Về Địa Hạt Không Khí

Lợi Ích và Nguồn Lực

Địa Hạt Không Khí cung cấp một loạt các lợi ích cho nhân viên của mình. Tìm bản tóm lược các lợi ích này và nguồn lực bổ sung bên dưới.

Lợi Ích Nhân Viên

Nhân viên được hưởng phụ cấp để trang trải nhiều loại hình bảo hiểm, bao gồm sức khoẻ, nha khoa, và nhãn lực. Phụ cấp này thay đổi tuỳ theo loại nhân viên. Tóm tắt lợi ích có sẵn cho nhân viên có hợp đồng bảo mật, nhân viên cấp quản lý, và nhân viên do công đoàn đại diện.

Hệ Thống Hưu Trí Cho Công Chức California (CalPERS) cung cấp lợi ích hưu trí cho nhân viên Địa Hạt. Địa Hạt trả phần đóng góp của hãng sở và một phần đóng góp của nhân viên.

Lợi ích khác của nhân viên bao gồm trợ cấp vận chuyển, bồi hoàn giáo dục, nghỉ mát và nghỉ ốm, và ngày lễ.

Tài Nguyên

Các nhà cung cấp lợi ích chính cho nhân viên Địa Hạt được liệt kê bên dưới.

Anthem Blue Cross
(877) 737-7776

Blue Shield
(800) 334-5847

Hệ Thống Hưu Trí Cho Công Chức California (California Public Employees Retirement System-CalPERS)
(888) 225-7377

CalPERS 457 Deferred Compensation
(800) 260-0659

Delta Dental
(800) 765-6003

Chuyên Gia Lợi Ích Nhân Viên (Employee Benefit Specialists)
(925) 460-3910

Hartford 457 Deferred Compensation
(800) 528-9009

ING
(800) 537-5024

Kaiser Permanente
(800) 464-4000

Sức Khoẻ Hành Vi Magellan (Magellan Behavioral Health)
(800) 523-5668

Verisight
(888) 401-5629

Kế Hoạch Dịch Vụ Nhãn Khoa (Vision Service Plan)
(800) 765-6003

Liên Kết Liên Quan

Lịch Nhân Sự

Biên Bản Ghi Nhớ

Bộ Luật Hành Chánh

Contact Us

David Minuk
Phân Tích Viên Nhân Sự Bậc II

415.749.5012

Judy Yu
Quản Lý Viên Nhân Sự

415.749.4626

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 15/05/2015