Permits

Đăng Ký Tiệm Giặt Khô

Bất kỳ chủ sở hữu hoặc người điều hành thiết bị giặt khô nào mà được miễn Quy Định 2, Điều Lệ 1, Mục 301 và 302 (đang xin Quyền Xây Cất/ Giấy Phép Hoạt Động) đều phải đăng ký mỗi máy giặt khô (xem Quy Định 8, Điều Lệ 17, Mục 404 và Quy Định 2, Điều Lệ 1, Mục 120).

Thiết bị Giặt Khô đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây được miễn không phải lấy Giấy Phép Hoạt Động:

  • Trên căn bản toàn cơ sở, tổng số tiêu thụ dung môi dầu hoả hoặc bất kỳ dung môi nào khác không có halogen dưới 200 galông trong bất kỳ giai đoạn 12 tháng liên tiếp nào
  • Thiết bị không sử dụng dung môi có chứa nhiều hơn 1% tính theo trọng lượng của bất kỳ hợp chất halogen nào khác, chẳng hạn như perchloroethylene.
  • Thiết bị không sử dụng dung môi mà sẽ gây ra lượng khí thải vượt quá các mức kích hoạt trong Quy Định 2, Điều Lệ 5.

Nếu quý vị không chắc là thiết bị của mình có hội đủ điều kiện để ghi danh hay không, hãy nộp các mẫu được liệt kê bên dưới phần "Làm thế nào để Đăng Ký" và BAAQMD sẽ tiến hành thẩm định.

Quý vị buộc phải duy trì tình trạng đăng ký chừng nào quý vị còn hoạt động thiết bị của mình chiếu theo quy định.

Làm Thế Nào để Đăng Ký

Có thể đăng ký thiết bị Giặt Khô Đạt Tiêu Chuẩn bằng cách:

Lệ Phí

Lệ phí đăng ký là:

  • Lệ phí đăng ký ban đầu là $272 cho mỗi cỗ máy đăng ký; và
  • Lệ phí gia hạn hằng năm là $189 cho mỗi cỗ máy đăng ký.  Quý vị sẽ được gửi hoá đơn riêng biệt trước khi kết thúc thời hạn đăng ký.

Đăng ký trễ sẽ phải chịu một khoản lệ phí bằng với lệ phí gia hạn hằng năm có hiệu lực từ ngày có hiệu lực của yêu cầu đăng ký, lên đến tối đa là năm (5) năm.

Gia Hạn

BAAQMD vừa ban hành hoá đơn gia hạn cho tất cả các cơ sở có thiết bị giặt khô đã đăng ký để làm cho việc đăng ký có tính cách hiện hành.  Tuỳ thuộc vào thời điểm hết hạn đăng ký cho cơ sở của quý vị, quý vị sẽ nhận được thông báo gia hạn phù hợp trong tương lai trên căn bản hằng năm.

Online Permitting System
Eligible facilities can log in to apply for new registrations and renewals on the Air District's online permitting system web page. 

Fees

The registration fees are set forth in Regulation 3, Schedule R. Both initial registration fee and annual fee are for each dry-cleaning machine. Late registrations and late payment penalties may apply.

Renewal

Depending on the permit or registration expiration date for your facility, you will receive renewal notices accordingly on an annual basis. Renewal invoices are typically sent out 30 to 60 days before expiration.

Contact Us

Duncan Campbell
Kỹ Thuật Viên Cấp Phép Phẩm Chất Không Khí Cao Cấp

415.749.4722

Judith Cutino
Kỹ Sư Giám Thị Phẩm Chất Không Khí

415.749.5115

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 21/06/2021