Kế Hoạch Sẵn Sàng Cho Xe Cắm Điện

Kế Hoạch Sẵn Sàng Cho Xe Cắm Điện Vùng Vịnh cung cấp hướng dẫn về việc chuẩn bị sử dụng hàng loạt xe điện tại Vùng Vịnh.

Kế Hoạch này cung cấp cho người lái xe, các cơ quan, đơn vị và những người có quyền lợi liên đới khác thông tin về cách thức chuẩn bị cho việc sử dụng Xe xài điện, hoặc PEV, tại Vùng Vịnh. Kế Hoạch này gồm các chiến lược:

  • Nhanh chóng tăng cường việc sử dụng xe điện PEV
  • Cung cấp hạ tầng cơ sở bền vững để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.
  • Cung cấp các ưu đãi tài chính và khuyến khích khác nhằm giúp phát triển thị trường PEV.
  • Xây dựng nhận thức và nhu cầu xe điện thông qua việc tiếp cận và giáo dục người tiêu dùng.
  • Cung cấp hướng dẫn cho các chính quyền địa phương về chính sách PEV thân thiện, pháp lệnh, quy hoạch và thực tế giấy phép.
  • Thu hút và duy trì các dịch vụ và sản xuất PEV tại địa phương.
  • Tích hợp chiến dịch cộng đồng bền vững (Kế Hoạch Vùng Vịnh).

Được lập bởi Địa Hạt Không Khí phối hợp với Ủy Ban Vận Chuyển Thành Phố và Hiệp Hội Chính Quyền Vùng Vịnh, Kế Hoạch này gồm 2 tập:

Contact Us


Thông Tin Tổng Quát về Ưu Đãi Chiến Lược

415 749-4994

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 08/11/2016