Về Địa Hạt Không Khí

Ban Ngành

Các ban ngành của Địa Hạt Không Khí được cấu trúc để tạo ra một khuôn khổ nhanh nhạy, linh hoạt, và kỹ lưỡng hầu đạt được không khí sạch. Tìm hiểu thêm về các ban ngành của Địa Hạt: Điều Hành, Truyền Thông, Giao Tế Cộng Đồng, Tuân Thủ và Thực Thi, Công Trình, Dịch Vụ Thông Tin, Pháp Lý, Hoạch Định và Nghiên Cứu, Ưu Đãi Chiến Lược, và Dịch Vụ Kỹ Thuật.

Nguồn Lực Quản Trị & Điều Hành

Ban Nguồn Lực Quản Trị & Điều Hành cung cấp các dịch vụ kinh doanh, cơ sở, tài chánh, và nhân sự cho Địa Hạt Không Khí cũng như hỗ trợ dịch vụ cho ban quản lý điều hành, Hội Đồng Quản Trị, Hội Đồng Cố Vấn và Hội Đồng Phân Xử. Đội ngũ này quản lý hợp đồng, đội vận chuyển, quan hệ lao động, tiền lương, huấn luyện, an toàn, tiếp liệu và việc chuẩn bị và thực hiện các cuộc họp hội đồng.

Truyền Thông

Bộ phận Truyền Thông tạo ra thông tin về các chương trình của Địa Hạt Không Khí dành cho công chúng và giới truyền thông. Họ quản lý các chương trình tiếp cận như Spare the Air (Bảo Toàn Không Khí) và 1-800-EXHAUST. Bộ phận này xuất bản tờ bản tin Luồng Không Khí và các xuất bản phẩm khác cho công chúng, và giám sát việc quảng cáo và giao tế công cộng.

Tuân Thủ và Thực Thi

Ban Tuân Thủ và Thực Thi giúp các công ty tuân thủ các điều lệ và quy định về phẩm chất không khí bằng cách cung cấp chương trình giáo dục, hướng dẫn, và trợ giúp kỹ thuật. Nhân viên thanh tra của Ban Tuân Thủ và Thực Thi rằng các công ty đang thực hiện theo quy định và đáp ứng các khiếu nại. Khi các công ty không đáp ứng các yêu cầu về phẩm chất không khí, ban này có biện pháp tương ứng với vụ vi phạm.

Công Trình

Ban Công Trình cấp giấy phép phẩm chất không khí cho thiết bị phát thải chất ô nhiễm không khí trong Địa Hạt Không Khí. Ban Công Trình hỗ trợ các doanh nghiệp, hiệp hội thương mại, cơ quan, tổ chức môi trường, và các thành viên cộng đồng về các thắc mắc và vấn đề liên quan đến việc cấp giấy phép và tuân thủ.

Dịch Vụ Thông Tin

Ban Dịch Vụ Thông Tin quản lý và hỗ trợ các nhu cầu về kỹ thuật thông tin của Địa Hạt Không Khí, bao gồm toàn bộ hoạt động kỹ thuật, hạ tầng cơ sở, và hệ thống dữ liệu.

Pháp Lý

Ban Pháp Lý tư vấn về pháp lý và đại diện cho nhân viên Địa Hạt Không Khí, Hội Đồng Quản Trị, các Uỷ Ban Hội Đồng, Viên Chức Điều Hành, và Hội Đồng Cố Vấn. Ban Pháp Lý cũng đại diện cho Địa Hạt Không Khí về kiện tụng và trong các vấn đề trước Hội Đồng Phân Xử. Trong một số trường hợp, Ban Pháp Lý quản lý luật sư bên ngoài để đại diện cho Địa Hạt Không Khí.

Hoạch Định và Bảo Vệ Khí Hậu

Ban Hoạch Định và Bảo Vệ Khí Hậu định lượng và phân tích các nguồn gây ô nhiễm không khí và khí nhà kính, chuẩn bị các kế hoạch để đáp ứng tiêu chuẩn phẩm chất không khí, xác định và giảm thiểu tác động ô nhiễm không khí tại địa phương qua Chương Trình Đánh Giá Rủi Ro Về Không Khí Trong Cộng Đồng (CARE), và yểm trợ các thành phố và các quận bằng những chương trình phẩm chất không khí và khí hậu tại địa phương bao gồm Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California (CEQA). Ban Hoạch Định và Bảo Vệ Khí Hậu điều phối việc tích hợp vấn đề bảo vệ khí hậu vào các kế hoạch và chương trình phẩm chất không khí và sức khoẻ của Địa Hạt Không Khí.

Ưu Đãi Chiến Lược

Ban Ưu Đãi Chiến Lược cung cấp ưu đãi về tài chánh cho các dự án cải thiện phẩm chất không khí, giảm thiểu tác động phẩm chất không khí đối với sức khoẻ, và bảo vệ khí hậu toàn cầu. Ban Ưu Đãi Chiến Lược chú trọng vào việc giảm thiểu các chất ô nhiễm có tiêu chí và khí nhà kính từ các nguồn ô nhiễm di động và các dự án vận chuyển phát thải thấp hoặc không phát thải. Hàng năm Ban Ưu Đãi Chiến Lược giám sát khoảng 1,000 dự án được các nguồn lực tiểu bang, liên bang và địa phương tài trợ.

Khí Tượng, Đo Lường và Điều Lệ

Ban Khí Tượng, Đo Lường và Điều Lệ giám sát và phân tích phẩm chất không khí trong toàn vùng Vịnh, bao gồm các hoạt động giám sát tại các cơ sở công nghiệp. Ban Khí Tượng, Đo Lường và Điều Lệ hàng ngày cũng dự đoán phẩm chất không khí cấp vùng và địa phương dựa vào 33 trạm giám sát của họ và số liệu đo lường khí tượng. Ngoài ra, họ soạn thảo và sửa đổi điều lệ của Địa Hạt Không Khí để giảm thiểu phát thải hầu đạt được các mục tiêu về phẩm chất không khí và khí hậu.

Giao Tiếp Cộng Đồng

Bộ phận Giao Tiếp Cộng Đồng thực thi Chương Trình Tham Gia Công Cộng của Địa Hạt Không Khí. Bộ phận này tổ chức các buổi họp cộng đồng, và điều phối các Toán Tài Nguyên Spare the Air (Bảo Toàn Không Khí) và các hoạt động tiếp cận thanh thiếu niên để cải thiện không khí địa phương. Bộ phận Giao Tiếp Cộng Đồng đang thành lập một Hội Đồng Cộng Đồng và một Chương Trình Cấp Khoản Cộng Đồng. Bộ phận Giao Tiếp Cộng Đồng tham gia với công chúng, các doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong khi the Địa Hạt Không Khí làm việc để bảo vệ y tế công cộng, cải thiện phẩm chất không khí và bảo vệ khí hậu toàn cầu.

Spare the Air Status

Last Updated: 08/11/2015