Về Địa Hạt Không Khí

Quy Trình Thuê Mướn

Tìm hiểu về quy trình thuê mướn của Địa Hạt Không Khí, bao gồm việc tuyển dụng, xét duyệt đơn, thi tuyển, và thông báo.

Tuyển Dụng

Cẩn thận xem xét thông báo việc làm cho bất kỳ vị trí nào quý vị quan tâm và liên lạc với phòng Nhân Sự về bất kỳ thắc mắc nào. Thông báo việc làm mô tả chi tiết về vị trí đó và năng lực tối thiểu, và nêu khái quát quy trình lựa chọn của Địa Hạt.

Duyệt Đơn

Phòng Nhân Sự sẽ duyệt tài liệu trong đơn của quý vị để bảo đảm quý vị đáp ứng yêu cầu năng lực tối thiểu của công việc đó và quý vị đã nộp tất cả các tài liệu cần thiết.

Thi Tuyển

Tuỳ thuộc vào số lượng ứng viên đủ năng lực và yêu cầu của vị trí, quý vị có thể được chọn để sàng lọc đơn, thử hiệu năng hay thi thực hành, thi viết, hoặc thi vấn đáp. Các ứng viên đạt điểm cao nhất sẽ tiến đến bước tiếp theo và một danh sách các ứng cử viên hội đủ điều kiện sẽ được thành lập. Danh sách hội đủ điều kiện này có thể có hiệu lực trong 6 tháng để điền khuyết những chỗ trống trong tương lai.

Thông Báo

Quý vị sẽ được thông báo qua email hoặc thư nếu:

  • Quý vị đã bị loại khỏi quy trình tuyển dụng
  • Quý vị đã được chọn để tiếp tục quy trình tuyển dụng
  • Quý vị đã được sắp xếp lịch trình cho một kỳ thi
  • Quý vị đã được chọn để điền khuyết một vị trí
  • Quý vị đã không được chọn, nhưng sẽ vẫn còn trên danh sách hội đủ điều kiện

Bởi vì chúng tôi không thể bảo đảm việc chuyển giao thông báo, liên lạc với phòng Nhân Sự nếu địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, và/hoặc số điện thoại của quý vị thay đổi vào bất kỳ thời điểm nào trong quy trình tuyển dụng.

Contact Us

David Minuk
Phân Tích Viên Nhân Sự Bậc II

415.749.5012

Judy Yu
Quản Lý Viên Nhân Sự

415.749.4626

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 15/05/2015