Permits

Nồi Hơi, Máy Phát Điện Bằng Hơi Nước, Máy Sưởi Quy Trình

Có hiệu lực vào ngày 01 tháng Giêng năm 2011, Quy Định 9, Điều Lệ 7 buộc phải đăng ký các nồi hơi, máy phát điện bằng hơi nước và máy sưởi quy trình nhất định với Địa Hạt và tuân thủ các giới hạn phát thải nêu ra trong điều lệ.

Để xác định xem nồi hơi của quý vị có lệ thuộc vào điều lệ này, xin hãy giải quyết các điều kiện thích ứng sau đây:

Điều Kiện Miễn Trừ:

  • tỷ lệ nhiệt đưa vào ít hơn 1 MM Btu/giờ (30 mã lực Nồi Hơi)  hoặc
  • tỷ lệ nhiệt đưa vào ít hơn hoặc bằng 2 MM Btu/giờ (60 mã lực Nồi Hơi) và nồi hơi chỉ được đốt bằng khí đốt tự nhiên hoặc LPG

Nếu một trong hai điều bên trên áp dụng thì quý vị được miễn trừ. Không đòi hỏi bất cứ hành động nào khác.

Điều Kiện Đăng Ký:

  • tỷ lệ nhiệt đưa vào nhiều hơn 2 MM Btu/giờ và ít hơn 10 MM Btu/giờ
  • nồi hơi chỉ được đốt bằng khí đốt tự nhiên hoặc LPG
  • nồi hơi không được đặt tại một nhà máy lọc dầu
  • nồi hơi không được sử dụng để phát điện

Nếu tất cả các điều trên áp dụng vào nồi hơi của quý vị, quý vị cần phải đăng ký.
Xin vui lòng hoàn tất việc Đăng Ký Nồi Hơi.

Để biết thêm thông tin, xem Quy Định 9-7 Tư Vấn Tuân Thủ.

Contact Us


Asbestos

415 749-4762


Thông Tin Công Trình Tổng Quát

Tuân Thủ & Thực Thi
Open Burn Status and Underground Tanks

415 749-4999

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 14/06/2015