Chương Trình Xe Cắm Điện Vùng Vịnh

Tìm hiểu về các chương trình xe cắm điện của Air District, Hội Đồng Điều Phối Xe Điện và nguồn tài trợ để mở rộng sử dụng xe điện trong Vùng Vịnh.

Xe cắm điện, hay PEV, là một công nghệ mới nổi có tiềm năng to lớn giúp giảm ô nhiễm không khí và khí nhà kính. Việc áp dụng rộng rãi PEV yêu cầu phải đầu tư vào các phương tiện này và lắp đặt cơ sở hạ tầng sạc điện trên khắp Vùng Vịnh. Một loạt các khuyến khích, bao gồm tài trợ và các lợi ích khác, đã được phát triển để giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang PEV không phát thải trong Vùng Vịnh.

Air District hiện đang tập trung vào việc tăng cường tiếp cận và phát triển các chương trình khuyến khích để cung cấp hỗ trợ tài chính cho việc triển khai PEV và cơ sở hạ tầng hỗ trợ các phương tiện này. Nếu quý vị muốn nhận thông báo về các chương trình khuyến khích mới hiện có tại Air District, vui lòng gửi thông tin liên hệ của quý vị trực tuyến theo Mẫu Danh Sách Gửi Thư của Quỹ Tài Trợ Hoạt Động Vận Tải vì Bầu Không Khí Sạch (Transportation Fund for Clean Air, TFCA).

Để biết thông tin về các chương trình khuyến khích hiện tại của Air District, hãy truy cập mục Cấp Khoản trên trang web. 

Hội Đồng Điều Phối Xe Điện Vùng Vịnh

Được thành lập vào năm 2011, Hội Đồng Điều Phối Xe Điện Vùng Vịnh (Hội Đồng Điều Phối EV) là một diễn đàn ngang hàng, cấp độ nhân viên, tạo cơ hội cho người tham gia thảo luận về các xu hướng mới nổi liên quan đến PEV và chia sẻ thông tin về kinh nghiệm của họ trong việc thực hiện các thực tiễn tốt nhất hỗ trợ thúc đẩy áp dụng PEV trong cộng đồng của họ. Những người tham gia họp khoảng ba lần một năm và đại diện cho các tổ chức từ các ngành PEV; các cơ quan chính phủ liên bang, tiểu bang, khu vực và địa phương; tổ chức nghiên cứu; và phi lợi nhuận.

Hội Đồng Điều Phối EV đã trở thành ban hướng dẫn xây dựng Kế Hoạch Thúc Đẩy Tính Sẵn Sàng về PEV tại Vùng Vịnh, được hoàn thành vào tháng Mười Hai năm 2013. Kế hoạch này bao gồm các chiến lược và hướng dẫn—từ nghiên cứu, phân tích và góp ý của cộng đồng—để các chính quyền địa phương và các bên liên quan đến PEV khác thực hiện nhằm hỗ trợ triển khai hàng loạt PEV trong 10 năm tới.

Các cuộc họp của Hội Đồng Điều Phối EV bao gồm các chủ đề được thảo luận trong Kế Hoạch Thúc Đẩy Tính Sẵn Sàng về PEV, bao gồm:

  • thông lệ tốt nhất liên quan đến quy tắc xây dựng thân thiện với PEV
  • quy trình cho phép và kiểm tra
  • phân vùng, quy tắc đỗ xe, và pháp lệnh địa phương
  • cơ hội tài trợ và mô hình kinh doanh trạm sạc PEV
  • cân nhắc cho việc đặt trạm sạc
  • tiếp cận
  • chiến lược giảm thiểu tác động của lưới điện

Nếu quý vị muốn tham gia hoặc tìm hiểu thêm về Hội Đồng Điều Phối EV Vùng Vịnh, vui lòng cung cấp thông tin của quý vị theo mẫu trực tuyến này. Các bên quan tâm sẽ được liên lạc bởi Kearns & West, người hỗ trợ cho Hội Đồng EV, liên quan đến các cuộc họp trong tương lai và sự sẵn có của các tài nguyên liên quan đến EV.

Những người tham gia Hội Đồng Điều Phối EV muốn truy cập tài liệu cuộc họp có thể đăng nhập vào ổ đĩa chung tại địa chỉ: www.Box.com.

Chương Trình Giới Thiệu Xe Điện Vùng Vịnh

Chương Trình Chia Sẻ PEV của City CarShare

City CarShare, một tổ chức chia sẻ xe, cung cấp một đội xe tiết kiệm nhiên liệu cho thuê. Air District, cùng với các đối tác địa phương khác, đã cung cấp kinh phí để tăng số lượng Xe Lai Ghép Cắm Điện (Plug-In Hybrid Electric Vehicle, PHEV), trong đội xe của City CarShare. Theo chương trình này, 10 xe điện lai ghép được chuyển đổi thành xe PHEV và được thêm vào đoàn xe của chương trình City CarShare tại San Francisco và Berkeley. Thông tin thêm về chương trình này và hướng dẫn thông lệ tốt nhất hiện có sẵn trong Báo Cáo về Dự Án Xe Lai Ghép Cắm Điện của CarShare.

Sách Trắng về Chương Trình Giới Thiệu Trạm Sạc EV

Chương Trình Giới Thiệu Trạm Sạc EV đã tài trợ khoảng $1 triệu để lắp đặt các trạm sạc EV mới, có sẵn cho cộng đồng dọc theo các hành lang giao thông chính, tại nơi làm việc và tại các điểm đến chính. Chương trình được thực hiện nhờ một khoản tài trợ từ Quỹ Giải Quyết Xăng Dầu Cải Cách. Được tạo ra từ kết quả của một vụ kiện tập thể chống độc quyền, mục đích của Quỹ này là để đạt được lợi ích không khí sạch và nhiên liệu hiệu quả cho người tiêu dùng ở California. Thông tin được thu thập từ chương trình được tổng hợp vào Báo Cáo Kết Quả Chương Trình để ghi lại các lợi ích về môi trường, kinh tế và hoạt động của chương trình cũng như các bài học kinh nghiệm.

Nguồn Thông Tin về Xe Điện

Để biết thêm thông tin về xe điện, trạm sạc và các thông tin khác, vui lòng truy cập Trung Tâm Nguồn Thông Tin về Xe Điện.

Contact Us


Thông Tin Tổng Quát về Ưu Đãi Chiến Lược

415 749-4994

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 02/06/2020