Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Permits

Đăng Ký Thiết Bị Di Động

Permits

Vào ngày 17 tháng 9 năm 1997, Văn Phòng Luật Hành Chánh California đã thông qua Quy Định thành lập một Chương Trình Đăng Ký Thiết Bị Di Động Toàn Tiểu Bang. Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California (ARB) chấp nhận đơn đăng ký thiết bị theo chương trình này.

Giấy phép được cấp theo chương trình này phải được tôn trọng bởi tất cả các Cơ quan quản lý khắp cả California. Người điều khiển được nguồn giấy phép di động được phép có thể yêu cầu thông báo cho Địa Hạt Không Khí, khi di dời trong thẩm quyền của Địa Hạt Không Khí.

Mẫu đơn có thể được tải về thông qua trang web ARB Chương trình Ghi danh Di động Thiết bị toàn Tiểu bang.

Chương trình Thực thi Quy Định Đối với Máy Động cơ Diesel
 Di động 

Contact Us


Asbestos

415 749-4762


Thông Tin Công Trình Tổng Quát

Tuân Thủ & Thực Thi
Open Burn Status and Underground Tanks

415 749-4999

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Tuesday,
    8/11

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 14/06/2015