Về Địa Hạt Không Khí

Nghị Trình Hội Đồng Phân Xử, Báo Cáo, và Lệnh

Updated 01/03/2021

Tìm hiểu về các lệnh cuối cùng của Hội Đồng Phân Xử đồng thời xem các nghị trình và báo cáo hàng quý.

Lệnh Cuối Cùng

Các lệnh cuối cùng của Hội Đồng Phân Xửsẽ bằng văn bản và nêu ra những nguyên nhân dẫn đến quyết định của hội đồng. Hội Đồng có thể chỉ thị một trong hai bên chuẩn bị một lệnh văn bản sơ thảo như sau:

  • Chuẩn bị lệnh này theo định dạng do Hội Đồng Phân Xử định đặt.
  • Nộp lệnh này cho Thư Ký của Hội Đồng bằng văn bản và định dạng điện tử.
  • Nộp lệnh này trong vòng 10 ngày (hoặc khoảng thời gian khác do Hội Đồng Phân Xử định đặt).
  • Nếu bên nhận chỉ thị nộp lệnh (Bên A) không làm thế trong khoảng thời gian bắt buộc, thì bên kia (Bên B) có thể nộp một lệnh trong vòng 10 ngày sau ngày lệnh của Bên A đáo hạn ban đầu. Trong trường hợp đó, Địa Hạt Không Khí không thể chấp nhận bất cứ hồi đáp hay phản đối nào về lệnh của Bên B trừ khi Bên A yêu cầu và nhận được sự cho phép của Hội Đồng Phân Xử để nộp thông tin như thế.
  • Ngoài ra, nếu một trong hai bên không cung cấp một lệnh văn bản sau khi được chỉ thị làm như thế, thì bên đó bị xử phạttrừng phạt dân sự.

2019 Hearing Board Agendas

 Four Week ScheduleAgendatable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 52 items in 6 pages
N/AHearing Board Calendar
N/A
Agenda:
Hearing Board Calendar
 
N/AHearing Board Calendar
N/A
Agenda:
Hearing Board Calendar
 
N/AHearing Board Calendar
N/A
Agenda:
Hearing Board Calendar
 
N/AHearing Board Calendar
N/A
Agenda:
Hearing Board Calendar
 
N/AHearing Board Calendar
N/A
Agenda:
Hearing Board Calendar
 
N/AHearing Board Calendar
N/A
Agenda:
Hearing Board Calendar
 
N/AHearing Board Calendar
N/A
Agenda:
Hearing Board Calendar
 
N/AHearing Board Calendar
N/A
Agenda:
Hearing Board Calendar
 
N/AHearing Board Calendar
N/A
Agenda:
Hearing Board Calendar
 
N/AHearing Board Calendar
N/A
Agenda:
Hearing Board Calendar
 

2018 Hearing Board Agendas

There are currently no items available to display in this table. Please check back.

2018 Quarterly Reports

There are currently no items available to display in this table. Please check back.

2021 Final Orders

The Hearing Board’s final orders will be in writing and contain the reasons for its decision. The Board may instruct either party to prepare a draft written order as follows:

  • Prepare the order in the format specified by the Hearing Board.
  • Submit the order to the Clerk of the Boards in both paper and electronic formats.
  • Submit the order within 10 days (or other time period specified by the Hearing Board).
  • If the party directed to submit the order (Party A) fails to do so within the required time period, the other party (Party B) can submit an order within 10 days after the date Party A’s order was originally due. In that case, the Air District cannot accept any response or objection to Party B’s order unless Party A requests and receives permission from the Hearing Board to submit such information.
  • In addition, if either party fails to provide a written order after being directed to do so, that party is subject to sanctions and civil penalties.
DateTypeCompanyDocket NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 3 items in 1 pages
24/01/2020Order for DismissalCity of Santa Clara dba Silicon Valley Power3720Order for Dismissal
24/01/2020
Type:
Order for Dismissal
Company:
City of Santa Clara dba Silicon Valley Power
Docket Number:
3720
Documents:
Order for Dismissal
15/12/2020Order Denying Emergency VarianceEquilon Enterprises LLC, dba Shell Oil Products US3726Order Denying Emergency Variance
15/12/2020
Type:
Order Denying Emergency Variance
Company:
Equilon Enterprises LLC, dba Shell Oil Products US
Docket Number:
3726
Documents:
Order Denying Emergency Variance
30/12/2020Order Denying Emergency VarianceEquilon Enterprises LLC dba Shell Oil Products US3727Order Denying Emergency Variance
30/12/2020
Type:
Order Denying Emergency Variance
Company:
Equilon Enterprises LLC dba Shell Oil Products US
Docket Number:
3727
Documents:
Order Denying Emergency Variance

2019 Final Orders

DateTypeCompanyDocket NumberDocumentstable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
1
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 6 items in 1 pages
30/12/2019Order Granting VarianceShore Terminals LLC3719Order Granting Short-Term Variance
30/12/2019
Type:
Order Granting Variance
Company:
Shore Terminals LLC
Docket Number:
3719
Documents:
Order Granting Short-Term Variance
12/11/2019Order Granting Emergency VarianceWaste Management - Redwood Landfill, Inc.3718Order Granting Emergency Variance
12/11/2019
Type:
Order Granting Emergency Variance
Company:
Waste Management - Redwood Landfill, Inc.
Docket Number:
3718
Documents:
Order Granting Emergency Variance
12/11/2019Order Granting Emergency VarianceWaste Management - Kirby Canyon Recycling and Disposal Facility3717Order Granting Emergency Variance
12/11/2019
Type:
Order Granting Emergency Variance
Company:
Waste Management - Kirby Canyon Recycling and Disposal Facility
Docket Number:
3717
Documents:
Order Granting Emergency Variance
25/10/2019Order Granting Emergency VarianceShore Terminals, LLC3716Order Granting Emergency Variance
25/10/2019
Type:
Order Granting Emergency Variance
Company:
Shore Terminals, LLC
Docket Number:
3716
Documents:
Order Granting Emergency Variance
16/04/2019Order Granting VarianceTesla Motors, Inc.3714Order Granting Interim Variance
16/04/2019
Type:
Order Granting Variance
Company:
Tesla Motors, Inc.
Docket Number:
3714
Documents:
Order Granting Interim Variance
18/02/2019Order Denying Emergency VarianceGranite Rock Company3713Order Denying Emergency Variance
18/02/2019
Type:
Order Denying Emergency Variance
Company:
Granite Rock Company
Docket Number:
3713
Documents:
Order Denying Emergency Variance

2018 Final Orders

There are currently no items available to display in this table. Please check back.
Spare the Air Status

Last Updated: 01/03/2021