Về Địa Hạt Không Khí

Hội Đồng Quản Trị

Hội Đồng Quản Trị giám sát Địa Hạt Không Khí trong khi cơ quan này soạn thảo các chính sách, kế hoạch, điều lệ, giấy phép, các chương trình thực thi, tiếp cận và cấp khoản để bảo vệ Phẩm Chất Không Khí, Y Tế Công Cộng và Khí Hậu Toàn Cầu.

Hội Đồng Quản Trị của Địa Hạt Không Khí gồm 22 đại diện được bầu lên tại địa phương từ 9 quận trong Vùng Vịnh. Dân số của mỗi quận xác định số lượng đại diện trong Hội Đồng, như sau:

  • Marin, Napa, và Solano: 1 đại diện mỗi quận
  • Sonoma và San Mateo: 2 đại diện mỗi quận
  • San Francisco: 3 đại diện
  • Alameda, Contra Costa, và Santa Clara: 4 đại diện mỗi quận

Hội Đồng có 8 uỷ ban thường trực để giúp Địa Hạt Không Khí trong sứ mạng cải thiện phẩm chất không khí, bảo vệ y tế công cộng và khí hậu toàn cầu.

Điều lệ và quy định được đa số Hội Đồng thông qua, bắt buộc phải có các buổi điều trần công cộng trước khi thay đổi hoặc thông qua điều lệ.

Có thể gửi thắc mắc hoặc góp ý cho Hội Đồng đến Thư Ký của Hội Đồng. Để bảo đảm thông điệp của quý vị được trình bày tại cuộc họp Hội Đồng kế tiếp, nhớ gửi thông điệp 24 giờ trước khi cuộc họp bắt đầu.

Uỷ Viên

Contact Us

Sean Gallagher
Thư Ký các Hội Đồng

415.749.5073 sgallagher@baaqmd.gov

Executive Office

(415) 749-5016

Hearing Board

(415) 749-5073

Contact Us

Spare the Air Status

Cập Nhật Lần Cuối: 03/08/2023