Về Địa Hạt Không Khí

Uỷ Ban

Hội Đồng Quản Trị có 8 uỷ ban thường trực để giúp Địa Hạt Không Khí trong sứ mạng cải thiện phẩm chất không khí.

Ad Hoc Building Oversight Committee

Uỷ Ban Chính Sách Chung

 • Bates

  Thị Trưởng Tom Bates

  Thành Phố Berkeley

  Bates
  Thị Trưởng Tom Bates
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố Berkeley
  Tiểu Sử: Tom Bates
 • Cindy Chavez photograph

  Giám Thị Cindy Chavez

  Quận Santa Clara

  Cindy Chavez photograph
  Giám Thị Cindy Chavez
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Quận Santa Clara - Địa Hạt 2
  Tiểu Sử: Cindy Chavez
 • Mar

  Giám Thị Eric Mar

  Thành Phố và Quận San Francisco

  Mar
  Giám Thị Eric Mar
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố và Quận San Francisco - Địa Hạt 1
  Tiểu Sử: Eric Mar
 • miley photograph

  Giám Thị Nate Miley

  Quận Alameda

  miley photograph
  Giám Thị Nate Miley
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Quận Alameda - Địa Hạt 4
  Tiểu Sử: Nate Miley
 • Mark Ross

  Uỷ Viên Hội Đồng Mark Ross

  Thành Phố Martinez

  Mark Ross
  Uỷ Viên Hội Đồng Mark Ross
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố Martinez
  Tiểu Sử: Mark Ross

Uỷ Ban Ngân Sách & Tài Chánh

Uỷ ban này chuẩn bị ngân sách hàng năm của Địa Hạt Không Khí và đệ trình đề nghị ngân sách cho Hội Đồng Quản Trị. Uỷ ban này đánh giá các mục tiêu và mục đích của Địa Hạt, và có thể đề nghị thay đổi cho Hội Đồng. Uỷ ban này cũng phê chuẩn các chính sách tài chính, thu mua, bảo hiểm, và chính sách liên quan do Viên Chức Điều Hành đề xuất.

Uỷ Ban Bảo Vệ Khí Hậu

Uỷ ban này xem xét các chính sách, hoạt động và tài trợ về bảo vệ khí hậu của Địa Hạt Không Khí, và đưa ra các đề nghị thích ứng cho Hội Đồng Quản Trị. Uỷ ban nắm vững thông tin về các biện pháp bảo vệ khí hậu hiện tại và đề xuất của các cơ quan và tổ chức địa phương, khu vực, tiểu bang, liên bang và quốc tế.

 • Chủ Tịch
  Jan Pepper Photograph

  Thị Trưởng Jan Pepper

  Thành Phố Los Altos

  Jan Pepper Photograph
  Thị Trưởng Jan Pepper
  Vị Trí trong Hội Đồng: Chủ Tịch
  Địa Hạt: Thành Phố Los Altos
  Tiểu Sử: Jan Pepper
 • Phó Chủ Tịch
  Avalos

  Giám Thị John Avalos

  Thành Phố và Quận San Francisco

  Avalos
  Giám Thị John Avalos
  Vị Trí trong Hội Đồng: Phó Chủ Tịch
  Địa Hạt: Thành Phố và Quận San Francisco - Địa Hạt 11
  Tiểu Sử: John Avalos
 • Barrett
  Uỷ Viên Hội Đồng Teresa Barrett
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố Petaluma
  Tiểu Sử: Teresa Barrett
 • David Canepa
  Uỷ Viên Hội Đồng David J. Canepa
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố Daly City
 • John Gioia

  Giám Thị John Gioia

  Quận Contra Costa

  John Gioia
  Giám Thị John Gioia
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Quận Contra Costa - Địa Hạt 1
  Tiểu Sử: John Gioia
 • Jan Pepper Photograph

  Thị Trưởng Jan Pepper

  Thành Phố Los Altos

  Jan Pepper Photograph
  Thị Trưởng Jan Pepper
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố Los Altos
  Tiểu Sử: Jan Pepper
 • Rice Photograph

  Giám Thị Katie Rice

  Quận Marin

  Rice Photograph
  Giám Thị Katie Rice
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Quận Marin - Địa Hạt 2
  Tiểu Sử: Katie Rice
 • Mark Ross

  Uỷ Viên Hội Đồng Mark Ross

  Thành Phố Martinez

  Mark Ross
  Uỷ Viên Hội Đồng Mark Ross
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố Martinez
  Tiểu Sử: Mark Ross

Uỷ Ban Giao Tiếp Công Cộng

Uỷ Ban này chỉ đạo chương trình tiếp cận công chúng của Địa Hạt. Uỷ ban cũng xem xét và đề nghị lên Hội Đồng Quản Trị các hồ sơ đấu thầu liên quan đến chương trình tiếp cận công chúng.

