Permits

Ghi danh Thiết bị

Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Bay (Địa Hạt Không Khí) cho phép hội đủ điều kiện nguồn nhỏ về ô nhiễm không khí để có được giấy phép hoạt động thông qua một chương trình đăng ký thay vì trong quá trình thông thường của Cơ quan Thẩm quyền để Xây dựng/Giấy phép Hoạt động.  Sau khi nhận được Giấy chứng nhận Ghi danh, chủ sở hữu/nhà điều hành có thể hoạt động các thiết bị đã ghi danh trong thời gian ghi danh.  Chủ sở hữu/nhà điều hành nên xem xét lại các điều khoản trong giấy chứng nhận để bảo đảm tuân thủ tất cả các yêu cầu.

Exempt Wood Stove Registration

Effective November 1, 2016, for anyone claiming an exemption from Winter Spare the Air Alert burn bans because his or her sole source of heat is a wood-burning device, Air District regulations require that this device be EPA-certified or pellet-fueled and that it be registered with the Air District.

  • Động Cơ Diesel Nông Nghiệp
  • Công Nghiệp, Định Chế, và Nồi Hơi Công Nghiệp, Máy Phát Điện Hơi Nước và Máy Sưởi Quy Trình
  • Hoạt Động Nấu Ăn Thương Mại (Bếp công nghiệp chạy bằng dây xích) 
  • Hoạt Động In Ấn Đồ Họa
  • Hoạt Động Tái Hoàn Thiện Di Động (Lớp sơn)
  • Thiết Bị Xách Tay (PERP)
  • Tiệm Giặt Khô  

New Online System

Owners or operators of the following types of equipment may be eligible to register new equipment or renew existing permits through the new Online Permitting System:

Online Permitting System
Eligible facilities can log in to apply for new registrations and renewals on the Air District's online permitting system web page.

Contact Us


Asbestos

415 749-4762


Thông Tin Công Trình Tổng Quát

Tuân Thủ & Thực Thi
Open Burn Status and Underground Tanks

415 749-4999

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 31/01/2016