Về Phẩm Chất Không Khí

Bản Đồ Dữ Liệu Tương Tác

Hiển thị bản đồ tương tác mà có các dữ liệu giám sát thời tiết và phẩm chất không khí từ các khu vực tại Vùng Vịnh.

Bản Đồ Dữ Liệu Cơ Sở

Tìm hiểu về các cơ sở do Địa Hạt Không Khí ra quy định. Phóng to để xem các cơ sở và tìm hiểu về các khu vực và lượng phát thải của chúng.

Bản Đồ Giám Sát Phẩm Chất Không Khí

Dữ liệu về phẩm chất không khí từ các địa điểm như đã nêu trong bản đồ dưới đây đều được hiển trị trực tuyến. Các chất gây ô nhiễm được đo lường gồm ozon, oxit nitơ, cacbon monoxide, lưu huỳnh đioxyt, hyddrô sunfua, vật chất dạng hạt, hyddrocacbon, cacbon hữu cơ và nguyên tử, và các chất ô nhiễm không khí nguy hiểm. Nhấp chuột vào từng trạm để hiển thị thông tin về địa điểm giám sát.

Lớp Bản Đồ Theo Dõi Ngang Mặt Đất

Thiết bị theo dõi ngang mặt đất là các trạm giám sát phẩm chất không khí đặt gần các cơ sở công nghiệp lớn, chẳng hạn như nhà máy tinh chế dầu, theo yêu cầu của giấy phép hoạt động cơ sở. Cơ sở vận hành thiết bị giám sát, nhưng Địa Hạt Không Khí xác nhận và kiểm toán dữ liệu mà trạm thu được.

Lớp Bản Đồ Dữ Liệu Thời Tiết

Dữ liệu khí tượng từ các địa điểm giám sát như đã nêu trong bản đồ dưới đây đều có thể được hiển thị. Nhấp chuột vào trạm muốn xem thì một khung trình duyệt mới sẽ hiển thị thông tin về địa điểm và các dữ liệu có thể tải xuống.

Bản Đồ Cộng Đồng Bị Tác Động

Chương trình Đánh Giá Rủi Ro Về Không Khí Trong Cộng Đồng (CARE) xác định các khu vực có nồng độ ô nhiễm không khí cao và người dân dễ bị tổn thương nhất do các tác động của ô nhiễm không khí đến sức khoẻ. Bản đồ, cùng với thông tin về các chất gây ô nhiễm và nguồn dẫn đến các tác động của chúng, giúp đặt ưu tiên cho một loạt biện pháp sâu rộng được thiết kế để khuyến khích cộng đồng lành mạnh thông qua Đề Xuất Cộng Đồng Không Khí Sạch.

Bản Đồ Đốt Ngoài Trời

Đốt ngoài trời là quá trình tiêu huỷ bằng cách đốt cháy ngoài trời bất kỳ vật liệu phế thải nào. Khói sinh ra từ quá trình đốt ngoài trời này chứa các hạt rất mịn, các chất khí và các chất hoá học độc hại khác mà có thể được hít sâu vào phổi.

Để giảm thiểu những tác động bất lợi của loại khói này đối với sức khoẻ công cộng, việc đốt ngoài trời nhìn chung bị ngăn cấm tại Vùng Vịnh - với ngoại lệ là 17 loại đám cháy được quy định theo Quy Định 5 Về Đốt Ngoài Trời của Địa Hạt Không Khí. Những đám cháy cụ thể với mục đích nông nghiệp, kiểm soát lũ lụt, huấn luyện cứu hoả và ngăn ngừa rủi ro hoả hoạn, trong số những mục đích khác, sẽ được phép thực hiện khi điều kiện thời tiết thuận lợi để phân tán và làm loãng khói sinh ra từ những đám cháy này. Nhiều loại trong số những đám cháy này chỉ được phép trong những khoảng thời gian cụ thể - hoặc trong mùa đốt cháy - trong suốt một năm.

Bản Đồ Dự Đoán Phẩm Chất Không Khí

Địa Hạt Không Khí ban hành dự đoán phẩm chất không khí hằng ngày mà có thể dự báo mức độ ô nhiễm không khí trong vòng năm ngày tiếp theo. Dự đoán này sử dụng thang đo Chỉ Số Phẩm Chất Không Khí của EPA Hoa Kỳ. Cho các mục đích dự đoán, các thành phố tại Vùng Vịnh đã được chia thành năm vùng dự báo.

Contact Us


Thông Tin Tổng Quát

415 749-4900


Giám Sát Không Khí

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 20/08/2014