Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Air Quality Advisory

The Air District has issued an air quality advisory for smoke for the far South Bay, including Morgan Hill, San Martin, and Gilroy through Tuesday, July 7. Beginning late Saturday, the Park Fire broke out east of Morgan Hill and on Sunday, the larger Crews Fire started east of Gilroy. Air quality impacts are possible near the fire. Read more.

Chương Trình Điểm Nóng California

Tìm hiểu về các bước cần thiết để tìm các điểm nóng có khí độc, đánh giá rủi ro liên quan tới sức khoẻ, và giảm bớt những rủi ro đó.

Một "điểm nóng" là một khu vực mà mức độ khí độc cao hơn ở toàn khu vực. Nguyên nhân có thể là do phát thải từ một cơ sở địa phương.

Chương trình Điểm Nóng có Khí Độc đòi hỏi các cơ sở công nghiệp, thương mại và công chúng được cấp phép phải báo cáo về khí độc thải ra.

Contact Us

Carol Allen
Kỹ Sư Giám Thị Phẩm Chất Không Khí

415.749.4702

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Monday,
    7/6

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 03/06/2020