Những Kế Hoạch Đang Được Soạn Thảo

Tìm hiểu về các kế hoạch quản lý phẩm chất không khí đang được soạn thảo.

Chiến Lược Không Khí Sạch và Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực

Địa Hạt Không Khí đang cập nhật Kế Hoạch Không Khí Sạch Vùng Vịnh 2010  cùng sự hợp tác của Hiệp Hội Chính Quyền Vùng Vịnh, Ủy Ban Bảo Tồn và Phát Triển Vùng Vịnh và Ủy Ban Vận Chuyển Đô Thị.

Kế Hoạch Không Khí Sạch/Chiến Lược Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực 2016 (Clean Air Plan/Regional Climate Protection Strategy - CAP/RCPS) sẽ là lộ trình cho Địa Hạt Không Khí nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm không khí và bảo vệ y tế công cộng cũng như bảo vệ khí hậu toàn cầu trong các năm tới. Theo yêu cầu của Đạo Luật Không Khí Sạch California, CAP phải xác định các quy tắc, biện pháp kiểm soát và chiến lược có thể để cho Địa Hạt Không Khí để thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn tiểu bang về ozone hoặc "khói lẫn sương". Bản cập nhật của CAP sẽ bao gồm cả RCPS toàn diện đầu tiên của Vùng Vịnh trong đó sẽ xác định các điều lệ, biện pháp kiểm soát và chiến lược có thể mà Địa Hạt Không Khí có thể thực hiện để giảm thiểu phát thải khí nhà kính tại Vùng Vịnh.

Hội Thảo Công Cộng / Nhà Mở

Địa Hạt Không Khí tổ chức hội thảo công cộng vào Tháng 2 năm 2014 để bắt đầu quá trình cập nhật Kế Hoạch Không Khí Sạch 2010. Hiện có buổi hội thảo qua mạng được lưu trữ.

Địa Hạt Không Khí kính mời quý vị tham dự một trong sáu sự kiện Nhà Mở sắp tới | hiện có bằng ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | Tiếng Tagalog | Tiếng Trung Quốc | để tìm hiểu về Kế Hoạch Không Khí Sạch và Chiến Lược Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực 2016 của Địa Hạt Không Khí.

Chúng tôi muốn nghe từ quý vị! 

Chúng tôi sẽ:

  • Xin ý kiến và đề xuất của quý vị về các điều lệ, biện pháp kiểm soát và chiến lược bao gồm trong CAP/ RCPS. 
  • Cung cấp bản tóm tắt Những Hành Động Thực Hiện của Địa Hạt Không Khí được trình bày trong CAP/RCPS. 
  • Thảo luận về các bước tiếp theo trong quá trình phát triển CAP/RCPS, bao gồm:
    • Nhân viên sẽ đăng tải toàn bộ mô tả về chiến lược kiểm soát mà bao gồm cả Những Hành Động Thực Hiện đã được liệt kê ở trên vào tháng 2 năm 2016.
    • Công bố dự thảo công cộng về kế hoạch CAP/RCPS để công chúng xem xét và đóng góp ý kiến vào tháng 6/tháng 7 năm 2016.
    • Soạn dự thảo CAP/ RCPS chính thức để trình lên Hội Đồng Địa Hạt Không Khí vào tháng 10/11 năm 2016.

Thành Phố Redwood

Thứ năm, ngày 28 tháng 1, 5 giờ tối - 7 giờ tối
Sequoia High School, Multipurpose Rm.
1201 Brewster Avenue
Redwood City, CA 94062 

San Jose

Thứ Ba, ngày 2 tháng 2, 6 giờ tối - 8 giờ tối
San Jose Elks Lodge
444 West Alma Avenue
San Jose, CA 95110

Santa Rosa

Thứ Tư, ngày 3 tháng 2, 6 giờ tối - 8 giờ tối
 Sonoma County Water Agency
404 Aviation Boulevard
Santa Rosa, CA 95403 

Richmond

Thứ Năm, ngày 4 tháng 2, 6 giờ tối - 8 giờ tối
East Bay Center for the Performing Arts
339 11th Street
Richmond, CA 94801

Dublin/Pleasanton

Thứ Hai, ngày 8 tháng 2, 6 giờ tối - 8 giờ tối
Sheraton Pleasanton, Salon 
5990 Stoneridge Mall Road
Pleasanton, CA 94588 

Oakland

Thứ Ba, ngày 9 tháng 2, 4 giờ chiều - 6 giờ tối
Laney College, Bistro
900 Fallon Street
Oakland, CA 94607

Liên Lạc Chúng Tôi


Kế Hoạch Không Khí Sạch
Christy Riviere
Nhà Quy Hoạch Môi Trường Chính
 | 415.749.4925

Chiến Lược Bảo Vệ Khí Hậu Khu Vực
David Burch
Nhà Quy Hoạch Môi Trường Chính
 | 415-749-4641

Contact Us

Christy Riviere
Nhà Hoạch Định Môi Trường Chính

415.749.4925

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 07/05/2015