Tài Trợ Ngân Sách

Các Thiết Bị Dịch Chuyển Hàng Hóa Khác

Chương Trình Dịch Chuyển Hàng Hóa nhằm mục đích giảm thiểu ô nhiễm không khí từ các thiết bị chủ yếu được dùng trong quá trình dịch chuyển hàng hóa chuyên chở và hàng hóa thương mại dọc theo các tuyến đường buôn bán chính của California.

Tại các cảng, đường sắt trung chuyển và các cơ sở vận tải trong bốn hành lang thương mại lớn của tiểu bang, các khoản tài trợ trong Chương Trình Dịch Chuyển Hàng Hóa có thể được sử dụng để thay thế hoặc nâng cấp các thiết bị vận chuyển hàng hóa và Bộ Vận Tải Đông Lạnh, xây dựng hạ tầng cơ sở tiếp liệu, hoặc xây dựng hạ tầng cơ sở đo phát thải hay nâng cấp bến tàu.

Chương Trình Dịch Chuyển Hàng Hoá 5 Năm – Thiết Bị Vận Tải Hàng Hóa và Bộ Vận Tải Đông Lạnh

Địa Hạt Không Khí sẽ phê duyệt các đơn đăng ký tham gia các dự án thay thế thiết bị và nâng cấp động cơ cũng như xây dựng hạ tầng cơ sở tiếp liệu thuộc Chương Trình Dịch Chuyển Hàng Hóa từ Thứ Hai, ngày 25 Tháng 1 – Thứ Sáu, ngày 15 tháng 4 năm 2016. Người sở hữu thiết bị chạy bằng máy dầu điêzen đủ điều kiện sẽ được mời tham dự chương trình này.  Thiết bị phải vận hành tại sân đường sắt, bến cảng hay các cơ sở vận tải trong bốn toa xe thương mại chính của California. Mọi đơn đăng ký tham gia chương trình phải được gửi trước Thứ Sáu, ngày 15 tháng 4 năm 2016.

Vui lòng tìm hiểu thông tin dưới đây để xác định xem thiết bị của quý vị có đáp ứng yêu cầu đủ điều kiện của chương trình hay không trước khi quyết định nộp đơn. Bắt buộc phải hoàn tất đơn đăng ký để được xem xét tài trợ.

Các Loại Dự Án

Những dự án dưới đây đủ điều kiện để được kinh phí tài trợ theo chương trình này:

 • Thay thế thiết bị/xe – thay thế đầu xe tải, cần cẩu bốc dỡ hàng (rubber-tired gantry cranes - RTG), xe nâng hàng, thang máy, thiết bị nâng hàng di động khác chạy bằng điện hoặc thiết bị chuyển hóa nhiên liệu thành điện.
 • Chuyển đổi thiết bị – chuyển đổi đầu xe tải chạy bằng máy dầu động cơ hoặc nâng cấp cần cẩu RTG chạy bằng máy dầu động cơ thành năng lượng điện.
 • Thay thế Bộ Vận Chuyển Đông Lạnh (Transportation Refrigeration Unit - TRU) – thay thế TRU chạy bằng máy dầu động cơ thành TRU chạy bằng điện, làm lạnh cryo, hoặc TRU chạy bằng pin nhiên liệu.
 • Cơ sở hạ tầng nạp và tiếp nhiên liệu – xây dựng cơ sở hạ tầng nạp điện cho thiết bị vận chuyển hàng hóa, và cơ sở hạ tầng nạp điện hoặc tiếp nhiên liệu làm lạnh cryo cho TRU. (Một số lựa chọn dự án yêu cầu thay thế thiết bị.)

