Cấp Khoản

Xem và tải xuống máy mẫu đơn xin cấp khoản.

The Air District has moved!
We are working to update all forms on our website.
Please be sure to send all forms and other correspondence to our new address:
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105

Biểu Diễn Kỹ Thuật Tiên Tiến

Form NameDivisionDocumenttable-mobile-only-column
Application Parts 3-5 & 7 - All Projects Advanced Technology DemonstrationƯu Đãi Chiến LượcApplication Part 3-5 & 7 - All Projects Advanced Technology Demonstration
Application Parts 3-5 & 7 - All Projects Advanced Technology Demonstration
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
Application Part 2 - Budget Advanced Technology DemonstrationƯu Đãi Chiến LượcApplication Part 2 - Budget Advanced Technology Demonstration
Application Part 2 - Budget Advanced Technology Demonstration
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
Application Part 6 - Heavy Duty Advanced Technology DemonstrationƯu Đãi Chiến LượcApplication Part 6 - Heavy Duty Advanced Technology Demonstration
Application Part 6 - Heavy Duty Advanced Technology Demonstration
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Application Part 6 - Infrastructure Advanced Technology DemonstrationƯu Đãi Chiến LượcApplication Part 6 - Infrastructure Advanced Technology Demonstration
Application Part 6 - Infrastructure Advanced Technology Demonstration
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Application Part 6 - Light Duty Vehicle Advanced Technology DemonstrationƯu Đãi Chiến LượcApplication Part 6 - Light Duty Advanced Technology Demonstration
Application Part 6 - Light Duty Vehicle Advanced Technology Demonstration
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Application Part 1 - Summary Advanced Technology DemonstrationƯu Đãi Chiến LượcApplication Part 1 - Summary Information Advanced Technology Demonstration
Application Part 1 - Summary Advanced Technology Demonstration
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Application Part 6 - Utility Vehicle (Low Mileage/High Idling) Advanced Technology DemonstrationƯu Đãi Chiến LượcApplication Part 6 - Utility Vehicle Advanced Technology Demonstration
Application Part 6 - Utility Vehicle (Low Mileage/High Idling) Advanced Technology Demonstration
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược

Mẫu Chương Trình Phương Tiện Dễ Dàng Cho Xe Đạp

Form NameDivisionDocumenttable-mobile-only-column
BFP Grant Application PackageƯu Đãi Chiến LượcBFP Grant Application Package
BFP Grant Application Package
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
BFP Grant Application Package

Mẫu Chương Trình Carl Moyer

Form NameDivisionDocumenttable-mobile-only-column
Project Implementation FormƯu Đãi Chiến LượcN/A
Project Implementation Form
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
N/A

Mẫu Tàu Bến Cảng

Form NameDivisionDocumenttable-mobile-only-column
Harbor Craft Replacement ApplicationƯu Đãi Chiến LượcHarbor Craft Replacement Application
Harbor Craft Replacement Application
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
Harbor Craft Replacement Application
Harbor Craft Repower ApplicationƯu Đãi Chiến LượcHarbor Craft Repower Application
Harbor Craft Repower Application
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
Harbor Craft Repower Application
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A

Mẫu về Đầu Máy Xe Lửa

Form NameDivisionDocumenttable-mobile-only-column
Line-Haul Locomotive ApplicationƯu Đãi Chiến LượcLine-Haul Locomotive Application
Line-Haul Locomotive Application
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
Line-Haul Locomotive Application
Switcher Locomotive ApplicationƯu Đãi Chiến LượcSwitcher Locomotive Application
Switcher Locomotive Application
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
Switcher Locomotive Application

Mẫu Xe Tải Không Vào Bến Cảng

Form NameDivisionDocumenttable-mobile-only-column
Non Port Truck Replacement ApplicationƯu Đãi Chiến LượcNon Port Truck Replacement Application
Non Port Truck Replacement Application
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
Non Port Truck Replacement Application
Non Port Truck Repower ApplicationƯu Đãi Chiến LượcNon Port Truck Repower Application
Non Port Truck Repower Application
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
Non Port Truck Repower Application
Non Port Truck Retrofit ApplicationƯu Đãi Chiến LượcNon Port Truck Retrofit Application
Non Port Truck Retrofit Application
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
Non Port Truck Retrofit Application

Mẫu Xe Tải Bến Cảng

Form NameDivisionDocumenttable-mobile-only-column
Port Truck Retrofit ApplicationƯu Đãi Chiến LượcPort Truck Retrofit Application
Port Truck Retrofit Application
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
Port Truck Retrofit Application

Mẫu Chương Trình Giảm Bớt Khí Thải Từ Xe Buýt Trường Học

Form NameDivisionDocumenttable-mobile-only-column
N/AN/ALESBP Retrofit Application
N/A
Division:
N/A
Document:
LESBP Retrofit Application

