Permits

Bồn Chứa Dưới Lòng Đất

Tìm các mẫu đơn và thông tin về việc loại bỏ các bồn chứa dưới lòng đất hoặc đào đất bị ô nhiễm.

Địa Hạt Không Khí ra quy định về phát thải chất ô nhiễm (PDF) từ đất bị ô nhiễm do rò rỉ hoá chất hữu cơ hoặc rò rĩ dầu khí hoặc tràn dầu, và từ các bồn chứa dưới đất khi được tháo bỏ hoặc thay thế.

Nếu quý vị đang tháo bỏ các bồn chứa dưới đất hoặc đào bới đất ô nhiễm, hãy điền và nộp Mẫu Thông Báo Tháo Bỏ Bồn Chứa hoặc Đào Bới Đất (PDF) trước khi bắt đầu công việc.

Mẫu Bể Chứa

Form NameDivisionDocumentTable Mobile Only Column
Tank RemovalTuân Thủ & Thực ThiTank Removal Excavation of Contaminated Soil Notification
Tank Removal
Division:
Tuân Thủ & Thực Thi
Document:

Contact Us


Hỗ Trợ Tuân Thủ

415 749 4999

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 08/11/2016