Tài Trợ Ngân Sách

Dụng Cụ Nông Nghiệp

Nâng cấp hoặc thay thế máy bơm nông nghiệp dầu điêzen không lưu thông trên đường với tài trợ từ Chương Trình Carl Moyer. Chương trình này nhằm cắt giảm ô nhiễm không khí do các máy dầu điêzen hiệu suất cao tại California.

Các Loại Dự Án

Tài trợ được thực hiện theo nguyên tắc dự án trước tài trợ trước, dự án sau tài trợ sau cho đến khi sử dụng hết các khoản tài trợ. Bắt buộc phải hoàn thành đơn đăng ký để được xem xét tài trợ.

Các loại dự án sau sẽ được tài trợ:

  •  Thay thế động cơ (nạp lại năng lượng) - thay thế động cơ cũ bằng động cơ mới được chứng nhận về mức phát thải (máy bơm/động cơ nông nghiệp cố định hoặc di động)
  • Tân trang động cơ - lắp đặt thêm thiết bị kiểm soát phát thải (thiết bị cố định hoặc di động).
  • Thay thế thiết bị - thay thế thiết bị cũ bằng thiết bị sạch nhất hiện có (thiết bị di động - máy kéo, máy xúc, máy ủi, v.v).

Hội đủ điều kiện

Thiết bị nông nghiệp dưới đây nhìn chung là đủ điều kiện để cấp kinh phí, tuy nhiên, quý vị cần phải tuân theo quy tắc áp dụng (xem dưới đây) để áp dụng:

Các Điều Lệ và Các Quy Định

Biện Pháp Kiểm Soát Chất Khí Độc Hại đối với Máy Nén Đánh Lửa Cố Định (Airborne Toxic Control Measure - ATCM) (có hiệu lực ngày 18 tháng 10 năm 2007) gồm các yêu cầu đối với các loại máy dầu động cơ cố định và cầm tay được sử dụng trong nông nghiệp. Thông thường, những loại máy này được sử dụng để bơm nước hoặc cấp năng lượng để trồng cây hoặc chăn nuôi gia súc. Tất cả những ứng viên quan tâm đến việc nộp đơn xin tài trợ thiết bị cố định/ di động đều phải tuân theo ATCM.

Vui lòng truy cập Máy Dầu Điêzen Nông Nghiệp  để biết thêm thông tin quy định bổ sung hoặc liên hệ với Joe Slamovich theo số 415-749-4681 để đăng ký động cơ, và Guy Gimlen theo số 415-749-4734 để giải đáp thắc mắc về quy định máy Nông Nghiệp.

Cách Nộp Đơn

  1. Xác định thiết bị của quý vị có đủ tiêu chuẩn cho chương trình này hay không.
  2. Xác định loại dự án  dành cho thiết bị của quý vị.
  3. Thu thập thông tin về thiết bị hiện tại của quý vị và thiết bị hoặc động cơ thay thế.
  4. Làm việc với một đại lý thiết bị để tìm nguồn thay thế thiết bị và động cơ.
  5. Nộp đơn xin tài trợ trực tuyến.

Hội Thảo và Sự Kiện

Trình bày Lịch của những hội thảo, sự kiện sắp diễn ra và hạn chót.

Thông Tin Bổ Sung

Thông tin bổ sung về quy định đối với thiết bị nông nghiệp và yêu cầu tuân thủ:

Hồ Sơ Chương Trình

Contact Us


415 749-4994

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 20/05/2015