Mẫu Quỹ Khu Vực

Form NameDivisionDocumenttable-mobile-only-column
2008 Grant Application FormƯu Đãi Chiến Lược2008 Grant Application Form
2008 Grant Application Form
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
2008 Grant Application Form
Arterial Management ProjectsƯu Đãi Chiến LượcArterial Management Projects
Arterial Management Projects
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
Arterial Management Projects
Bus Application Part 1-2 and 6Ưu Đãi Chiến LượcBus Application Part 1-2 and 6
Bus Application Part 1-2 and 6
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
Bus Application Part 1-2 and 6
Grant Application Part 3-5 and 7Ưu Đãi Chiến LượcAll Project application Regional Fund
Grant Application Part 3-5 and 7
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
All Project application Regional Fund
GGRGP - Annual Op ReportƯu Đãi Chiến LượcAnnual Operating Report Form
GGRGP - Annual Op Report
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
Annual Operating Report Form
GGRGP - Certification of Project CompletionƯu Đãi Chiến LượcGGRGP Certificate of Completion
GGRGP - Certification of Project Completion
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
GGRGP Certificate of Completion
GGRGP Final Report FormƯu Đãi Chiến LượcGGRGP - Final Report
GGRGP Final Report Form
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
GGRGP - Final Report
GGRGP - General Invoice FormƯu Đãi Chiến LượcFinal Invoice Form - 12/22/2011
GGRGP - General Invoice Form
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
Final Invoice Form - 12/22/2011
GGRGP Semi Annual ReportƯu Đãi Chiến LượcGGRGP SemiAnnual Report
GGRGP Semi Annual Report
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
GGRGP SemiAnnual Report
Heavy Duty Truck Purchase 1-2 and 6Ưu Đãi Chiến LượcTruck Purchase Application Part 1-2 and 6
Heavy Duty Truck Purchase 1-2 and 6
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
Truck Purchase Application Part 1-2 and 6
Infrastructure Application Part 1-2 and 6Ưu Đãi Chiến LượcInfrastructure v2
Infrastructure Application Part 1-2 and 6
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
Infrastructure v2
Light Duty Passenger Vehicle Application Part 1-2 and 6Ưu Đãi Chiến LượcLight Duty Vehicle Application v2
Light Duty Passenger Vehicle Application Part 1-2 and 6
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
Light Duty Vehicle Application v2
Performance Review of Selected TFCA Project TypesƯu Đãi Chiến LượcPerformance Review of Selected TFCA Project Types
Performance Review of Selected TFCA Project Types
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
Performance Review of Selected TFCA Project Types
Regional Rideshare Project Application Parts 1, 4, 5 & 6Ưu Đãi Chiến LượcTFCA RF Application FY10-11 - for shuttles and ridesharing projects
Regional Rideshare Project Application Parts 1, 4, 5 & 6
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Regional Rideshare Project Application Parts 2 & 3Ưu Đãi Chiến LượcTFCA RF FY10-11 Application - Parts 2&3
Regional Rideshare Project Application Parts 2 & 3
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
TFCA RF FY10-11 Application - Parts 2&3
Annual Regional Ridesharing SurveyƯu Đãi Chiến LượcRegional Ridesharing FYE 2013 Annual Survey
Annual Regional Ridesharing Survey
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
Regional Ridesharing FYE 2013 Annual Survey
Repower to Existing EnginesƯu Đãi Chiến LượcRepower to Existing Engines
Repower to Existing Engines
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
Repower to Existing Engines
Retrofits to Existing EnginesƯu Đãi Chiến LượcRetrofits to Existing Engines
Retrofits to Existing Engines
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
Retrofits to Existing Engines
Shuttle and Feeder Bus Project Application Parts 1, 4, 5 & 6Ưu Đãi Chiến LượcTFCA RF Application FY10-11 - for shuttles and ridesharing projects
Shuttle and Feeder Bus Project Application Parts 1, 4, 5 & 6
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Shuttle and Feeder Bus Project Application Parts 2 & 3Ưu Đãi Chiến LượcTFCA RF FY10-11 Application - Parts 2&3
Shuttle and Feeder Bus Project Application Parts 2 & 3
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
TFCA RF FY10-11 Application - Parts 2&3
SUPPLEMENTARY PROJECT INFORMATION SHEETƯu Đãi Chiến Lượcsmartgrowth_shuttle8_9
SUPPLEMENTARY PROJECT INFORMATION SHEET
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
smartgrowth_shuttle8_9
Shuttle Projects Final Report FormƯu Đãi Chiến LượcShuttle Project Final Report Form
Shuttle Projects Final Report Form
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
Shuttle Project Final Report Form
Shuttle Ridership Annual SurveyƯu Đãi Chiến LượcShuttle FYE 2013 Annual Ridership Survey
Shuttle Ridership Annual Survey
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
Shuttle FYE 2013 Annual Ridership Survey
Smart Growth and Traffic Calming ProjectsƯu Đãi Chiến LượcSmart Growth and Traffic Calming Projects
Smart Growth and Traffic Calming Projects
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
Smart Growth and Traffic Calming Projects
TFCA Regional Fund Policies and Guidance for FY 2010/11Ưu Đãi Chiến LượcTFCA Regional Fund Guidance FY10-11
TFCA Regional Fund Policies and Guidance for FY 2010/11
Division:
Ưu Đãi Chiến Lược
Document:
TFCA Regional Fund Guidance FY10-11
Spare the Air Status

Last Updated: 13/07/2016