Về Phẩm Chất Không Khí

Các Dự Án Giám Sát Không Khí Đặc Biệt

Tìm hiểu về các dự án giám sát phẩm chất không khí với mục đích đặc biệt tại Vùng Vịnh và giám sát tại các nhà máy tinh chế.

Các Dự Án Giám Sát Không Khí Địa Phương

Đôi khi, Địa Hạt Không Khí cũng lắp đặt và vận hành các trạm và/hoặc thiết bị giám sát phẩm chất không khí tạm thời tại Vùng Vịnh khi nguồn lực cho phép. Những trạm giám sát này thường được lắp đặt nhằm:

  • Xác định ảnh hưởng theo hướng gió từ một hoặc nhiều nguồn ô nhiễm.
  • Tìm hiểu xem các phép đo lường phẩm chất không khí tại trạm giám sát cố định gần nhất có biểu hiện chính xác các mức độ ô nhiễm tại khu vực quan tâm hay không.
  • Thu thập thông tin về các chất gây ô nhiễm cụ thể.

Xem thông tin về các dự án giám sát gần đây.

Giám Sát Tại Nhà Máy Tính Chế

Để thực hiện giám sát tại các nhà máy tinh chế Vùng Vịnh, Địa Hạt Không Khí đã thiết lập Ban Chuyên Gia Giám Sát Phẩm Chất Không Khí để tư vấn các công nghệ, phương pháp và công cụ cải thiện năng lực giám sát gần những cơ sở này.

Contact Us


Giám Sát Không Khí

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 12/03/2024