Permits

Đăng Ký Hoạt Động Nghệ Thuật Đồ Họa

Ngày 19 tháng 11 năm 2008, Hội Đồng Quản Trị của Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh đã thông qua Quy Định 8, Điều Lệ 20, Mục 408: Đăng Ký Cơ Sở Nhỏ. Tất cả các cơ sở có chứa các hoạt động nghệ thuật đồ họa mà tuỳ thuộc vào điều kiện hành chánh này phải đăng ký hoạt động của họ với BAAQMD và nộp lệ phí thích ứng.

Under Regulation 8, Rule 20, a graphic arts operation is defined as “a gravure, publication gravure, flexographic printing, digital printing, screen printing, letterpress, or lithographic printing operation; an associated coating, laminating, or adhesive operation to produce a printed product; and the use of solvents for any surface preparation or cleanup for any of the operations stated above.”

A graphic arts operation is subject to registration if:

  • The total emissions from all graphic arts operation activities are a minimum of 75 pounds but less than 400 pounds of volatile organic compounds, or VOCs, per month.

To help you estimate the VOC emissions from your graphic arts operation, you may use this Graphic Arts Operations Emissions Estimation Tool spreadsheet.

A graphic arts operation is exempt from registration and Permit to Operate requirements if:

  • The total emissions from all graphic arts operation activities are less than 75 pounds of VOCs per month.

A graphic arts operation is not subject to registration but requires a Permit to Operate if the total emissions from the all graphic arts operation activities are 400 pounds or more of VOCs per month.

  • If you are required to have a Permit to Operate, you cannot currently use the Online Permitting System.
  • You cannot have both a Graphic Arts Operation registration and other graphic arts equipment that require a Permit to Operate.

The owner/operator subject to registration is required to:

  • Obtain a Graphic Arts Operation registration for each facility having graphic arts equipment subject to this rule. The registration covers all graphic arts equipment at a facility.
  • Renew the registration annually.
  • Operate all equipment in accordance with the requirements of Regulation 8, Rule 20.

Online Permitting System
Eligible facilities can log in to apply for new registrations and renewals on the Air District's online permitting system web page.

Renewal

The Air District will issue renewal invoices to facilities with registered Graphic Arts Operations whose registrations have an expiration date on or after January 1, 2016. Future renewal invoices will be sent out annually, typically 30 to 60 days before expiration.

Please contact us if your registration has an expiration date before January 1, 2016 and you still require a registration.

Fees

The registration fees are provided in Regulation 3, Schedule R. Both initial registration fee and annual renewal fee are for each facility. Late registrations and late payment penalties may apply.

Contact Us


Asbestos

415 749-4762


Thông Tin Công Trình Tổng Quát

Tuân Thủ & Thực Thi
Open Burn Status and Underground Tanks

415 749-4999

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 14/06/2015