Về Địa Hạt Không Khí

Điều Lệ và Mẫu của Hội Đồng Phân Xử

Tìm hiểu về điều lệ của Hội Đồng Phân Xử, nộp đơn xin giấy phép đối nghịch hoặc đối nghịch khẩn cấp, hoặc yêu cầu khoản miễn lệ phí khó khăn.

Điều Lệ

Hãy tham chiếu điều lệ hiện hành của Hội Đồng Phân Xử khi nộp đơn đối nghịch, nộp hồ sơ kháng cáo, và tìm hiểu về các thủ tục và chính sách của Hội Đồng Phân Xử. Để tìm hiểu thêm về điều lệ của Hội Đồng Phân Xử, vui lòng xem các kết luận cần thiết cho việc cấp giấy phép đối nghịch.

Mẫu

Nộp đơn xin giấy phép đối nghịch hoặc đối nghịch khẩn cấp, hoặc yêu cầu khoản miễn lệ phí khó khăn bằng cách dùng mẫu bên dưới. Liên lạc với Thư Ký của Hội Đồng nếu cần xin đối nghịch khẩn cấp.

Mẫu Hội Đồng Quản Trị

Form NameDivisionDocumenttable-mobile-only-column
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
N/AN/AN/A
N/A
Division:
N/A
Document:
N/A
Spare the Air Status

Last Updated: 15/09/2017