Uỷ Ban Điều Hành

Uỷ ban này xem xét các chính sách và hoạt động của Địa Hạt Không Khí khi Hội Đồng Quản Trị không hội họp. Với ý kiến đóng góp từ các viên chức Địa Hạt, uỷ ban chấp thuận và cải tiến các chính sách và chương trình của Địa Hạt, trong các phạm vi tiêu biểu của Hội Đồng. Uỷ ban cũng định nghĩa các chính sách cho các viên chức Địa Hạt.

 • Chủ Tịch
  Groom

  Giám Thị Carole Groom

  Quận San Mateo

  Groom
  Giám Thị Carole Groom
  Vị Trí trong Hội Đồng: Chủ Tịch
  Địa Hạt: Quận San Mateo - Địa Hạt 2
  Tiểu Sử: Carole Groom
 • Phó Chủ Tịch
  Mar

  Giám Thị Eric Mar

  Thành Phố và Quận San Francisco

  Mar
  Giám Thị Eric Mar
  Vị Trí trong Hội Đồng: Phó Chủ Tịch
  Địa Hạt: Thành Phố và Quận San Francisco - Địa Hạt 1
  Tiểu Sử: Eric Mar
 • Bates

  Thị Trưởng Tom Bates

  Thành Phố Berkeley

  Bates
  Thị Trưởng Tom Bates
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố Berkeley
  Tiểu Sử: Tom Bates
 • John Gioia

  Giám Thị John Gioia

  Quận Contra Costa

  John Gioia
  Giám Thị John Gioia
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Quận Contra Costa - Địa Hạt 1
  Tiểu Sử: John Gioia
 • Photograph of David Hudson
  Uỷ Viên Hội Đồng David E. Hudson
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố San Ramon
  Tiểu Sử: David E. Hudson
 • miley photograph

  Giám Thị Nate Miley

  Quận Alameda

  miley photograph
  Giám Thị Nate Miley
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Quận Alameda - Địa Hạt 4
  Tiểu Sử: Nate Miley
 • Mark Ross

  Uỷ Viên Hội Đồng Mark Ross

  Thành Phố Martinez

  Mark Ross
  Uỷ Viên Hội Đồng Mark Ross
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố Martinez
  Tiểu Sử: Mark Ross
 • Wagenknecht photograph
  Giám Thị Brad Wagenknecht
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Quận Napa - Địa Hạt 1
  Tiểu Sử: Brad Wagenknecht

Uỷ Ban Lập Pháp

Uỷ ban này xem xét và đề xuất các kiến nghị lập pháp cho Địa Hạt Không Khí, và quan điểm của Địa Hạt trên tất cả các dự luật có ảnh hưởng đến địa hạt. Uỷ ban nắm vững thông tin về dự luật và họp với các nhà hoạch định chính sách khi cần thiết.

Uỷ Ban Nguồn Ô Nhiễm Di Động

Uỷ ban này xem xét và đề nghị các chính sách và quan điểm của Địa Hạt về việc hoạch định và tài trợ cho vận chuyển, các nguồn ô nhiễm di động bên trong và bên ngoài đường lộ, và nhiên liệu tạo ra nguồn ô nhiễm di động. Uỷ ban nắm vững thông tin về các biện pháp hiện tại và đề xuất của các cơ quan địa phương, khu vực, tiểu bang, và liên bang liên quan đến nguồn phát thải gây ô nhiễm di động.

 • Avalos

  Giám Thị John Avalos

  Thành Phố và Quận San Francisco

  Avalos
  Giám Thị John Avalos
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố và Quận San Francisco - Địa Hạt 11
  Tiểu Sử: John Avalos
 • Bates

  Thị Trưởng Tom Bates

  Thành Phố Berkeley

  Bates
  Thị Trưởng Tom Bates
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố Berkeley
  Tiểu Sử: Tom Bates
 • David Canepa
  Uỷ Viên Hội Đồng David J. Canepa
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố Daly City
 • Photograph of David Hudson
  Uỷ Viên Hội Đồng David E. Hudson
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố San Ramon
  Tiểu Sử: David E. Hudson
 • Lee Photograph

