Về Phẩm Chất Không Khí

Kiểm Kê Phát Thải

Tìm hiểu về kiểm kê phát thải đối với các chất gây ô nhiễm không khí có tiêu chí, khí nhà kính và các chất lan nhiễm không khí độc hại mà Địa Hạt Không Khí đã soạn thảo cho Vùng Vịnh San Francisco.

Kiểm Kê Phát Thải

Kiểm kê phát thải đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình lập kế hoạch và quản lý phẩm chất không khí. Kiểm kê phát thải là một danh mục chi tiết các dự toán phát thải đối với các nguồn ô nhiễm không khí gắn liền với các hoạt động cụ thể trong một khoảng thời gian cụ thể. Địa Hạt Không Khí lập các bản kiểm kê địa hạt và khu vực để ước tính lượng phát thải Vùng Vịnh về  chất gây ô nhiễm không khí có tiêu chí khí nhà kính, vàcác chất lan nhiễm khí độc hại  trong quá khứ, hiện tại và tương lai.  Địa Hạt Không Khí cũng tiến hành định kỳ các nghiên cứu cụ thể nhằm nâng cao khả năng dự toán phát thải hoặc nhằm đánh giá mức độ phát thải tại các khu vực nguồn nhất định.

 • Emmisions Inventory Summary
  Get an overview of the regional inventory of criteria air pollutants in the nine-county Bay Area
 • Emissions Lookup Tool
  Get an illustrative breakdown of emissions by pollutant, year, source sector and sub-sector
 • Methodology Documentation
  Get a detailed description of how emissions are estimated.
 • Emissions Assessment & Research
  Get a glimpse into research projects and studies that the agency is using to improve knowledge of emissions inventories

Contact Us

Assessment, Inventory, and Modeling Division

aim@baaqmd.gov

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 17/05/2024