Kế Hoạch Tối Giảm Bùng Phát

Xem quy định về bùng phát nhà máy tinh chế dầu, nhà máy này sẽ đốt cháy những loại xăng cụ thể để phát ra ngoài khí quyển, và kế hoạch được lập bởi nhà máy tinh chế địa phương nhằm giám sát và giảm thiểu bùng phát.

Quy Định Bùng Phát Nhà Máy Tinh Chế

Các hệ thống bùng phát tại nhà máy tinh chế dầu hỏa được sử dụng để tiêu hủy xăng hydrocarbon một cách an toàn. Những hệ thống bùng phát này thu thập xăng thông gió và đốt cháy chúng để chúng không thoát trực tiếp vào không khí

Quy định củaĐịa Hạt Không Khí nhằm cắt giảm phát thải từ các vụ bùng phát bằng cách giảm số lượng và quy mô vụ bùng phát. Địa Hạt Không Khí cũng yêu cầu các nhà máy tinh chế xăng dầu theo dõi, giám sát các vụ cháy, lập văn bảnbáo cáo hàng tháng.

Bùng phát không được phép nhưng phải tuân theo Kế Hoạch Tối Giảm Bùng Phát đã được phê duyệt. Những kế hoạch này sẽ mô tả mỗi sự kiện bùng phát, thiết bị/quy trình được sử dụng để giảm bùng phát, và những biện pháp cần thiết khác để ngăn ngừa bùng phát.

Những Kế Hoạch Tối Giảm Bùng Phát Được Phê Duyệt

Bản sao Kế Hoạch ban đầu và Cập Nhật Kế Hoạch hằng năm của các nhà máy tinh chế địa phương được công khai, ngoại trừ những thông tin bảo mật.

Notice of Public Availability of Refinery Flare Minimization Plan Annual Updates

The Air District is releasing the Flare Minimization Plan, or FMP, Annual Updates for public review and comment. The five Bay Area refineries prepared these plans subject to Regulation 12, Rule 12: Flares at Refineries.

Under Regulation 12-12, each FMP Annual Update must include:

  • New prevention measures identified during investigations of flaring events that occurred during the period July 1, 2019 – June 30, 2020;
  • A description of the prevention measures previously taken or currently planned to reduce flare emissions at the refinery; and
  • Commitment to implement all new feasible prevention measures expeditiously.
RefineryFMP Updatestable-mobile-only-column
Chevron2018 Chevron Annual FMP Update
Chevron
FMP Updates:
2018 Chevron Annual FMP Update
Phillip 662018 Phillips 66 Annual FMP Update
Phillip 66
FMP Updates:
2018 Phillips 66 Annual FMP Update
Shell2018 Shell Annual FMP Update
Shell
FMP Updates:
2018 Shell Annual FMP Update
Tesoro2018 Tesoro Annual FMP Update
Tesoro
FMP Updates:
2018 Tesoro Annual FMP Update
Valero2018 Valero Annual FMP Update
Valero
FMP Updates:
2018 Valero Annual FMP Update

Note: These are the redacted versions of the current FMP Annual Updates and confidential trade secret information has been removed.

2016-2017 (Approved in 2018)

The District approved the FMP Annual Updates after careful evaluation and consideration of the public comments as required by Regulation 12, Rule 12.  These FMP Updates addressed refinery flaring activity during the period July 1, 2016 - June 30, 2017.  

Click on the links in the table below to view the current approved FMP Annual Updates for each refinery and the current FMP Annual Update public comments.

RefineryFMP Updatestable-mobile-only-column
Chevron2017 Chevron Annual FMP Update
Chevron
FMP Updates:
2017 Chevron Annual FMP Update
Phillips 662017 Phillips 66 Annual FMP Update
Phillips 66
FMP Updates:
2017 Phillips 66 Annual FMP Update
Shell2017 Shell Annual FMP Update
Shell
FMP Updates:
2017 Shell Annual FMP Update
Tesoro2017 Tesoro Annual FMP Update
Tesoro
FMP Updates:
2017 Tesoro Annual FMP Update
Valero2017 Valero Annual FMP Update
Valero
FMP Updates:
2017 Valero Annual FMP Update

