Tài Trợ Ngân Sách

Xe Điện Hạng Nhẹ

Tìm hiểu về việc kinh phí để mua hoặc cho thuê xe không phát thải và ít phát thải hạng nhẹ có số dặm di chuyển cao, vận hành tại Vùng Vịnh.

Chương Trình Xe Điện Hạng Nhẹ (Electric Vehicle - EV) (Sớm công bố!)

Trong năm tài chính cuối năm 2016, trên $13 triệu được cấp cho tất cả các chương trình liên quan đến xe điện. Tài trợ được thực hiện theo nguyên tắc dự án trước tài trợ trước, dự án sau tài trợ sau cho đến khi sử dụng hết các khoản tài trợ.

Kinh phí tài trợ được cấp cho các xe Hạng Nhẹ Không Phát Thải và Phát Thải Một Phần trong đoàn xe. Dưới đây là danh mục yêu cầu chính về tính phù hợp với dự án:

  • Xe phải mới (đời 2015 hoặc mới hơn) và có tổng trọng lượng là 14,000 lbs hoặc nhẹ hơn;
  • Những loại xe đủ điều kiện bao gồm xe điện lai ghép, xe điện, và xe pin nhiên liệu được chứng nhận bởi Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California (Air Resources Board - ARB) và đạt tiêu chuẩn xe phát thải thấp (super-ultra low emission vehicle - SULEV) hoặc xe không phát thải (zero-emission vehicle - ZEV); và
  • Mỗi dự án (triển khai đoàn xe) phải gồm quá trình mua hoặc cho thuê ít nhất ba xe đã được đăng ký đối với một chủ sở hữu.

Khoản kinh phí cho từng loại xe đã được xác định bằng cách áp dụng phương pháp tínhARB mới nhất để đạt được hiệu quả chi phí và giảm lượng khí thải.

Hội đủ điều kiện

Tất cả các đơn vị công lập và tư nhân trên địa bàn thuộc  Quyền tài phán của Địa Hạt Không Khí đều đủ điều kiện nộp đơn xin tài trợ.

Trang chủ này sẽ cung cấp thông tin chung về chương trình Để biết danh mục yêu cầu về tính đủ điều kiện cũng như hướng dẫn nộp đơn, vui lòng đọc Yêu Cầu Chương Trình và các tài liệu khác được nêu dưới đây trong phần Nguồn.

Cách Nộp Đơn

  1. Xem Yêu Cầu Chương Trình và các tài liệu khác được nêu dưới đây trong phần Nguồn;
  2. Lựa chọn thiết bị từ Danh Sách Xe Đủ Điều Kiện đã được phê duyệt;
  3. Tham gia hội thảo về đơn đăng ký, không bắt buộc nhưng được khuyến khích; và
  4. Hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến và tải lên
    • Đơn Cam Kết hoặc Nghị Quyết

Địa Hạt Không Khí sẽ phê duyệt các đơn đăng ký trong ngày 18 tháng 12 năm 2015, hoặc cho trừ phi các khoản tài trợ của chương trình hết sớm hơn.

Nguồn

Hội Thảo và Sự Kiện

Người nộp đơn nên tham dự một hoặc nhiều hội thảo miễn phí của Địa Hạt Không Khí để thảo luận về các yêu cầu của chương trình cũng như quy trình nộp đơn. Trình bày Lịch của những hội thảo, sự kiện sắp diễn ra và hạn chót.

High Mileage Fleet Program Sign-up
 SUBSCRIBE  

Resources

Contact Us


415 749-4994

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 27/05/2015