Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng

Updated 12/01/2021

Tìm hiểu về Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng của Air District để triển khai Dự Luật Hạ Viện 617.

Air District rất vui mừng được mở rộng những nỗ lực mạnh mẽ của chúng tôi để giảm sự tiếp xúc của cộng đồng với các chất gây ô nhiễm không khí. Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng hợp tác cùng Vùng Vịnh để lập kế hoạch và triển khai Dự luật 617 (C. Garcia, Chương 136, Điều lệ năm 2017). Sáng kiến hợp tác này sẽ sử dụng các chiến lược đã được chứng minh và sáng tạo để cải thiện sức khỏe cộng đồng bằng cách giảm tiếp xúc với các chất ô nhiễm không khí trong các khu phố bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi ô nhiễm không khí.

Nhân viên của Air District đang hợp tác chặt chẽ với Ủy Ban Tài Nguyên Không Khí California, các Air District địa phương khác, các nhóm cộng đồng, thành viên cộng đồng, tổ chức môi trường, các ngành công nghiệp được quy định và những người có quyền lợi liên đới quan trọng khác để giảm các chất gây ô nhiễm không khí có hại. Thông qua Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng, chúng tôi hợp tác để đảm bảo mọi người đều được hưởng lợi từ các nỗ lực đảm bảo chất lượng không khí của chúng tôi, đặc biệt là những người sống trong khu vực của Bùng Vịnh San Francisco bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi ô nhiễm không khí. Chúng tôi hoan nghênh và khuyến khích sự tham gia của quý vị trong nỗ lực này.

Chương Trình Cấp Khoản cho Hoạt Động Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng

Air District hiện đang cấp khoản thúc đẩy tính sẵn sàng trong cộng đồng hoặc giảm phát thải như là một phần của Chương Trình Cấp Khoản cho Hoạt Động Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng.

AB617 Email List

Sign up to receive updates regarding the Air District’s Community Health Protection Program efforts to implement Assembly Bill 617.

AB617 Email List Sign Up
 SUBSCRIBE  

Meetings and Events

 Date Event NameAgendaBadgestable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 76 items in 8 pages
12/01/2021Path to Clean Air CERP Design TeamNot yet availableUpdated
12/01/2021
Event Name:
Path to Clean Air CERP Design Team
Date & Time:
Thứ Ba, 12 Tháng Giêng
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Watch/Listen
Agenda:
Not yet available
Badges:
Updated
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist
 • 415.749.
Event Description:
The Air District and a ten-member group of community stakeholders will co-design and co-lead the CERP Community Engagement Framework. These meetings are held via Zoom due to mandatory shelter in place.
 

Date & Time

Thứ Ba, 12 Tháng Giêng
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Watch/Listen

Event Description

The Air District and a ten-member group of community stakeholders will co-design and co-lead the CERP Community Engagement Framework. These meetings are held via Zoom due to mandatory shelter in place.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist
 • 415.749.
10/12/2020West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
10/12/2020
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Năm, 10 Tháng Mười Hai
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
N/A
Event Description:
West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. The Co-Leads will introduce the new consultants being onboarded to the assist with the emission reduction implementation process. The Steering Committee will also discuss the proposed Eagle Rock project at the Port of Oakland.

 

Date & Time

Thứ Năm, 10 Tháng Mười Hai
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. The Co-Leads will introduce the new consultants being onboarded to the assist with the emission reduction implementation process. The Steering Committee will also discuss the proposed Eagle Rock project at the Port of Oakland.

Other Documents

N/A

Event Contact

N/A

08/12/2020Path to Clean Air CERP Design TeamAgenda
Cancelled
08/12/2020
Event Name:
Path to Clean Air CERP Design Team
Date & Time:
Thứ Ba, 08 Tháng Mười Hai
6:00 CH - 8:00 CH
View Full Calendar
Watch/Listen:
Web streaming not available
Agenda:
Agenda
Badges:
Cancelled
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist
 • 415.749.
Event Description:
The Air District and a ten-member group of community stakeholders will co-design and co-lead the CERP Community Engagement Framework. These meetings are held via Zoom due to mandatory shelter in place.
 