Thông Báo về Tình Trạng Công Khai Các Phiên Bản Cập Nhật Hằng Năm của Kế Hoạch Tối Giảm Bùng Phát Dầu Khí (Flare Minimization Plan - FMP)

Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh (Địa Hạt Không Khí) sẽ ban hành Các Phiên Bản Cập Nhật Hằng Năm của Kế Hoạch Tối Giảm Bùng Phát (Flare Minimization Plan - FMP) để công chúng xem xét và đóng góp ý kiến. Năm nhà máy tinh chế dầu khí Vùng Vịnh đã lập kế hoạch theo Quy Định 12, Điều Lệ 12: Bùng Phát tại Nhà Máy Tinh Chế Xăng Dầu.

Theo Quy Định 12-12, mỗi Phiên Bản Cập Nhật Hằng Năm FMP phải bao gồm:

  • Những biện pháp phòng ngừa mới được xác định trong quá trình điều tra các sự kiện bùng phát xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 đến ngày 30 tháng 6 năm 2014;
  • Mô tả những biện pháp phòng ngừa mà trước đây đã thực hiện và những biện pháp phòng ngừa hiện đang lên kế hoạch để giảm thiểu phát thải bùng phát tại nhà máy tinh chế; và
  • Cam kết thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa khả thi mới một cách nhanh chóng.
RefineryFMP Updatestable-mobile-only-column
Chevron2016 Chevron Annual FMP Update


2016 Chevron Hydrogen Plant FMP Update
Chevron
FMP Updates:
2016 Chevron Annual FMP Update


2016 Chevron Hydrogen Plant FMP Update
Phillips 662016 Phillips 66 Annual FMP Update
Phillips 66
FMP Updates:
2016 Phillips 66 Annual FMP Update
Shell2016 Shell Annual FMP Update
Shell
FMP Updates:
2016 Shell Annual FMP Update
Tesoro2016 Tesoro Annual FMP Update


2016 Tesoro Annual FMP Update Attachments
Tesoro
FMP Updates:
2016 Tesoro Annual FMP Update


2016 Tesoro Annual FMP Update Attachments
Valero2016 Valero Annual FMP Update
Valero
FMP Updates:
2016 Valero Annual FMP Update

Note: These are the redacted versions of the current FMP Annual Updates and confidential trade secret information has been removed.

2014-2015 (Approved in 2016)

The District approved the FMP Annual Updates after careful evaluation and consideration of the public comments as required by Regulation 12, Rule 12.  These FMP Updates addressed refinery flaring activity during the period July 1, 2014 - June 30, 2015.  

Click on the links in the table below to view the current approved FMP Annual Updates for each refinery and the current FMP Annual Update public comments.

RefineryFMP Updatestable-mobile-only-column
Chevron2015 Chevron Annual FMP Update
Chevron
FMP Updates:
2015 Chevron Annual FMP Update
Phillips 662015 Phillips 66 Annual FMP Update
Phillips 66
FMP Updates:
2015 Phillips 66 Annual FMP Update
Shell2015 Shell Annual FMP Update
Shell
FMP Updates:
2015 Shell Annual FMP Update
Tesoro2015 Tesoro Annual FMP Update
Tesoro
FMP Updates:
2015 Tesoro Annual FMP Update
Valero2015 Valero Annual FMP Update
Valero
FMP Updates:
2015 Valero Annual FMP Update

Note: These are the redacted versions of the current FMP Annual Updates and confidential trade secret information has been removed.

2013-2014 (Approved in 2015)

The District approved the FMP Annual Updates after careful evaluation and consideration of the public comments as required by Regulation 12, Rule 12.  These FMP Updates addressed refinery flaring activity during the period July 1, 2013 - June 30, 2014.  

Click on the links in the table below to view the current approved FMP Annual Updates for each refinery and the current FMP Annual Update public comments.

RefineryFMP Updatestable-mobile-only-column
ChevronChevron FMP Update
Chevron
FMP Updates:
Chevron FMP Update
Phillips 66Philips FMP Updates
Phillips 66
FMP Updates:
Philips FMP Updates
ShellShell FMP Updates
Shell
FMP Updates:
Shell FMP Updates
TesoroTesoro FMP Updates
Tesoro
FMP Updates:
Tesoro FMP Updates
ValeroValero FMP Updates
Valero
FMP Updates:
Valero FMP Updates

Lưu ý: Đây là những phiên bản đã được biên tập của FMP Cập Nhật Hằng Năm và thông tin thương mại bảo mật đã được gỡ bỏ.