Hội đủ điều kiện

Thiết Bị Vận Tải Hàng Hóa và Bộ Vận Tải Đông Lạnh

Thiết bị chạy bằng máy dầu điêzen hiện hành phải đáp ứng các tiêu chí dưới đây về tính thích hợp để được cân nhắc tham gia chương trình:

Cơ sở hạ tầng sạc điện hoặc nạp nhiên liệu cryo

 • Chủ thiết bị phải đồng ý thay thế số lượng tối thiểu các thiết bị chạy bằng dầu máy động cơ (như được mô tả trong bảng sự việc dưới đây) với số lượng thiết bị mới tương tự chạy bằng nhiên liệu phù hợp với cơ sở hạ tầng sạc hoặc nạp nhiên liệu được lắp đặt trong dự án. 
 • Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý, giấy phép và kỹ thuật về lắp đặt.

Chương Trình Dịch Chuyển Hàng Hoá 5 Năm - Các Dự Án Vận Chuyển tại Bến Tàu (Năng Lượng Từ Bờ)

Địa Hạt Không Khí sẽ phê duyệt các đơn đăng ký tham gia Chương Trình Dịch Chuyển Hàng Hóa thuộc các dự án vận chuyển hàng hóa tại bến tàu (năng lượng từ bờ) từ Thứ 2, ngày 25 tháng 1 – Thứ 6, ngày 15 tháng 4 năm 2016. Nhà điều hành cơ sở cảng biển đủ điều kiện tại bốn hành lang thương mại chính của California được mời tham gia chương trình. Mọi đơn đăng ký tham gia chương trình phải được gửi trước Thứ 6, ngày 15 tháng 4 năm 2016.

Các Loại Dự Án

Những dự án dưới đây sẽ đủ điều kiện để được kinh phí tài trợ theo chương trình này:

 • Tại các bến tàu vận chuyển hàng hóa hiện hành  – lắp đặt hệ thống thu nạp khí thải từ tàu bè và hệ thống kiểm soát (ví dụ: mui che, mũ).
 • Bến tàu không được quy định – lắp đặt năng lượng từ bờ dựa theo mạng lưới hoặc không theo mạng lưới tại các bến tàu hiện tại chỉ được cập bến bởi các tàu không theo yêu cầu kiểm soát của Tàu Vận chuyển ARB trong Quy Định Bến Tàu, có hiệu lực năm 2015.

Các dự án phải có hiệu quả chi phí – nếu áp dụng, chỉ các dự án đáp ứng tối thiểu công thức hiệu quả chi phí mới được cân nhắc để tài trợ (Xem bản sự việc để biết thêm chi tiết).

Các Yêu Cầu Tuân Thủ Quy Định

Các ngân sách ưu đãi không được sử dụng để tài trợ cho các dự án thiết bị hoặc hạ tầng cơ sở mà thuộc hạn chót tuân thủ quy định bao gồm luật pháp và quy định liên bang, tiểu bang hoặc địa phương, lệnh tòa án hoặc thỏa thuận, biên bản ghi nhớ, hợp đồng, hoặc các nghĩa vụ ràng buộc khác mà yêu cầu thực hiện một phần của dự án.

Cách Nộp Đơn

 • Tìm hiểu các tài liệu hỗ trợ nộp đơn trong phần Thông Tin Bổ Sung dưới đây.
 • Xác định xem thiết bị hoặc đoàn xe của quý vị có hội đủ điều kiện hay không.
 • Lựa chọn loại dự án.
 • Thu thập thông tin về thiết bị và động cơ của quý vị (và bộ lọc hạt máy dầu điêzen (diesel particulate filters - DPF) được lắp đặt trước khi bắt đầu nộp đơn.
 • Nếu có thể - Hãy làm việc với các nhà cung cấp và các cơ quan chức năng để chuẩn bị đề xuất và định giá (ước tính) cho các dự án cơ sở hạ tầng.
 • Liên lạc với nhân viên của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách nộp đơn. Tùy thuộc vào loại dự án, quý vị có thể nộp đơn trực tuyến. Tất cả các dự án hạ tầng cơ sở đều yêu cầu đề xuất bằng văn bản ngoài việc nộp đơn cơ bản.

Thông Tin Bổ Sung


Contact Us

Grants Programs Information Request Line

415 749-4994 grants@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 17/11/2020