Về Địa Hạt Không Khí

Yêu Cầu nộp Hồ Sơ Đấu Thầu và Báo Giá

Tìm hiểu về Yêu Cầu nộp Hồ Sơ Đấu Thầu (RFP) và Yêu Cầu về Trình Độ Chuyên Môn hoặc Báo Giá (RFQ) của Địa Hạt Không Khí, và xem các yêu cầu đang được mở thầu.

Yêu Cầu nộp Hồ Sơ Đấu Thầu, Năng Lực và Báo Giá

Các RFP và RFQ công bố rằng một dự án của Địa Hạt Không Khí đang mời đấu thầu. Yêu cầu này mô tả công việc mà Địa Hạt Không Khí muốn hoàn thành và vạch ra quy trình để nộp một hồ sơ đấu thầu, trình độ và giá cả để thực hiện công việc đó.

Các RFP

Các RFP có một định dạng tiêu chuẩn để hồi đáp, và bất kỳ công ty nào cũng đủ tư cách để nộp một hồ sơ đấu thầu. Các hồ sơ đấu thầu phải tuân theo những tiêu chuẩn hướng dẫn nghiêm ngặt nêu ra trong RFP. Những tiêu chuẩn hướng dẫn này bao gồm thông tin cụ thể mà hồ sơ đấu thầu nên chứa đựng, định dạng phải theo, hạn chót để nêu thắc mắc, và hạn chót để nộp hồ sơ. Các RFP chứa đựng thông tin về thời gian của hợp đồng, số tiền tối đa (Không Vượt Quá, hay NTE), và toàn bộ phạm vi công việc.

Các RFQ

Các RFQ là các Yêu Cầu Báo Giá hoặc Yêu Cầu Năng Lực. Các RFQ đề ra một quy trình tiêu chuẩn để mời bất kỳ công ty nào đấu thầu các sản phẩm cụ thể mà Địa Hạt đang tìm mua hoặc cung cấp năng lực cho các dịch vụ tổng quát.

Các RFP và RFQ đang Mở

Liên lạc nếu có bất kỳ thắc mắc nào về tình trạng của một RFP đang Mở.

 RFP RFQ NoSubjectOpenUpdatedClosestable-mobile-only-column
2021-011Management Audit Services30/06/2021N/A21/07/2021
2021-011
Subject:
Management Audit Services
Open:
30/06/2021
Updated:
N/A
Closes:
21/07/2021
Documents:
RFQ 2021-011 Management Audit Services
 

Documents

RFQ 2021-011 Management Audit Services

2021-010Heavy-Duty Air Filtration Units/Air Scrubbers and Replacement Filters28/06/2021N/A13/07/2021
2021-010
Subject:
Heavy-Duty Air Filtration Units/Air Scrubbers and Replacement Filters
Open:
28/06/2021
Updated:
N/A
Closes:
13/07/2021
Documents:
 

Documents

RFQ 2021-010 Heavy Duty Air Filtration Units


RFQ 2021-010 Attachment A - Product Specifications and Pricing

2021-009Office 365 Software Development and Data Management Services06/07/2021N/A27/07/2021
2021-009
Subject:
Office 365 Software Development and Data Management Services
Open:
06/07/2021
Updated:
N/A
Closes:
27/07/2021
Documents:
RFQ 2021-009 Office 365 Software Development
 

Documents

RFQ 2021-009 Office 365 Software Development

 

Nếu quý vị muốn được thông báo về các RFP/RFQ đang mở, xin vui lòng gửi một email với dòng chủ đề là "RFP/RFQ Bidder List" và quý vị sẽ được thông báo khi có bất kỳ yêu cầu mới nào được đăng tải.

Dịch Vụ Văn Phòng Kinh Doanh

Contact Us


BusinessOfficeServices@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 06/07/2021