Để tìm hiểu về cách truy cập và bình luận về Cập Nhật FMP, vui lòng xem Thông Báo Công Cộng.

2011-2013 (Được phê duyệt năm 2014)

Ngày 19 tháng 9 năm 2014, Địa Hạt đã phê duyệt FMP Cập Nhật Hằng Năm hiện tại sau khi đánh giá và xem xét các ý kiến của công chúng nhận được theo yêu cầu của Quy Định 12, Điều lệ 12.Những cập nhật FMP này sẽ giải quyết hoạt động bùng phát nhà máy tinh chế trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2011 đến ngày 30 tháng 6 năm 2013.Giai đoạn công chúng góp ý 30 ngày đối với FMP Cập Nhật Hằng Năm hiện tại diễn ra từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 9 tháng 9 năm 2014.

Bấm vào liên kết trong bảng dưới đây để xem FMP Cập Nhật Hằng Năm hiện hành đã phê duyệt đối với từng nhà máy tinh chế và góp ý của công chúng về FMP Cập Nhật Hằng Năm hiện hành này. 

RefineryFMP Updatestable-mobile-only-column
ChevronChevron FMP Updates
Chevron
FMP Updates:
Chevron FMP Updates
ConocoPhillipsPhillips 66 FMP Updates
ConocoPhillips
FMP Updates:
Phillips 66 FMP Updates
ShellShell FMP Updates
Shell
FMP Updates:
Shell FMP Updates
TesoroTesoro FMP Updates
Tesoro
FMP Updates:
Tesoro FMP Updates
ValeroValero FMP Updates
Valero
FMP Updates:
Valero FMP Updates

Hiện chúng tôi chưa nhận được Ý Kiến Công Chúng và Phản Hồi nào (đối với các nhà máy tinh chế trên).

Lưu ý: Đây là những phiên bản đã được biên tập của FMP Cập Nhật Hằng Năm và thông tin thương mại bảo mật đã được gỡ bỏ.

Hạn chót nộp Cập Nhật Hàng Năm tiếp theo về Kế Hoạch Tối Giảm Bùng Phát Nhà Máy Tinh Chế là ngày 1 tháng 10 năm 2014.

2010-2011 (Được phê duyệt năm 2012)

Ngày 27 tháng 9 năm 2012, Địa Hạt đã phê duyệt FMP Cập Nhật Hằng Năm Lần Thứ 4 sau khi đánh giá và xem xét các ý kiến của công chúng nhận được theo yêu cầu của Quy Định 12, Điều lệ 12.Những cập nhật FMP này sẽ giải quyết hoạt động bùng phát nhà máy tinh chế trong khoảng thời gian 12 tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2010 đến ngày 30 tháng 6 năm 2011.Giai đoạn góp ý của công chúng 30 ngày đối với FMP Cập Nhật Hằng Năm Lần Thứ Tư được diễn ra từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8 năm 2012.

Nhấp vào đường dẫn trong bảng dưới đây để xem FMP Cập Nhật Hằng Năm Lần Thứ Tư đã phê duyệt đối với từng nhà máy tinh chế và góp ý của công chúng về FMP Cập Nhật Hằng Năm Lần Thứ Tư này.

RefineryFMP Updatestable-mobile-only-column
ConocoPhillipsConoco Phillips 4th FMP Update
ConocoPhillips
FMP Updates:
Conoco Phillips 4th FMP Update
Chevron2011 FMP Update Clean Version_Final submittal
Chevron
FMP Updates:
2011 FMP Update Clean Version_Final submittal
ShellShell FMP Update
Shell
FMP Updates:
Shell FMP Update
TesoroTesoro FMP Update


Tesoro FMP Update, Attachment 1
Tesoro
FMP Updates:
Tesoro FMP Update


Tesoro FMP Update, Attachment 1
ValeroValero FMP Update
Valero
FMP Updates:
Valero FMP Update

Hiện chúng tôi chưa nhận được Ý Kiến và Phản Hồi nào của Công Chúng (đối với các nhà máy tinh chế trên)

Lưu ý:  Đây là những phiên bản đã được biên tập của  FMP   Cập Nhật Hằng Năm Lần Thứ Tư và thông tin thương mại bảo mật đã được gỡ bỏ.

