Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Dịch Vụ Trực Tuyến

Updated 04/06/2020

Air District cung cấp khả năng truy cập trực tuyến dễ dàng tới nhiều dịch vụ của họ. Quý vị có thể đăng kí giấy phép hoặc cấp khoản, trả lệ phí, báo cáo ô nhiễm không khí, đăng kí thiết bị, truy cập vào các cuộc họp của Địa Hạt, đăng kí theo dõi thông tin và cảnh báo của Địa Hạt, nhận các tiện ích mạng, và đọc trang này bằng ngôn ngữ khác.

Updated 04/06/2020

Tìm hiểu thêm về các yêu cầu giấy phép và gia hạn hoặc nộp đơn xin giấy phép trực tuyến của Air District.

Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện nhận cấp khoản để giảm ô nhiễm không khí và nộp đơn xin cấp khoản trực tuyến.

Báo cáo mùi không tốt cho sức khoẻ, bụi, chất ô nhiễm hoá học, khói gỗ, khí thải, hoặc xe xả khói.

Đăng kí hoặc gia hạn thiết bị đặc biệt trực tuyến hoặc tìm hiểu cách tuân thủ các quy định của Air District.

Xem hoặc nghe các cuộc họp các cuộc hội thảo của Air District trên máy vi tính, máy tính bảng, hoặc thiết bị di động của quý vị.

Đăng ký thông tin để nhận được thông tin và các sự kiện về chất lượng không khí mới nhất từ Air District.

Đăng kí theo dõi nguồn Cung Cấp Thông Tin Đơn Giản (Really Simple Syndication, RSS) để nhận được tình trạng hôm nay của cảnh báo Spare the Air (Bảo Toàn Không Khí) và Ngày Được Đốt, và dự đoán về chất lượng không khí ở địa phương.

Tìm hiểu về các Tiện Ích Chất Lượng Không Khí miễn phí của Air District và thêm chúng vào trang mạng của quý vị.

Dịch nội dung trên trang mạng này sang ngôn ngữ mà quý vị mong muốn.

Updated 04/06/2020

Tìm hiểu thêm về các yêu cầu giấy phép và gia hạn hoặc nộp đơn xin giấy phép trực tuyến của Air District.

Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện nhận cấp khoản để giảm ô nhiễm không khí và nộp đơn xin cấp khoản trực tuyến.

Báo cáo mùi không tốt cho sức khoẻ, bụi, chất ô nhiễm hoá học, khói gỗ, khí thải, hoặc xe xả khói.

Đăng kí hoặc gia hạn thiết bị đặc biệt trực tuyến hoặc tìm hiểu cách tuân thủ các quy định của Air District.

Xem hoặc nghe các cuộc họp các cuộc hội thảo của Air District trên máy vi tính, máy tính bảng, hoặc thiết bị di động của quý vị.

Đăng ký thông tin để nhận được thông tin và các sự kiện về chất lượng không khí mới nhất từ Air District.

Đăng kí theo dõi nguồn Cung Cấp Thông Tin Đơn Giản (Really Simple Syndication, RSS) để nhận được tình trạng hôm nay của cảnh báo Spare the Air (Bảo Toàn Không Khí) và Ngày Được Đốt, và dự đoán về chất lượng không khí ở địa phương.

Tìm hiểu về các Tiện Ích Chất Lượng Không Khí miễn phí của Air District và thêm chúng vào trang mạng của quý vị.

Dịch nội dung trên trang mạng này sang ngôn ngữ mà quý vị mong muốn.

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Saturday,
    6/6

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 04/06/2020