Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Chương Trình Điểm Nóng California

Tìm hiểu về các bước cần thiết để tìm các điểm nóng có khí độc, đánh giá rủi ro liên quan tới sức khoẻ, và giảm bớt những rủi ro đó.

Một "điểm nóng" là một khu vực mà mức độ khí độc cao hơn ở toàn khu vực chung. Điều này thường được gây ra bởi khí thải từ các cơ sở địa phương.

Chương trình Điểm Nóng của Chất độc khí đòi hỏi phép các cơ sở công nghiệp, thương mại và công chúng báo cáo về khí độc thải ra. Những cơ sở có ưu tiên hàng đầu phải chuẩn bị một Đánh giá Rủi ro cho Sức khỏe (HRA). Nếu như HRA cho thấy nguy cơ sức khỏe rất cao, cơ sở phải thông báo cho từng cá nhân tiếp xúc với các chất độc không khí và phát triển một kế hoạch để giảm các nguy cơ sức khỏe.

Contact Us

Carol Allen
Kỹ Sư Giám Thị Phẩm Chất Không Khí

415.749.4702

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Wednesday,
    6/3

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 20/08/2014