Permits

Đăng ký cho Động Cơ Diesel Nông Nghiệp

Năm 1998, Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California (CARB) xác định chất diesel dạng hạt (PM) là một chất lan nhiễm không khí độc hại (TAC). Để giảm sự phơi nhiễm của công chúng đối với diesel PM, CARB đã thông qua một số biện pháp quản lý ảnh hưởng đến đại đa số các động cơ diesel hoạt động ở California. Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh (Địa Hạt Không Khí) và các cơ quan phẩm chất không khí địa phương khác trên toàn California được yêu cầu phải thực hiện những quy định này còn được gọi là Biện Pháp Kiểm Soát Chất Độc Lan Toả Trong Không Khí (ATCM). ATCM cho Động Cơ Nén Cháy (CI) Cố Định bao gồm các điều kiện đối với động cơ nhiên liệu diesel được sử dụng trong các hoạt động nông nghiệp.

In 1998, the California Air Resources Board identified diesel particulate matter as a toxic air contaminant. In order to reduce the public’s exposure to diesel PM, CARB has approved a number of regulatory measures affecting the vast majority of diesel engines operating in California. The Air District and other local air quality agencies throughout California are required to implement these “Airborne Toxic Control Measures,” or ATCMs.

The ATCM for Stationary Compression Ignition Engines (Sections 93115 through 93115.15, Title 17, of the California Code of Regulations) includes requirements for diesel-fueled engines used in agricultural operations.

You are required to keep your stationary agricultural diesel engine registration current as long as you operate your equipment.

Đăng Ký Động Cơ Diesel Nông Nghiệp
 Đăng Ký (các) Động Cơ Mới 

Renewal

The previous stationary agricultural diesel engine registration system went offline in 2016. The Air District will issue new renewal invoices to all facilities that had active registrations for stationary agricultural diesel engines at that time. To renew a stationary agricultural diesel engine registration which expired prior to 2016, please contact the .

Future renewal invoices will be sent out annually, typically 30 to 60 days before expiration.

Fees

The registration fees are set forth in Regulation 3, Schedule R. Both initial registration fee and annual renewal fee are for each engine. The Alternative Compliance Plan fee is for each plan submitted under Air District Regulation 11, Rule 17, Section 402. You will be invoiced for the annual renewal fees prior to the expiration of the registration.

Late registrations will incur a back fee equal to the annual renewal fees prorated from the effective date of registration requirements, up to a maximum of five years.

Contact Us

Asbestos
Asbestos

415 749-4762

Tuân Thủ & Thực Thi
Open Burn Status and Underground Tanks

415 749-4999

Quầy Trợ Giúp Về Hệ Thống Giấy Phép Trực Tuyến

415.749.8665 | PermitHelp@BAAQMD.gov

Grants Programs Information Request Line

415 749-4994


Thông Tin Công Trình Tổng Quát

415.749.4990

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 06/06/2018