Tài Trợ Ngân Sách

Xe Buýt Trường Học

Nâng cấp và thay thế xe buýt trường học chạy bằng dầu điêzen, hoặc thay thế bình chứa khí đốt tự nhiên trên tàu thông qua Chương Trình Xe Buýt Trường Học Phát Thải Thấp. Chương trình này nhằm giảm thiểu việc học sinh tiếp xúc với phát thải dầu máy động cơ độc hại từ xe buýt.

Địa Hạt Không Khí hiện đang phê duyệt các đơn cho tất cả các loại dự án.

Địa Hạt Không Khí đang phê duyệt đơn cho việc thay thế bình khí nén tự nhiên (compressed natural gas - CNG), dự án thay thế xe buýt trường học  và tân trang xe buýt trường học.

Các Loại Dự Án

Tài trợ được thực hiện theo nguyên tắc dự án trước tài trợ trước, dự án sau tài trợ sau cho đến khi sử dụng hết các khoản tài trợ thông qua Quỹ Khuyến Khích Nguồn Di Động. Bắt buộc phải hoàn thành đơn đăng ký để được xem xét tài trợ.

Các loại dự án sau sẽ được tài trợ:

  • Thay thế xe buýt - thay thế xe buýt đời 1993 hoặc cũ hơn bằng xe buýt mới chạy bằng dầu điêzen hoặc nhiên liệu thay thế.
  • Tân trang cho động cơ - lắp đặt thiết bị kiểm soát phát thải (động cơ 1987 và mới hơn).
  • Thay thế bình - thay thế bình khí đốt nén, tự nhiên (xe buýt từ 14 - 16 năm tuổi).

Hội đủ điều kiện

Các tổ chức dưới đây đủ điều kiện tài trợ:

  • Các trường công tại Vùng Vịnh mà có xe buýt, gồm cả các trường theo quy định của Thỏa Thuận Năng Lượng Chung (đủ điều kiện cho TẤT CẢba loại dự án).
  • Các công ty vận chuyển của trường học cung cấp dịch vụ theo hợp đồng với các học khu trường công tại Vùng Vịnh (CHỈđủ điều kiện đối với trợ cấp tân trang).
  • Các cơ quan ngoài công lập, trường công và doanh nghiệp tư nhân khác đều KHÔNG đủ điều kiện được trợ cấp theo chương trình này.

Cách Nộp Đơn

  1. Xác định đoàn xe của quý vị có đủ tiêu chuẩn cho chương trình này hay không.
  2. Xác định loại dự án dành cho xe buýt của quý vị.
  3. Thu thập thông tin cần thiết  về xe buýt hoặc bình nhiên liệu hiện tại của quý vị và xe buýt hay bình nhiên liệu thay thế.
  4. Đơn Xin Giấy Phép

Các Hội Thảo và Các Sự Kiện

Trình bày Lịch của những hội thảo, sự kiện sắp diễn ra và hạn chót.

Thông Tin Quy Định Xe Buýt Trường Học

Quy Định Xe Tải và Xe Buýt của ARB yêu cầu các xe chạy dầu điêzen hiện tại gồm cả xe buýt trường học hoạt động tại California đều phải được nâng cấp để giảm phát thải. Chủ xe buýt trường học có trách nhiệm tìm hiểu các yêu cầu của quy định ARB và quy định đó tác động đến đoàn xe của mình như thế nào. Việc trao khoản tài trợ LESBP sẽ không làm kéo dài bất kỳ thời hạn tuân thủ quy định nào.

Thông Tin Bổ Sung

Contact Us

Lina Patel
Phân Tích Viên Điều Hành

415.749.5117

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 20/05/2015