Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Về Phẩm Chất Không Khí

Dự Đoán và Phân Tích Dữ Liệu

Về Phẩm Chất Không Khí

Lấy các dự đoán phẩm chất không khí hằng ngày và các yếu tố thời tiết có tiềm năng gây ra ô nhiễm không khí tại Vùng Vịnh.

Bộ Phận Phân Tích Dữ Liệu và Khí Tượng Học của Địa Hạt Không Khí chịu trách nhiệm xác nhận, biên soạn và thuyết minh các dữ liệu phẩm chất không khí và thời tiết cũng như đưa ra các dự đoán phẩm chất không khí hằng ngày. Họ kiểm tra khí thải từ các cơ sở cụ thể gần dân cư và xác định các yếu tố thời tiết liên quan đến xu hướng phẩm chất không khí dài hạn.

Dự đoán có sẵn hằng ngày bao gồm:

Contact Us


Giám Sát Không Khí

415 749-4985


Phòng thí nghiệm

415 749-5014

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Wednesday,
    8/12

    No Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 20/08/2014