Tài Trợ Ngân Sách

Xe tải

Các khoản tài trợ của Địa Hạt Không Khí sẽ được cấp để hỗ trợ nâng cấp hoặc thay thế xe tải lưu thông trên đường chạy bằng máy dầu điêzen bằng xe mới và phát thải thấp.

Announcement:

The Carl Moyer Program closed on Wednesday, May 18, 2022, and is not accepting new applications. Complete applications that were submitted prior to midnight (Pacific Daylight Time) on May 18 will be evaluated for eligibility.

Year 23 Funding Cycle is anticipated to begin accepting new applications when the program opens in Summer 2022. Please sign up for the Carl Moyer Notification List on the Carl Moyer Program web page to receive timely email alerts or check back on this web page for program updates. 

 

Các chương trình

Địa Hạt Không Khí có những Chương Trình xe tải không lưu thông trên đường như sau:

  • Chương Trình Ưu Đãi Giảm Giá – Chương Trình Ưu Đãi Giảm Giá (Voucher Incentive Program - VIP) này cung cấp phương pháp tiếp cận hợp lý đối với các đoàn xe để thay thế hoặc tân trang cho xe dầu điêzen lưu thông trên đường, phát thải cao, bằng thiết bị mới hơn có lượng phát thải thấp hơn.
  • Chương Trình Xe Điện Hạng Nặng TFCA – Chương trình xe điện hạng nặng của Quỹ Vận Chuyển cho Không Khí Sạch (Transportation Fund for Clean Air - TFCA) cung cấp tài trợ cho các Xe Hạng Nặng và Hạng Trung, Phát Thải Ít hoặc Không Phát Thải và Xe Buýt Đô Thị.
  • Chương Trình Dịch Chuyển Hàng Hoá – Phần 1B: Chương Trình Giảm Phát Thải Dịch Chuyển Hàng Hóa nhằm mục đích nhanh chóng giảm ô nhiễm môi trường và rủi ro sức khỏe từ việc vận chuyển hàng hóa dọc các hành lang thương mại California. Qua chương trình này, hơn 2,5000 xe tải được thay thế hoặc tân trang.

Contact Us

Adam Shapiro
Phân Tích Viên Điều Hành

415.749.8441

Grants Programs Information Request Line

415 749-4994

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 24/07/2020