Hạn chót nộp Cập Nhật Hàng Năm Lần Thứ Năm về Kế Hoạch Tối Giảm Bùng Phát Nhà Máy Tinh Chế là ngày 1 tháng 10 năm 2012.

2009-2010 (Được Phê Duyệt 2011)

Ngày 17 tháng 1 năm 2011, Địa Hạt đã phê duyệt Cập Nhật Hằng Năm Lần Thứ Ba FMP sau khi đánh giá và xem xét các ý kiến của công chúng nhận được theo yêu cầu của Quy Định 12, Điều lệ 12. Những cập nhật FMP này sẽ giải quyết hoạt động bùng phát nhà máy tinh chế trong khoảng thời gian 12 tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2009 đến ngày 30 tháng 6 năm 2010. Giai đoạn 30 ngày góp ý của công chúng đối với FMP Cập Nhật Hằng Năm Lần Thứ Ba được diễn ra từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 11 tháng 12 năm 2010.

Bấm vào liên kết trong bảng dưới đây để xem FMP Cập Nhật Hằng Năm Lần Thứ Ba đã phê duyệt đối với từng nhà máy tinh chế và góp ý của công chúng về FMP Cập Nhật Hằng Năm Lần Thứ Ba này.

RefineryFMP Updatestable-mobile-only-column
ConocoPhillipsConoco Phillips FMP
ConocoPhillips
FMP Updates:
Conoco Phillips FMP
ChevronChevron FMP
Chevron
FMP Updates:
Chevron FMP
ShellShell FMP
Shell
FMP Updates:
Shell FMP
TesoroTesoro FMP
Tesoro
FMP Updates:
Tesoro FMP
ValeroValero FMP
Valero
FMP Updates:
Valero FMP

Hiện chúng tôi chưa nhận được Ý Kiến và Phản Hồi nào của Công Chúng (đối với các nhà máy tinh chế trên)

Lưu ý:  Đây là những phiên bản đã được biên tập của  FMP   Cập Nhật Hằng Năm Lần Thứ Ba và thông tin thương mại bảo mật đã được gỡ bỏ.

Hạn chót nộp Cập Nhật Hàng Năm Lần Thứ Tư về Kế Hoạch Tối Giảm Bùng Phát Nhà Máy Tinh Chế là ngày 1 tháng 10 năm 2011.

2008-2009 (Được phê duyệt năm 2009)

Ngày 29 tháng 12 năm 2009, Địa Hạt đã phê duyệt Cập Nhật Hằng Năm Lần Thứ Hai FMP sau khi đánh giá và xem xét các ý kiến của công chúng theo yêu cầu của Quy Định 12-12. Những cập nhật FMP này sẽ giải quyết hoạt động bùng phát nhà máy tinh chế trong khoảng thời gian 13 tháng từ ngày 1 tháng 6 năm 2008 đến ngày 30 tháng 6 năm 2009.Giai đoạn 30 ngày góp ý của công chúng đối với FMP Cập Nhật Hằng Năm Lần Thứ Hai được diễn ra từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11 năm 2009.

Nhấn vào đường dẫn trong bảng dưới đây để xem FMP Cập Nhật Hằng Năm Lần Thứ Hai đã phê duyệt đối với từng nhà máy tinh chế và góp ý của công chúng về FMP Cập Nhật Hằng Năm Lần Thứ Hai này.

RefineryApproved FMP Updatestable-mobile-only-column
ConocoPhillipsConoco Phillips FMP Update
ConocoPhillips
Approved FMP Updates:
Conoco Phillips FMP Update
ChevronChevron FMP Update
Chevron
Approved FMP Updates:
Chevron FMP Update
ShellShell FMP Updates
Shell
Approved FMP Updates:
Shell FMP Updates
TesoroTesoro FMP Update
Tesoro
Approved FMP Updates:
Tesoro FMP Update
ValeroValero FMP Updates
Valero
Approved FMP Updates:
Valero FMP Updates

Hiện chúng tôi chưa nhận được Ý Kiến Công Chúng và Góp Ý nào (đối với các nhà máy tinh chế trên).

