Permits

Góp Ý Công Cộng về Đơn Xin Giấy Phép

Tìm hiểu về quy trình góp ý công cộng đối với đơn xin giấy phép và cách góp ý hiệu quả đối với đơn xin giấy phép hiện đang được Địa Hạt Không Khí xét duyệt.

Địa Hạt Không Khí hoan nghênh góp ý của công chúng về tất cả các đơn xin cấp giấy phép trong quá trình duyệt xét. Quý vị có thể nhận được thông tin về các công đoạn xin cấp giấy phép bằng cách ghi danh nhận email thông báo hằng tuần.

Một số đơn xin giấy phép buộc phải có thông báo công cộng và giai đoạn góp ý của công chúng theo điều lệ và quy định của liên bang, tiểu bang, hoặc Địa Hạt Không Khí. Hãy coi Thông Báo Công Cộng về Giấy Phép để xem thông báo công cộng được đăng tải, và để tìm hiểu thêm về các chương trình buộc phải thông báo công khai.

Để góp ý về tất cả các đơn xin giấy phép khác, sử dụng các hướng dẫn sau đây để đóng góp ý kiến của quý vị càng hiệu quả càng tốt. Địa Hạt Không Khí đánh giá và xem xét tất cả các ý kiến. Các góp ý trở thành một phần của hồ sơ công khai của Địa Hạt Không Khí.

Lịch Trình Góp Ý Công Cộng

Đối với những đơn xin giấy phép thông lệ, giai đoạn góp ý công cộng bắt đầu từ ngày đơn xin giấy phép được coi là đầy đủ và chấm dứt vào ngày giấy phép Cho Phép Xây Dựng (AC) được cấp. Hầu hết các giấy phép AC được cấp trong vòng 35 ngày kể từ ngày Địa Hạt Không Khí xét rằng đơn xin đã hoàn tất. Ngày hoàn tất là khi Địa Hạt Không Khí nhận được thông tin và lệ phí cần thiết để hoàn tất đơn xin.

Liên lạc với Thanh Tra Giấy Phép dưới đây để biết tình trạng xin cấp giấy phép hoặc biết thêm thông tin. Có thể gửi góp ý bằng thư, email, hoặc gọi điện thoại. Bao gồm số đơn xin cấp phép, tên và địa chỉ của cơ sở hoặc cơ sở được đề xuất.

Attn: Joe Slamovich
Permit Ombudsman, BAAQMD
939 Ellis St. San Francisco, CA 94109
 | 415.749.4681

Tìm hiểu Thêm về các Dự Án

Trước khi đưa ra những góp ý của quý vị, hãy nêu thắc mắc và tìm hiểu càng nhiều càng tốt về các đề án.

  • Tìm hiểu xem dự án đang được xem xét hoặc đã nhận được sự chấp thuận của cơ quan sử dụng đất đai của địa phương.
    • Cơ quan sử dụng đất đai của địa phương thường là sở kế hoạch, xây dựng, và/hoặc quy hoạch của thành phố hay quận hạt mà dự án được đề xuất.
    • Nếu dự án đang được cơ quan thành phố hay quận duyệt xét, thì góp ý của quý vị phải được gửi đến cơ quan đó để duyệt xét và cân nhắc trong giai đoạn góp ý công cộng cho dự án.
  • Liên lạc Thanh Tra Giấy Phép, để hỏi về đơn xin giấy phép của Địa Hạt Không Khí.
  • Xem lại Cẩm Nang Giấy Phép của Địa Hạt Không Khí để biết thông tin về cách thiết bị cụ thể nào là hợp pháp và quy định nào được áp dụng trong quá trình đánh giá.
  • Tìm hiểu thêm về cách Địa Hạt Không Khí cấp giấy phép và quy định một loạt các nguồn cố định (và một số di động) gây ô nhiễm không khí.
  • Ví dụ phổ biến về "nguồn" riêng biệt bao gồm động cơ diesel dự phòng khẩn cấp, nồi hơi, hoạt động máy phun sơn, trạm xăng, và các bồn chứa. Một số cơ sở, chẳng hạn như nhà máy tinh chế, sân bay, bãi rác, nhà máy xử lý nước thải, hoặc nhà máy sản xuất vận hành với các "nguồn" có giấy phép.
  • Các quy định khác nhau của Địa Hạt Không Khí áp dụng cho từng nguồn. Hãy xem Ví dụ về các Thiết bị và Cơ sở Thường bị Yêu cầu Giấy phép từ Địa Hạt Không Khí (PDF) cho những ví dụ về "nguồn" thường được cấp giấy phép và một số quy định có thể áp dụng.

