Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Chương Trình Đánh Giá Rủi Ro Về Không Khí Trong Cộng Đồng

Chương Trình Đánh Giá Rủi Ro Về Không Khí Trong Cộng Đồng liên kết chính quyền, cộng đồng và doanh nghiệp để giải quyết những khu vực bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng và các hậu quả y tế công cộng liên quan tại Vùng Vịnh.

Trong khi ô nhiễm môi trường đang ngày một giảm thiểu tại Vùng Vịnh thì một số cộng đồng vẫn phải gánh chịu vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng hơn so với những vùng khác. Những cộng đồng này thường ở gần những nguồn gây ô nhiễm (chẳng hạn như đường cao tốc, trung tâm phân phối bận rộn, và các cơ sở công nghiệp lớn), và tác động tiêu cực đối với y tế công cộng ở những khu vực này cũng cao hơn những khu vực khác. Chương Trình CARE nhằm mục đích giảm thiểu những tác động tiêu cực đến sức khỏe này mà nguyên nhân là do vấn đề phẩm chất không khí.

Mục đích của Chương Trình CARE là để:

  • Xác định những khu vực mà vấn đề ô nhiễm không khí góp phần chính vào các tác động sức khỏe và nơi dân cư dễ bị tổn thương nhất do ô nhiễm không khí.
  • Áp dụng các phương pháp khoa học hiện đại và chiến lược phù hợp nhằm giảm thiểu tác động sức khỏe ở những khu vực này.
  • Các nhóm cộng đồng và cơ quan khác tham gia để triển khai các hành động bổ sung nhằm giảm thiểu tác động y tế tại khu vực.

Những Khu Vực Bị Tác Động

Bản đồ dưới đây chỉ ra những khu vực có mức ô nhiễm báo động trên cơ sở kiểm kê phát thải chi tiết và mô hình phân tán không khí mà Địa Hạt Không Khí đã xác định là khu vực bị ảnh hưởng. Hiện đã có dữ liệu định dạng ArcGIS đối với những khu vực này

Báo Cáo Chương Trình CARE

Năm 2014, Địa Hạt Không Khí đã ban hành báo cáo tóm tắt những thành tựu của Chương trình CARE và bổ nhiệm Lực Lượng Đặc Biệt trong suốt thập kỉ qua. Báo cáo này mô tả cách thức chương trình CARE cung cấp cơ sở hữu ích về hướng dẫn quy định chính sách, phát triển chương trình phẩm chất không khí hiệu quả tại những khu vực bị tác động và thúc đẩy quan hệ hợp tác tích cực với các nhóm cộng đồng.

Quý vị có thể xem báo cáo này, nghiên cứu thực địa tại địa phương, và cáctài liệu khác về Chương Trình CARE.

Contact Us

Virginia Lau
Cố Vấn Cho Các Dự Án Tiên Tiến

415.749.4696

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Tuesday,
    6/2

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 20/08/2014