Về Địa Hạt Không Khí

Khả Năng Tiếp Cận và Không Phân Biệt Đối Xử

Air District không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, dân tộc, tổ tiên, tôn giáo, tuổi tác, giới tính, thiên hướng tình dục, bản dạng giới, biểu hiện giới, màu da, thông tin di truyền, bệnh trạng, tình trạng khuyết tật tâm thần hoặc thể chất, hoặc bất kỳ thuộc tính hoặc niềm tin được bảo vệ bởi luật pháp.

Chính Sách về Khả Năng Tiếp Cận và Không Phân Biệt Đối Xử

Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh (Bay Area Air Quality Management District, BAAQMD) không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, dân tộc, tổ tiên, tôn giáo, tuổi tác, giới tính, thiên hướng tình dục, bản dạng giới, biểu hiện giới, màu da, thông tin di truyền, bệnh trạng, tình trạng khuyết tật tâm thần hoặc thể chất, hoặc bất kỳ thuộc tính hoặc niềm tin được bảo vệ bởi luật pháp.

Chính sách của BAAQMD là cung cấp quyền tiếp cận công bằng và bình đẳng với các lợi ích của chương trình hoặc hoạt động do BAAQMD quản lý. BAAQMD sẽ không dung thứ cho hành vi phân biệt đối xử được thực hiện với bất kỳ người nào muốn tham gia hoặc đang nhận các lợi ích từ bất kỳ chương trình hay hoạt động nào do BAAQMD cung cấp hoặc triển khai. Nếu các thành viên trong cộng đồng cho rằng họ hoặc những người khác đã bị từ chối cung cấp quyền tiếp cận đầy đủ và bình đẳng với một chương trình hoặc hoạt động của BAAQMD một cách bất hợp pháp, họ có thể nộp đơn khiếu nại về hành vi phân biệt đối xử lên BAAQMD theo chính sách này. Chính sách không phân biệt đối xử này cũng áp dụng cho những cá nhân hoặc tổ chức khác có liên kết với BAAQMD, bao gồm cả các nhà thầu hoặc người hưởng tài trợ mà BAAQMD sử dụng để cung cấp quyền lợi và dịch vụ cho các thành viên trong cộng đồng.

BAAQMD sẽ cung cấp kịp thời các thiết bị hỗ trợ và dịch vụ, như thông dịch viên có trình độ và/hoặc thiết bị nghe đạt chuẩn dành cho những người bị điếc hoặc khiếm thính và các cá nhân khác khi cần thiết để đảm bảo khả năng giao tiếp hiệu quả hoặc cơ hội bình đẳng để có thể tham gia đầy đủ vào các chương trình quyền lợi và hoạt động, các chương trình và dịch vụ theo chính sách bảo vệ quyền riêng tư và sự độc lập của mỗi cá nhân. Vui lòng liên hệ với Điều Phối Viên Phụ Trách Chính Sách Không Phân Biệt Đối Xử theo thông tin dưới đây ít nhất ba ngày trước cuộc họp để họ có thể sắp xếp phù hợp.

Nếu quý vị cho rằng có sự phân biệt đối xử trong chương trình hoặc hoạt động của BAAQMD, quý vị có thể liên lạc với Điều Phối Viên Phụ Trách Chính Sách Không Phân Biệt Đối Xử theo thông tin bên dưới hoặc truy cập trang web www.baaqmd.gov/accessibility để tìm hiểu cách thức và nơi gửi đơn khiếu nại về hành vi phân biệt đối xử. 

Việc Làm

Air District không phân biệt đối xử trong việc thuê mướn hoặc lề lối tuyển dụng của họ và tuân thủ tất cả các luật về quyền dân sự của liên bang và tiểu bang.  Air District thiết lập Chính Sách Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng và Quy Trình Khiếu Nại Phân Biệt Đối Xử để quản lý việc làm và các khiếu nại về phân biệt đối xử.

Tìm hiểu thêm về Việc Làm tại Air District.

Giao Tiếp Hiệu Quả

Air District nhận thức rằng để tiếp cận và thu hút đa dạng các đối tượng trong khu vực tham gia một cách hiệu quả, họ phải cố gắng cung cấp cho cư dân phương tiện tiếp cận các dịch vụ có ý nghĩa và tài liệu bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh và tài liệu dành cho người khuyết tật. Air District hiện đang triển khai một số hoạt động để cung cấp dịch vụ và tài liệu bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh và bằng định dạng dành cho người khuyết tật, cho công chúng nói chung và các nhóm đối tượng cụ thể trong ngành sử dụng các dịch vụ đa dạng của họ, chẳng hạn như giấy phép, hỗ trợ tuân thủ và các chương trình trợ cấp tài chính.

Tìm hiểu thêm về  Hỗ Trợ Ngôn Ngữ của Air District.

Khả Năng Truy Cập Nội Dung Trang Web

Air District tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật dành cho thiết kế và khả năng tương thích của trang Web. Các tiêu chuẩn này đảm bảo nội dung của trang web này có thể được truy cập bởi nhóm nhiều người nhất có thể, bất kể tình trạng khuyết tật, hạn chế về thiết bị máy tính hay sử dụng các thiết bị truy cập Internet thay thế.

Policy Questions?

Please address questions regarding the Non-Discrimination Policy to the Air District's Non-Discrimination Coordinator.

Non-Discrimination Coordinator
Suma Peesapati
415.749.4967
Spare the Air Status

Last Updated: 17/03/2022