Tài Trợ Ngân Sách

Cư dân

Tìm hiểu về kinh phí tài trợ được cấp cho cư dân để cải thiện phẩm chất không khí tại khu vực.

Các Chương Trình của Địa Hạt Không Khí

Chương Trình Đổi Bếp Củi của Địa Hạt Marin:

Cư dân của Địa Hạt Marin có thể nhận được $1,500 cho việc loại bỏ và đổi các thiết bị đốt củi chưa được chứng nhận.

Các Cơ Hội Khác

  • Dự Án Hoàn Tiền Lại cho Xe Sạch: Chương trình này, được quản lý bởi Trung Tâm Năng Lượng Bền Vững, hoàn tiền lại lên đến $5,000 khi mua hoặc thuê xe lai cắm điện không phát thải, hạng nhẹ, đủ điều kiện.
  • Dùng Chung Xe Đạp trong Vùng Vịnh: Tìm hiểu về Chương trình Dùng Chung Xe Đạp trong Vùng Vịnh, một chương trình dùng chung xe đạp trong khu vực được thống nhất đầu tiên của quốc gia.

Contact Us

Grants Programs Information Request Line

415 749-4994

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 08/11/2016