Về Địa Hạt Không Khí

Hội Đồng Quản Trị

Hội Đồng Quản Trị giám sát Địa Hạt Không Khí trong khi cơ quan này soạn thảo các chính sách, kế hoạch, điều lệ, giấy phép, các chương trình thực thi, tiếp cận và cấp khoản để bảo vệ Phẩm Chất Không Khí, Y Tế Công Cộng và Khí Hậu Toàn Cầu.

Hội Đồng Quản Trị của Địa Hạt Không Khí gồm 22 đại diện được bầu lên tại địa phương từ 9 quận trong Vùng Vịnh. Dân số của mỗi quận xác định số lượng đại diện trong Hội Đồng, như sau:

 • Marin, Napa, và Solano: 1 đại diện mỗi quận
 • Sonoma và San Mateo: 2 đại diện mỗi quận
 • San Francisco: 3 đại diện
 • Alameda, Contra Costa, và Santa Clara: 4 đại diện mỗi quận

Hội Đồng có 8 uỷ ban thường trực để giúp Địa Hạt Không Khí trong sứ mạng cải thiện phẩm chất không khí, bảo vệ y tế công cộng và khí hậu toàn cầu.

Điều lệ và quy định được đa số Hội Đồng thông qua, bắt buộc phải có các buổi điều trần công cộng trước khi thay đổi hoặc thông qua điều lệ.

Có thể gửi thắc mắc hoặc góp ý cho Hội Đồng đến Thư Ký của Hội Đồng. Để bảo đảm thông điệp của quý vị được trình bày tại cuộc họp Hội Đồng kế tiếp, nhớ gửi thông điệp 24 giờ trước khi cuộc họp bắt đầu.

Uỷ Viên

 • Chủ Tịch
  Groom

  Giám Thị Carole Groom

  Quận San Mateo

  Groom
  Giám Thị Carole Groom
  Vị Trí trong Hội Đồng: Chủ Tịch
  Địa Hạt: Quận San Mateo - Địa Hạt 2
  Current Term: 01/01/09 - 01/31/17
  Tiểu Sử: Carole Groom
 • Phó Chủ Tịch
  Mar

  Giám Thị Eric Mar

  Thành Phố và Quận San Francisco

  Mar
  Giám Thị Eric Mar
  Vị Trí trong Hội Đồng: Phó Chủ Tịch
  Địa Hạt: Thành Phố và Quận San Francisco - Địa Hạt 1
  Current Term: 02/01/09 - 02/28/17
  Tiểu Sử: Eric Mar
 • Thư Ký
  Kniss

  Uỷ Viên Hội Đồng Liz Kniss

  Thành Phố Palo Alto

  Kniss
  Uỷ Viên Hội Đồng Liz Kniss
  Vị Trí trong Hội Đồng: Thư Ký
  Địa Hạt: Thành Phố Palo Alto
  Current Term: 01/01/13 - 03/31/16
  Tiểu Sử: Liz Kniss
 • Avalos

  Giám Thị John Avalos

  Thành Phố và Quận San Francisco

  Avalos
  Giám Thị John Avalos
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố và Quận San Francisco - Địa Hạt 11
  Current Term: 03/01/11 - 02/28/17
  Tiểu Sử: John Avalos
 • Barrett
  Uỷ Viên Hội Đồng Teresa Barrett
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố Petaluma
  Current Term: 02/01/13 - 03/31/17
  Tiểu Sử: Teresa Barrett
 • Bates

  Thị Trưởng Tom Bates

  Thành Phố Berkeley

  Bates
  Thị Trưởng Tom Bates
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố Berkeley
  Current Term: 05/01/06 - 05/31/16
  Tiểu Sử: Tom Bates
 • David Canepa
  Uỷ Viên Hội Đồng David J. Canepa
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố Daly City
  Current Term: 12/01/14 - 12/31/15
  Tiểu Sử: David J. Canepa
 • Cindy Chavez photograph

  Giám Thị Cindy Chavez

  Quận Santa Clara

  Cindy Chavez photograph
  Giám Thị Cindy Chavez
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Quận Santa Clara - Địa Hạt 2
  Current Term: 08/01/13 - 01/31/16
  Tiểu Sử: Cindy Chavez
 • Margaret Fujioka

  Thị Trưởng Margaret Fujioka

  Thành Phố Piedmont

  Margaret Fujioka
  Thị Trưởng Margaret Fujioka
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố Piedmont
  Current Term: 06/01/14 - 06/30/16
  Tiểu Sử: Margaret Fujioka
 • John Gioia

  Giám Thị John Gioia

  Quận Contra Costa

  John Gioia
  Giám Thị John Gioia
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Quận Contra Costa - Địa Hạt 1
  Current Term: 11/01/06 - 06/30/17
  Tiểu Sử: John Gioia
 • Photograph of David Hudson
  Uỷ Viên Hội Đồng David E. Hudson
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố San Ramon
  Current Term: 12/01/09 - 06/30/16
  Tiểu Sử: David E. Hudson
 • Lee Photograph

  Thị Trưởng Edwin M. Lee

  Thành Phố và Quận San Francisco

  Lee Photograph
  Thị Trưởng Edwin M. Lee
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố và Quận San Francisco
  Current Term: 02/01/11 - 02/28/15
  Tiểu Sử: Edwin M. Lee
 • miley photograph

  Giám Thị Nate Miley

  Quận Alameda

  miley photograph
  Giám Thị Nate Miley
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Quận Alameda - Địa Hạt 4
  Current Term: 01/01/01 - 01/31/17
  Tiểu Sử: Nate Miley
 • Karen Mitchoff

  Giám Thị Karen Mitchoff

  Quận Contra Costa

  Karen Mitchoff
  Giám Thị Karen Mitchoff
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Quận Contra Costa - Địa Hạt 4
  Current Term: 01/01/15 - 01/31/16
  Tiểu Sử: Karen Mitchoff
 • Jan Pepper Photograph

  Thị Trưởng Jan Pepper

  Thành Phố Los Altos

  Jan Pepper Photograph
  Thị Trưởng Jan Pepper
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố Los Altos
  Current Term: 02/01/13 - 02/28/17
  Tiểu Sử: Jan Pepper
 • Rice Photograph

  Giám Thị Katie Rice

  Quận Marin

  Rice Photograph
  Giám Thị Katie Rice
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Quận Marin - Địa Hạt 2
  Current Term: 12/01/14 - 12/31/18
  Tiểu Sử: Katie Rice
 • Mark Ross

  Uỷ Viên Hội Đồng Mark Ross

  Thành Phố Martinez

  Mark Ross
  Uỷ Viên Hội Đồng Mark Ross
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố Martinez
  Current Term: 03/01/00 - 01/31/17
  Tiểu Sử: Mark Ross
 • Rob Sinks

  Thị Trưởng Rod Sinks

  Thành Phố Cupertino

  Rob Sinks
  Thị Trưởng Rod Sinks
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố Cupertino
  Current Term: 01/01/15 - 12/31/16
  Tiểu Sử: Rod Sinks
 • Wagenknecht photograph
  Giám Thị Brad Wagenknecht
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Quận Napa - Địa Hạt 1
  Current Term: 01/01/99 - 01/31/19
  Tiểu Sử: Brad Wagenknecht

Contact Us

Sean Gallagher
Thư Ký các Hội Đồng

415.749.5073

Executive Office

(415) 749-5016

Hearing Board

(415) 749-5073

Contact Us

Spare the Air Status

Cập Nhật Lần Cuối: 08/11/2016