Về Phẩm Chất Không Khí

Ambient Air Monitoring Network

Learn about the Air District's ambient air monitoring network and special air quality studies.

The Air District maintains one of the most comprehensive air quality monitoring networks in the country, consisting of over 30 stations distributed among the nine Bay Area counties.

This network measures concentrations of pollutants for which health-based ambient air quality standards have been set by the U.S. Environmental Protection Agency and the California Air Resources Board. The network also measures concentrations of various pollutants designated as Toxic Air Contaminants by the state of California.

This information is used to determine compliance with state and federal air quality standards, prepare air quality forecasts, develop air quality plans, provide information for permit modeling, prepare environmental impact reports, and track air quality trends.

Pollutants measured by the monitoring network include:

 • Ground-level ozone
 • Carbon monoxide
 • Nitrogen oxides
 • Sulfur dioxide/oxides
 • Particulate matter
 • Hydrogen sulfide

Mạng Lưới Giám Sát Môi Trường Không Khí

Địa Hạt Không Khí vận hành hệ thống giám sát môi trường không khí của hơn 30 trạm giám sát và theo dõi quá trình sửa chữa, bảo dưỡng và kiểm soát phẩm chất. Mạng lưới giám sát sẽ thu thập dữ liệu phẩm chất không khí địa phương, những dữ liệu này sẽ được sử dụng với nhiều mục đích quan trọng, bao gồm:

 • Xác định việc tuân thủ các tiêu chuẩn phẩm chất không khí tiểu bang và liên bang.
 • Dự đoán phẩm chất không khí.
 • Lập mô hình Kế Hoạch Không Khí Sạch.
 • Lập mô hình cho phép Ngăn Ngừa Tình Trạng Suy Giảm Đáng Kể.
 • Báo cáo tác động môi trường.
 • Cung cấp thông tin về phẩm chất không khí và xu hướng phẩm chất không khí tại khu vực và địa phương.

Các dự án lấy mẫu, chẳng hạn như lấy mẫu PM2.5 và nghiên cứu ngắn hạn tại các cộng đồng cụ thể, cung cấp dữ liệu phát triển kế hoạch phẩm chất không khí, cập nhật quy định, và tìm hiểu thêm về phẩm chất không khí tại Vùng Vịnh.

Các chất gây ô nhiễm đo được bởi hệ thống giám sát gồm:

 • Ozon mặt đất
 • Cacbon monoxide
 • Nitơ Oxyt
 • Lưu huỳnh đioxyt/oxyt
 • Vật chất dạng hạt
 • Hyddrô Sunfua

Kế Hoạch Hệ Thống Giám Sát Không Khí 2014

Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh sẽ công bố Báo Cáo Hệ Thống Giám Sát Môi Trường Không Khí mới nhất vào tháng 7 năm 2015. Báo cáo này mô tả hệ thống giám sát không khí của Địa Hạt trong năm 2014. Báo cáo cũng mô tả các mục tiêu của hệ thống giám sát và liệt kê các đề xuất thay đổi đối với hệ thống trong 18 tháng tới. Có thể tìm các đề xuất thay đổi trong mục có tên Đề Nghị Sửa Đổi Hệ Thống (Proposed Modifications to Network) năm 2015-2016. Báo cáo cũng mô tả mục tiêu của hệ thống giám sát và các đề xuất thay đổi được hoạch định xảy ra trước ngày 30 tháng 6 năm 2015.

Báo Cáo Hệ Thống Giám Sát Môi Trường Không Khí hằng năm kế tiếp dự kiến sẽ công bố vào tháng 7 năm 2016.

Kế Hoạch Hệ thống Giám Sát Hằng Năm 2014.

Địa Hạt đang mời gọi công chúng góp ý về những đề xuất thay đổi đối với hệ thống giám sát không khí. Giai đoạn góp ý công cộng chấm dứt vào ngày 30 tháng 6 năm 2015.