Date & Time

Thứ Ba, 08 Tháng Mười Hai
6:00 CH - 8:00 CH
View Full Calendar

Watch/Listen

Web streaming not available

Event Description

The Air District and a ten-member group of community stakeholders will co-design and co-lead the CERP Community Engagement Framework. These meetings are held via Zoom due to mandatory shelter in place.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Kevin Olp
 • Senior Staff Specialist
 • 415.749.
17/11/2020VIRTUAL CERP Community Design Team MeetingAgenda
 
17/11/2020
Event Name:
VIRTUAL CERP Community Design Team Meeting
Date & Time:
Thứ Ba, 17 Tháng Mười Một
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
Brown Act Write-Up


Brown Act Questions and Responses


Richmond/San Pablo Budget


Slide Deck


Meeting Summary


Meeting Summary Appendix
Event Contact:
N/A
Event Description:
N/A
 

Date & Time

Thứ Ba, 17 Tháng Mười Một
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

N/A

Other Documents

Brown Act Write-Up


Brown Act Questions and Responses


Richmond/San Pablo Budget


Slide Deck


Meeting Summary


Meeting Summary Appendix

Event Contact

N/A

10/11/2020West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirSteering Committee Meeting Agenda
 
10/11/2020
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Steering Committee Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
West Oakland Environmental Indicators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom (see Zoom link in attached Meeting Agenda). This meeting will feature a report to the Steering Committee on the proposed implementation direction of the Subcommittees during 2021. CARB Annual Report videos produced by DIFF WORKS and youth interns will also be shown and discussed.
 

Date & Time

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

West Oakland Environmental Indicators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom (see Zoom link in attached Meeting Agenda). This meeting will feature a report to the Steering Committee on the proposed implementation direction of the Subcommittees during 2021. CARB Annual Report videos produced by DIFF WORKS and youth interns will also be shown and discussed.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
27/10/2020Path to Clean Air CERP Design TeamAgenda
 
27/10/2020
Event Name:
Path to Clean Air CERP Design Team
Date & Time:
Thứ Ba, 27 Tháng Mười
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
Brown Act Writeup


Financial Disclosure Form


Meeting Summary and Materials
Event Contact:
 • Kristen Law
 • Manager
 • 415.749.4653
Event Description:
The Air District and a ten-member group of community stakeholders will co-design and co-lead the CERP Community Engagement Framework. These meetings are held via Zoom due to mandatory shelter in place.
 

Date & Time

Thứ Ba, 27 Tháng Mười
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

The Air District and a ten-member group of community stakeholders will co-design and co-lead the CERP Community Engagement Framework. These meetings are held via Zoom due to mandatory shelter in place.

Other Documents

Brown Act Writeup


Financial Disclosure Form


Meeting Summary and Materials

Event Contact

 • Kristen Law
 • Manager
 • 415.749.4653
07/10/2020West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirSteering Committee Meeting Agenda


Presentation
 
07/10/2020
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Tư, 07 Tháng Mười
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Steering Committee Meeting Agenda


Presentation
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. This meeting will serve as a formal report back to the Steering Committee on our progress over the past twelve months. The Co-Leads and leadership from the subcommittees will provide the annual report back.
 

Date & Time

Thứ Tư, 07 Tháng Mười
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. This meeting will serve as a formal report back to the Steering Committee on our progress over the past twelve months. The Co-Leads and leadership from the subcommittees will provide the annual report back.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
29/09/2020Path to Clean Air CERP Design Team Meeting Agenda
 
29/09/2020
Event Name:
Path to Clean Air CERP Design Team
Date & Time:
Thứ Ba, 29 Tháng Chín
6:00 CH - 8:00 SA
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
N/A
Watch/Listen:
Agenda:
Meeting Agenda
Badges:
Other Documents:
Meeting Summary


Slide Deck


Steering Committee Application


Conflict and Financial Disclosure Form
Event Contact:
 • Kristen Law
 • Manager
 • 415.749.4653
Event Description:
The Air District and a ten-member group of community stakeholders will co-design and co-lead the CERP Community Engagement Framework. These meetings are held via Zoom due to mandatory shelter in place.
 

Date & Time

Thứ Ba, 29 Tháng Chín
6:00 CH - 8:00 SA
add to your calendar
View Full Calendar

Location

N/A

Watch/Listen

Event Description

The Air District and a ten-member group of community stakeholders will co-design and co-lead the CERP Community Engagement Framework. These meetings are held via Zoom due to mandatory shelter in place.

Other Documents

Meeting Summary


Slide Deck


Steering Committee Application


Conflict and Financial Disclosure Form

Event Contact

 • Kristen Law
 • Manager
 • 415.749.4653
02/09/2020West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
02/09/2020
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Tư, 02 Tháng Chín
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. This meeting will feature report backs from the subcommittee co-chairs. A Race and Equity analysis of the emission reduction strategies will also take place, led by Darlene Flynn, Director of the City of Oakland’s Race and Equity Office.
 

