Tài Trợ Ngân Sách

Ngân sách Khu Vực

Tìm hiểu về Quỹ Khu Vực TFCA và tìm kiếm cơ hội tài trợ đối với các dự án giảm thiểu chuyến đi và năng lượng thay thế.

Sáu mươi phần trăm (60%) Khoản tài trợ của Quỹ Vận Chuyển cho Không Khí Sạch (Transportation Fund for Clean Air - TFCA) được Địa Hạt Không Khí cấp trực tiếp cho các dự án và chương trình đủ điều kiện mà Địa Hạt Không Khí trực tiếp thực hiện, và cho chương trình này, gọi là Quỹ Khu Vực TFCA.

Các Loại Dự Án

Các loại dự án sau sẽ được tài trợ:

  • Giảm Thiểu Số Chuyến Đi - bao gồm các dự án xe đưa rước, dùng dung xe, và giảm thiểu chuyến đi thử nghiệm.
  • Xe Giữ Sạch Không Khí và Hạ Tầng Cơ Sở - gồm xe chạy bằng nhiên liệu thay thế và hạ tầng cơ sở dùng nhiên liệu thay thế.
  • Cơ Sở Xe Đạp- gồm đường/làn đường/tuyến đường xe đạp, khóa và giá xe đạp.
  • Spare the Air (Bảo Toàn Không Khí) - thực hiện các hoạt động tiếp cận để giảm thiểu số dặm di chuyển (Vehicle Miles Traveled - VMT) và lượng phát thải bằng cách thay đổi hành vi của người dân.
  • Cưỡng Chế Tăng Cường Nguồn Di Động/Lợi Ích Cho Người Lấy Xe Đi Làm - đã từ chối các hoạt động thực thi liên quan đến Chương Trình Lợi Ích Cho Người Lấy Xe Đi Làm mới.
  • Mua Lại Xe - Khoản tài trợ của TFCA cho chương trình này sẽ hỗ trợ hành chính và tiếp thị được thực hiện bởi các nhà thầu Địa Hạt Không Khí.

Hội đủ điều kiện

Tất cả các thành phố, cơ quan chính phủ, tổ chức giáo dục công cộng trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Địa Hạt Không Khí CẬP NHẬT đều đủ điều kiện nộp đơn xin tài trợ. Đơn vị ngoài công lập cũng đủ điều kiện để được tài trợ cho xe giữ không khí sạch và hạ tầng cơ sở dùng nhiên liệu thay thế.

Khoản tài trợ phải được sử dụng để giảm thiểu lượng phát thải từ các nguồn di động đủ điều kiện.

Cách Nộp Đơn

Truy cập trang chủ dự án TFCA dưới đây để biết thông tin về quy trình nộp đơn:

Các Hội Thảo và Các Sự Kiện

Xem xét Lịch của những hội thảo, sự kiện sắp diễn ra và hạn chót.

Contact Us


415 749-4994

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 20/05/2015