Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Tài Trợ Ngân Sách

Tài Trợ Ngân Sách

Tài Trợ Ngân Sách

Tìm hiểu về việc Địa Hạt Không Khí tài trợ cho các dự án giảm thiểu chất gây ô nhiễm và khí nhà kính từ các nguồn xe cộ.

Doanh Nghiệp và Đoàn Xe

Tìm hiểu về cơ hội tài trợ cho các doanh nghiệp và nhà vận hành đoàn xe trong Vùng Vịnh.

Cơ Quan Công Cộng

Tìm hiểu về cơ hội tài trợ cho các thành phố, cơ quan chính phủ và tổ chức giáo dục công lập trong Vùng Vịnh.

Cư dân

Tìm hiểu về cơ hội tài trợ cho cáccư dân và cá nhân trong Vùng Vịnh.

Nguồn Ngân sách

Tìm hiểu về các nguồn cấp tài trợ ngân sách của Địa Hạt Không Khí mà giảm thiểu ô nhiễm không khí tại Vùng Vịnh.

Contact Us


415 749-4994

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Sunday,
    7/12

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 11/08/2014