Date & Time

Thứ Tư, 02 Tháng Chín
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. This meeting will feature report backs from the subcommittee co-chairs. A Race and Equity analysis of the emission reduction strategies will also take place, led by Darlene Flynn, Director of the City of Oakland’s Race and Equity Office.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
05/08/2020West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our AirAgenda
 
05/08/2020
Event Name:
West Oakland AB 617 Steering Committee Meeting: Owning Our Air
Date & Time:
Thứ Tư, 05 Tháng Tám
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
Web Stream Only
Watch/Listen:
Agenda:
Agenda
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979
Event Description:
West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. This meeting will feature a workshop led by Darlene Flynn, Director of the City of Oakland’s Race and Equity Office.
 

Date & Time

Thứ Tư, 05 Tháng Tám
6:00 CH - 8:00 CH
add to your calendar
View Full Calendar

Location

Web Stream Only

Watch/Listen

Event Description

West Oakland Environmental Indocators Project and the BAAQMD will host an AB 617 Steering Committee meeting via Zoom. This meeting will feature a workshop led by Darlene Flynn, Director of the City of Oakland’s Race and Equity Office.

Other Documents

N/A

Event Contact

 • Joshua Abraham
 • Thanh Tra Phẩm Chất Không Khí Bậc II
 • 415.749.4979

Tài Liệu và Văn Bản

 DateDocumentTypetable-mobile-only-column
Data pager
Data pager
12
Items per Page:
PageSizeComboBox
select
 11 items in 2 pages
07/10/20202020 (Year 3) Air District Community Recommendation for CARB's Community Air Protection Program
Document
07/10/2020
Description:
N/A
Type:
Document
 

Description

N/A

24/03/2019AB 617 Fact Sheet
Document
24/03/2019
Description:
N/A
Document:
AB 617 Fact Sheet
Type:
Document
 

Description

N/A

31/07/2018Final Submittal: Public Process for Determination of Recommended Communities
Document
31/07/2018
Description:
N/A
Type:
Document
 

Description

N/A

24/04/2018Final Description of AB 617 Candidate Communities
Document
24/04/2018
Description:
N/A
Document:
Final Description of AB 617 Candidate Communities
Type:
Document
 

Description

N/A

31/01/2018Update on AB617 Community Air Protection Program
Presentation
31/01/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
Update on AB617 Community Air Protection Program
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

31/01/2018Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng của Vùng Vịnh San Francisco

Also available in:
English | 中文 | Tagalog | Español
Presentation
31/01/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

31/01/2018AB617 Workshop Community Panel
Presentation
31/01/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
AB617 Workshop Community Panel
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

31/01/2018AB617 WOEIP Persepective
Presentation
31/01/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
AB617 WOEIP Persepective
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

31/01/2018AB617 Community Workshop Presentation
Presentation
31/01/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
AB617 Community Workshop Presentation
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

31/01/2018AB617 Community Air Protection - A Vallejo Perspective
Presentation
31/01/2018
Description:
Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.
Document:
AB617 Community Air Protection - A Vallejo Perspective
Type:
Presentation
 

Description

Materials and presentations from California Air Resources Board, Bay Area Air Quality Management District, and a panel of community experts from the Bay Area Community Health Protection Program Regional Kick-off.

Video Giới Thiệu Sách

 DateEvent NameAgendaBadgestable-mobile-only-column
05/10/2018Book Presentation: State of ResistanceFlyer: State of Resistance
 
05/10/2018
Event Name:
Book Presentation: State of Resistance
Date & Time:
Thứ Sáu, 05 Tháng Mười
9:30 SA - 10:30 SA
add to your calendar
View Full Calendar
Location:
375 Beale Street
San Francisco, CA 94105
Watch/Listen:
Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda
Agenda:
Flyer: State of Resistance
Badges:
Other Documents:
N/A
Event Contact:
N/A
Event Description:
Dr. Manuel Pastor discusses his book "State of Resistance: What California's Dizzying Descent and Remarkable Resurgence Mean for America's Future".
 

Date & Time

Thứ Sáu, 05 Tháng Mười
9:30 SA - 10:30 SA
add to your calendar
View Full Calendar

Location

375 Beale Street
San Francisco, CA 94105

Watch/Listen

Watch/Listen
Watch video with closed captioning and agenda

Event Description

Dr. Manuel Pastor discusses his book "State of Resistance: What California's Dizzying Descent and Remarkable Resurgence Mean for America's Future".

Other Documents

N/A

Event Contact

N/A

Contact Us

Community Health Protection Program

415.749.4914

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 12/01/2021