Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Về Phẩm Chất Không Khí

Dữ Liệu Thời Tiết

Về Phẩm Chất Không Khí

Lượt xem dữ liệu hiện có và dữ liệu quá khứ về thời tiết dựa trên kết quả đo được từ hệ thống giám sát không khícủa Địa Hạt Không Khí.

Xin lưu ý rằng một số dữ liệu trong tài liệu này chỉ là dữ liệu thô hoặc chưa được kiểm tra và có thể có nhiều lỗi.

Contact Us


Thông Tin Tổng Quát

415 749-4900


Giám Sát Không Khí

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Sunday,
    6/7

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 20/05/2015