Xu Hướng và Dữ Liệu Vụ Cháy

Xem hơn 10 năm dữ liệu về các vụ cháy từ năm nhà máy tinh chế tại Vùng Vịnh. Xem mức độ thường xuyên và lượng xăng bị cháy, cũng như hiển thị biểu đồ thể hiện mức phát thải từ các đám cháy.

Dữ Liệu Giám Sát Vụ Cháy

Các đồ thị trên trang này được dựa trên các báo cáo hàng tháng mà các nhà máy tinh chế đã trình lên Địa Hạt Không Khí. Dữ liệu giám sát của từng vụ cháy sẽ tuân theo yêu cầu giám sát và báo cáo vụ cháy.

Thông Tin Tổng Quát

Phát Thải bởi Chất Ô Nhiễm

Những đồ thị này cho thấy mức phát thải khí metan, hydrocarbon trừ metan, và lưu huỳnh dioxide. Mức phát thải được tính toán dựa trên luồng xăng thông hơi bị cháy, mà không phải tính toán mức phát thải thực tế. Trục dọc thể hiện số tấn phát thải chất ô nhiễm ước tính mỗi năm

TYP = tấn trên năm

Contact Us


Thông Tin Tuân Thủ Tổng Quát

415 749-4795

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 07/05/2015