Về Địa Hạt Không Khí

Hội Đồng Cố Vấn

The Advisory Council works with the Board of Directors and Executive Officer to review and resolve air quality issues.

Uỷ Viên

  • bod
    Stan Hayes
    Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
    Current Term: 07/18/18 - 07/18/20
    Tiểu Sử: Stan Hayes

Contact Us

Marcy Hiratzka
Clerk of the Boards, Điều Hành

415.749.5073

Vanessa Johnson
Thư Ký Điều Hành Cao Cấp

415.749.4941

Executive Office

(415) 749-5016

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 23/04/2018