Air District Operations

The Air District is taking steps to ensure Bay Area air quality and public health are protected while the shelter-in-place orders are in effect. Permits for businesses adjusting operations to aid in the public health response will also be expedited. Read more... | en Español

Air Quality Advisory

Smoke from wildfires may slightly impact local air quality and cause hazy skies. There is no Spare the Air Alert in effect on Friday and air quality is not expected to be unhealthy. See our hourly air quality data for the most up-to-date information, as well as Press Releases@AirDistrict, and our Wildfire Safety Tips web page.  Sign up for Bay Area Air Alerts.  en Español

Về Phẩm Chất Không Khí

Uỷ Ban Cố Vấn Lập Mô Hình

Tìm hiểu về Uỷ Ban Cố Vấn Lập Mô Hình và xem tài liệu từ các cuộc họp uỷ ban.

Uỷ Ban Tư Vấn Lập Mô Hình là một ban chuyên gia lập mô hình phẩm chất không khí và phát thải từ Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ, Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California, các địa hạt không khí lân cận, các học viện, các tổ chức tư vấn, và các nhà môi trường. Uỷ Ban này sẽ đánh giá kết quả phân tích dữ liệu và lập mô hình, hỗ trợ nhân viên Địa Hạt Không Khí trong quá trình giải thích kết quả và thảo luận định hướng nghiên cứu trong tương lai. Uỷ Ban này cũng là một diễn đàn để chia sẻ dữ liệu kỹ thuật giữa các địa hạt không khí có tham gia, CARB, và cộng đồng khoa học.

Tài liệu từ các cuộc họp uỷ ban trước đây đều có sẵn dưới đây.

Uỷ Ban Cố Vấn Lập Mô Hình

Meeting DateDocumentstable-mobile-only-column
03/06/2010Agenda


MAC presentation 6 3 2010
03/06/2010
Documents:
Agenda


MAC presentation 6 3 2010
14/10/2010Agenda


MAC presentation 10 14 2010 draft final


Ultrafine Particulate Matter Study Plan draft_2010 09 13


Fine Particulate Matter Data Analysis and Modeling in the Bay Area
14/10/2010
Documents:
Agenda


MAC presentation 10 14 2010 draft final


Ultrafine Particulate Matter Study Plan draft_2010 09 13


Fine Particulate Matter Data Analysis and Modeling in the Bay Area
10/02/2011Agenda


MAC presentation 2 10 2011
10/02/2011
Documents:
Agenda


MAC presentation 2 10 2011
15/11/2011Agenda


Cost Analysis of Fine Particulate Matter in the Bay Area 2011 final


MAC presentation 11 15 2011
15/11/2011
Documents:
Agenda


Cost Analysis of Fine Particulate Matter in the Bay Area 2011 final


MAC presentation 11 15 2011

Contact Us


Lập Mô Hình

415 749-4787

Contact Us

Spare the Air Status
No Wood Burning
Spare the Air Status
  • Friday,
    9/18

    No Spare the Air Alert in Effect

  • Saturday,
    9/19

    Spare the Air Alert in Effect

Last Updated: 31/01/2016