tổng Quát

  415.749.4990

  Tuân Thủ & Thực Thi
  Open Burn Status and Underground Tanks

  415 749-4999

  Contact Us

  Spare the Air Status

  Last Updated: 08/11/2016