Permits

Gia hạn một giấy phép

Tìm hiểu điều lệ và điều kiện gia hạn các Giấy Phép của Địa Hạt Không Khí như Quyền Xây Cất (Authority to Construct - A/C), Giấy Phép Hoạt Động (Permit to Operate - P/O), Chứng Nhận Đăng Ký và Giấy Phép Xét Duyệt Cơ Sở Lớn (Tiêu Đề V).

Support for Businesses Aiding COVID-19 Response
The Air District will prioritize and expedite permits for businesses and organizations changing or repurposing operations to aid in the public health response to COVID-19.

Read our full instructions to apply for Expedited Permits for COVID-19.

Special Instructions During Shelter-in-Place
Due to the Bay Area's emergency Shelter-in-Place Order, the Air District’s office staff began working from home on March 17.

* Please do not visit our office to meet with staff or drop off materials.

Read our full instructions for handling Permit business, which will be in effect for the duration of California’s Shelter-in-Place Order.

Khái Quát về Gia Hạn Giấy Phép

Một số giấy phép nào đó của Địa Hạt Không Khí buộc phải gia hạn hoặc thực thi trước khi hết hạn.  Điều này áp dụng đối với Quyền Xây Cất (Authority to Construct - A/C), Giấy Phép Hoạt Động (Permit to Operate - P/O), Chứng Nhận Đăng Ký và Giấy Phép Xét Duyệt Cơ Sở Lớn (Tiêu Đề V).

Dưới đây là khái quát về quy trình gia hạn:

Quyền Xây Cất (A/C) - Nếu bất kỳ thiết bị bao gồm trong A/C không được hoàn tất trước khi hết hạn, thì quý vị phải thông báo cho Địa Hạt Không Khí trước khi hết hạn. Nếu A/C không đủ điều kiện để gia hạn, đương đơn phải lấy một A/C mới bằng cách nộp lại một đơn xin cấp giấy phép mới.Xem Quy Định 2 Địa Hạt Không Khí, Điều Lệ 1. Địa Hạt Không Khí sẽ gửi ra hoá đơn cho việc gia hạn A/C sau khi nhận được thông báo.

Giấy Phép Hoạt Động (P/O) - Trước khi nhận một hoá đơn để gia hạn P/O, quý vị có thể được yêu cầu cung cấp thông tin thông qua quy trình Cập Nhật Dữ Liệu. Hoá đơn gia hạn thường được ban hành từ 30 đến 60 ngày trước khi hết hạn.

Chứng Nhận Đăng Ký (Giấy Đăng Ký) - Tuỳ thuộc vào loại thiết bị đăng ký, thông báo gia hạn Giấy Đăng Ký được gửi qua e-mail hoặc bằng việc ban hành hoá đơn gia hạn. Hoá đơn gia hạn thường được ban hành từ 30 đến 60 ngày trước khi hết hạn. Đối với giấy đăng ký cũng bao gồm trong một P/O, giấy đăng ký sẽ được gia hạn tại cùng thời điểm với P/O.

Giấy Phép Xét Duyệt Cơ Sở Lớn (Tiêu Đề V) - Đây là loại giấy phép được gia hạn mỗi 5 năm. Viên Chức Phụ Trách phải nộp đơn xin gia hạn giấy phép Tiêu Đề V không quá 6 tháng và không sớm hơn 12 tháng kể từ ngày hết hạn. Địa Hạt Không Khí sẽ ban hành hoá đơn cho việc gia hạn trong quá trình này.

Cập Nhật Dữ Liệu

Trước khi nhận một hoá đơn để gia hạn một P/O, Địa Hạt Không Khí có thể yêu cầu thông tin định kỳ thông qua một lần 'Cập Nhật Dữ Liệu', mà thường gửi đi từ 110 đến 150 ngày trước khi giấy phép hết hạn.  Dữ liệu thường được cập nhật mỗi 1 đến 4 năm, tuỳ thuộc vào thiết bị.  Không phải tất cả các thiết bị (nguồn ô nhiễm) đều cần cập nhật trong quá trình này và có thể không được liệt kê trong lần Cập Nhật Dữ Liệu.  Thông tin quý vị cung cấp được sử dụng để:

  • Cập nhật kiểm kê chất phát thải của cơ sở
  • Tính toán lệ phí gia hạn giấy phép
  • Kiểm tra việc tuân thủ các quy định thích ứng và điều kiện về giấy phép
  • Tuân thủ Đạo Luật Thông Tin và Thẩm Định “Điểm Nóng” Có Khí Độc (AB 2588)

Contact Us

Asbestos
Asbestos

415 749-4762


Thông Tin Công Trình Tổng Quát

415.749.4990

Tuân Thủ & Thực Thi
Open Burn Status and Underground Tanks

415 749-4999

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 22/06/2021