Lưu ý:  Đây là những phiên bản đã được biên tập của Thông Tin Cập Nhật Hàng Năm Lần Thứ Hai FMP đã được phê duyệt và thông tin thương mại bảo mật đã được gỡ bỏ.

Hạn chót nộp Cập Nhật Hàng Năm Lần Thứ Ba về Kế Hoạch Tối Giảm Bùng Phát Nhà Máy Tinh Chế là ngày 1 tháng 10 năm 2010.

2006-2008 (Được phê duyệt năm 2009)

Ngày 17 tháng 4 năm 2009, Địa Hạt đã phê duyệt Cập Nhật Hằng Năm Lần Đầu FMP sau khi đánh giá và xem xét các ý kiến của công chúng nhận được theo yêu cầu của Quy Định 12-12.  Giai đoạn 30 ngày Góp Ý của Công Chúng đối với Cập Nhật Hằng Năm Lần Đầu FMP là ngày 2 tháng 2 - ngày 3 tháng 3 năm 2009.  Cập nhật FMP lần đầu này giải quyết hoạt động bùng phát nhà máy tinh chế trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2006 đến ngày 30 tháng 5 năm 2008.

RefineryApproved FMP Updatestable-mobile-only-column
ConocoPhillipsConoco Phillips FMP Update
ConocoPhillips
Approved FMP Updates:
Conoco Phillips FMP Update
ChevronChevron FMP Update
Chevron
Approved FMP Updates:
Chevron FMP Update
ShellShell FMP Update
Shell
Approved FMP Updates:
Shell FMP Update
TesoroTesoro FMP Update
Tesoro
Approved FMP Updates:
Tesoro FMP Update
ValeroValero FMP Update Part 1


Valero FMP Update Part 2
Valero
Approved FMP Updates:
Valero FMP Update Part 1


Valero FMP Update Part 2

Ý Kiến và Phản Hồi của Công Chúng (đối với tất cả những Nhà Máy Tinh Chế trên)
Lưu ý:  Đây là những phiên bản đã được biên tập của FMP Hằng Năm Đầu Tiên được phê duyệt và thông tin thương mại bảo mật đã được gỡ bỏ.

2006-2008 (Được phê duyệt năm 2009)

Ngày 16 tháng 7 năm 2007, Địa Hạt Không Khí đã phê duyệt tất cả năm Kế Hoạch FMP Ban Đầu đối với các nhà máy tinh chế tại Vùng Vịnh theo ý kiến bình luận đáng kể của công chúng và chỉ sau khi Địa Hạt xác định rằng tất cả các biện pháp phòng ngừa có thể được thực hiện hay lên kế hoạch để nhanh chóng thực hiện.Giai đoạn công chúng góp ý 60 ngày đối với FMP ban đầu là từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5 năm 2007.

Các FMP ban đầu được phê duyệt cho từng nhà máy tinh chế và ý kiến của công chúng về FMP Ban Đầu được trình bày trong bảng dưới đây.

RefineryApproved Initial FMPstable-mobile-only-column
ConocoPhillipsConoco Phillips FMP
ConocoPhillips
Approved Initial FMPs:
Conoco Phillips FMP
ChevronChevron FMP
Chevron
Approved Initial FMPs:
Chevron FMP
ShellShell FMP
Shell
Approved Initial FMPs:
Shell FMP
TesoroTesoro FMP
Tesoro
Approved Initial FMPs:
Tesoro FMP
ValeroValero FMP
Valero
Approved Initial FMPs:
Valero FMP

Ý Kiến và Góp Ý Chính Thức của Công Chúng  (đối với tất cả những Nhà máy tinh chế trên)
Lưu ý:  Đây là những phiên bản đã được biên tập của FMPs Ban Đầu được phê duyệt và thông tin thương mại bảo mật đã được gỡ bỏ.

Contact Us


Thông Tin Tuân Thủ Tổng Quát

415 749-4795

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 07/05/2015