Viết ra các Góp ý của Quý vị

Ngắn Gọn và Khách Quan: Nêu ý kiến của quý vị một cách thẳng thắn và khách quan. Góp ý của quý vị sẽ trở thành một phần của hồ sơ công cộng.

Xác định Kinh nghiệm của quý vị, nếu thích ứng: Nếu quý vị đang góp ý về năng lực của quý vị trong vai trò chuyên gia (khoa học gia, kỹ sư, luật sư, bác sĩ, viên chức dân cử, v.v.), hoặc như là một đại diện chính thức cho một tổ chức, thì nói như thế. Cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về tổ chức của quý vị, tầm cỡ của cơ quan, và sự quan tâm trong vấn đề này.

Cụ Thể và Thích Hợp: Những góp ý của quý vị phải liên quan đến cơ sở được cấp giấy phép và quý vị cần nêu rõ lý do chính đáng cho quan điểm của quý vị. Góp ý hiệu quả nhất khi quý vị giải thích cách chúng liên quan đến các điều kiện áp dụng cho cơ sở đó. Bao gồm một tham chiếu hoặc một trích dẫn từ văn bản hoặc quy định cụ thể mà quý vị đang đề cập đến. Các góp ý điển hình mà Địa Hạt Không Khí có thể phải duyệt xét và cân nhắc thêm về các đơn xin cấp giấy phép bao gồm:

Theo dõi Góp ý của Quý vị

Tất cả các góp ý sẽ được duyệt xét và xem xét bởi Địa Hạt Không Khí, và sẽ trở thành một phần của hồ sơ công cộng. Địa Hạt Không Khí không có ý định trả lời riêng cho từng góp ý về đơn xin giấy phép thông thường. Để tìm hiểu xem góp ý của quý vị đã được xem xét và cân nhắc trong quá trình xin giấy phép như thế nào, liên lạc Thanh Tra Giấy Phép.

Tài Nguyên Bổ Sung

Để biết thông tin tổng quát về giấy phép và quy trình cấp giấy phép, vào mục Nộp đơn Xin giấy phép.

Thẩm quyền Xây dựng là gì?

Bất kỳ người nào hoặc cơ sở nào xây dựng, sửa đổi, hoặc thay thế bất kỳ thiết bị nào có thể gây ra, làm giảm hoặc kiểm soát sự phát thải của chất gây ô nhiễm không khí, thì trước hết phải lấy được văn bản cho phép từ Địa Hạt Không Khí. Quy trình cấp giấy phép của Địa Hạt Không Khí là một quy trình duyệt xét và phê chuẩn trước khi xây dựng. Việc duyệt xét của Địa Hạt Không Khí được tiến hành sau khi thiết bị được thiết kế, nhưng trước khi lắp đặt. Quy Định 2 yêu cầu cho một cơ quan để xây dựng và cho phép hoạt động. Quy Định 2 Điều Lệ 1 bao gồm các tiêu chuẩn miễn trừ giấy phép.

Quy Trình Thẩm Định Đơn Xin Giấy Phép

Sau khi xem xét tất cả các ý kiến công chúng, Địa Hạt Không Khí hoàn tất việc thẩm định đơn xin cấp giấy phép cho một dự án được đề xuất. Nếu Địa Hạt Không Khí xác định rằng dự án sẽ tuân thủ tất cả quy định thích ứng liên quan đến phẩm chất không khí của Địa Hạt Không Khí, tiểu bang, và liên bang, bao gồm cả các rủi ro sức khoẻ do lượng khí thải gây ô nhiễm không khí độc hại, thì Địa Hạt Không Khí có nghĩa vụ phải cấp giấy phép theo Bộ Luật Sức Khoẻ và An Toàn California Đoạn 42301.

Khánh cáo cho việc Xin Cấp giấy phép của Địa Hạt Không Khí

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày cấp giấy phép, bất kỳ người nào tham gia trong quá trình cấp giấy phép, bằng cách gửi một góp ý, đều có thể nộp đơn khiếu nại tớiHội Đồng Phân Xử Muốn biết ngôn ngữ cụ thể về việc kháng cáo quyết định cấp giấy phép, xem Quy Định 2 Điều Lệ 1 Đoạn 410.2.

Contact Us


Asbestos

415 749-4762


Thông Tin Công Trình Tổng Quát

Tuân Thủ & Thực Thi
Open Burn Status and Underground Tanks

415 749-4999

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 01/10/2015