  Thị Trưởng Edwin M. Lee

  Thành Phố và Quận San Francisco

  Lee Photograph
  Thị Trưởng Edwin M. Lee
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố và Quận San Francisco
  Tiểu Sử: Edwin M. Lee
 • miley photograph

  Giám Thị Nate Miley

  Quận Alameda

  miley photograph
  Giám Thị Nate Miley
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Quận Alameda - Địa Hạt 4
  Tiểu Sử: Nate Miley
 • Karen Mitchoff

  Giám Thị Karen Mitchoff

  Quận Contra Costa

  Karen Mitchoff
  Giám Thị Karen Mitchoff
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Quận Contra Costa - Địa Hạt 4
  Tiểu Sử: Karen Mitchoff
 • Jan Pepper Photograph

  Thị Trưởng Jan Pepper

  Thành Phố Los Altos

  Jan Pepper Photograph
  Thị Trưởng Jan Pepper
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố Los Altos
  Tiểu Sử: Jan Pepper

Uỷ Ban Nhân Viên

Uỷ ban này xem xét và đề xuất các chính sách của Địa Hạt về tuyển dụng, thuê mướn, và ngưng nhiệm vụ các viên chức và nhân viên, cũng như lương bổng, điều kiện làm việc, và các nhà tư vấn. Uỷ ban này nắm vững thông tin về công việc của Hội Đồng Cố Vấn và Hội Đồng Phân Xử, và đề nghị các ứng viên hội đủ điều kiện để phục vụ trong Hội Đồng Cố Vấn và Hội Đồng Phân Xử khi có chỗ trống.

Uỷ Ban Nguồn Ô Nhiễm Cố Định

Uỷ ban này xem xét và đề nghị các chính sách về nguồn ô nhiễm cố định, các vấn đề, và các chương trình liên quan đến những kế hoạch quản lý phẩm chất không khí, mô hình hoá phẩm chất không khí và kinh tế, cấp giấy phép, tuân thủ, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, chất độc, giáo dục nguồn ô nhiễm, soạn thảo điều lệ, và cấp khoản. Uỷ ban cũng cố vấn cho Hội Đồng Quản Trị về quan điểm của Địa Hạt đối với tất cả các quy định tác động đến những nguồn ô nhiễm cố định.

 • Avalos

  Giám Thị John Avalos

  Thành Phố và Quận San Francisco

  Avalos
  Giám Thị John Avalos
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố và Quận San Francisco - Địa Hạt 11
  Tiểu Sử: John Avalos
 • John Gioia

  Giám Thị John Gioia

  Quận Contra Costa

  John Gioia
  Giám Thị John Gioia
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Quận Contra Costa - Địa Hạt 1
  Tiểu Sử: John Gioia
 • Photograph of David Hudson
  Uỷ Viên Hội Đồng David E. Hudson
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố San Ramon
  Tiểu Sử: David E. Hudson
 • Kniss

  Uỷ Viên Hội Đồng Liz Kniss

  Thành Phố Palo Alto

  Kniss
  Uỷ Viên Hội Đồng Liz Kniss
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố Palo Alto
  Tiểu Sử: Liz Kniss
 • Mar

  Giám Thị Eric Mar

  Thành Phố và Quận San Francisco

  Mar
  Giám Thị Eric Mar
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố và Quận San Francisco - Địa Hạt 1
  Tiểu Sử: Eric Mar
 • Jan Pepper Photograph

  Thị Trưởng Jan Pepper

  Thành Phố Los Altos

  Jan Pepper Photograph
  Thị Trưởng Jan Pepper
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố Los Altos
  Tiểu Sử: Jan Pepper
 • Rob Sinks

  Thị Trưởng Rod Sinks

  Thành Phố Cupertino

  Rob Sinks
  Thị Trưởng Rod Sinks
  Vị Trí trong Hội Đồng: Uỷ Viên
  Địa Hạt: Thành Phố Cupertino
  Tiểu Sử: Rod Sinks

Technology Implementation Office Steering Committee

The Technology Implementation Office (TIO) at the Air District was established in 2017 to advance the Clean Air Plan vision for a post-carbon Bay Area by 2050. The mission is to catalyze innovation by advancing disruptive, cost-effective solutions to achieve greenhouse gas emissions reductions. The TIO will cultivate partnerships and provide financing to incentivize low carbon intensity practices across industries, including deployment of zero-emissions vehicles and infrastructure, zero-emissions energy generation, efficient production, and smart/connected technologies.

Members

Contact Us

Sean Gallagher
Thư Ký các Hội Đồng

415.749.5073


(415) 749-5016


(415) 749-5073

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 08/11/2015