2020 Air Monitoring Network Plan

The Air District released the 2020 Ambient Air Monitoring Network Plan in July 2021. The report described the Air District’s air monitoring network for 2020. It also presented the objectives of the monitoring network and listed proposed changes to the network planned to occur before June 30, 2022. The proposed changes may be found in the section titled Proposed Modifications to Network in 2021-2022. The Air District solicited comments from the public on the latest Ambient Air Monitoring Network Plan. The public comment period ended June 29, 2021.

2019 Air Monitoring Network Plan

The Air District released the 2019 Ambient Air Monitoring Network Report in July 2020. The report described the Air District’s air monitoring network for 2019. It also presented the objectives of the monitoring network and listed proposed changes to the network planned to occur before June 30, 2021. The proposed changes may be found in the section titled Proposed Modifications to Network in 2020-2021. The Air District solicited comments from the public on the latest Ambient Air Monitoring Network Report. The public comment period ended June 29, 2020.

2018 Air Monitoring Network Plan

The Air District released the 2018 Ambient Air Monitoring Network Report in July 2019. The report described the Air District’s air monitoring network for 2018. It also presented the objectives of the monitoring network and listed proposed changes to the network planned to occur before June 30, 2020. The proposed changes may be found in the section titled Proposed Modifications to Network in 2019-2020. The Air District solicited comments from the public on the latest Ambient Air Monitoring Network Report. The public comment period ended June 30, 2019.

2017 Air Monitoring Network Plan

The Air District released the 2017 Ambient Air Monitoring Network Report in July 2018. The report described the Air District’s air monitoring network for 2017. It also presented the objectives of the monitoring network and listed proposed changes to the network planned to occur before June 30, 2019. The proposed changes may be found in the section titled Proposed Modifications to Network in 2018-2019. The Air District solicited comments from the public on these proposed changes to the air monitoring network. The public comment period ended in June of 2018.

2016 Air Monitoring Network Plan

The Air District released the 2016 Ambient Air Monitoring Network Report in July 2016. The report described the District’s air monitoring network for 2016. It also presented the objectives of the monitoring network and listed proposed changes to the network planned to occur before June 30, 2018. The proposed changes may be found in the section titled Proposed Modifications to Network in 2017-2018. The Air District solicited comments from the public on these proposed changes to the air monitoring network. The public comment period ended in June of 2017.

Sulfur Dioxide Data Requirements Rule Compliance Information

On March 18, 2016, the U.S. Environmental Protection Agency sent a letter to the California Air Resources Board, informing the state that they considered three sources in Martinez, California, to be aggregated with respect to triggering compliance with the sulfur dioxide Data Requirements Rule ambient air characterization requirements. These sources are the Shell and Tesoro refineries and the Eco Services sulfur recovery plant. 

The Air District prepared an analysis outlining the proposed compliance with the sulfur dioxide Data Requirements Rule through ambient air monitoring. The Air District solicited comments from the public on this analysis from September 29 through October 31, 2016, and submitted it to the EPA. The EPA approved this approach on December 6, 2016. This information will be included in future Ambient Air Monitoring Network Reports.

2015 Air Monitoring Network Plan

The Air District released the 2015 Ambient Air Monitoring Network Report in July 2016. The report described the District’s air monitoring network for 2015. It also described the objectives of the monitoring network and listed proposed changes to the network planned to occur before June 30, 2017. The proposed changes may be found in the section titled Proposed Modifications to Network in 2016-2017. The District solicited comments from the public on these proposed changes to the air monitoring network. The public comment period ended June 25, 2016.

2014 Air Monitoring Network Plan

The Air District released the 2014 Ambient Air Monitoring Network Plan in 2015. The report described the District’s air monitoring network for 2014,  the objectives of the monitoring network, and proposed changes to the network. The proposed changes may be found in the section titled Proposed Modifications to Network in 2015-2016. It described the objectives of the monitoring network and proposed changes planned to occur before June 30, 2015. The District solicited comments from the public on proposed changes to the air monitoring network. The public comment period ended June 30, 2015.

 

Contact Us


Thông Tin Tổng Quát

415 749-4900


Giám Sát Không Khí

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 28/06/2022