Về Phẩm Chất Không Khí

Các từ viết tắt

A
A/C
Quyền Xây Cất
AB
Dự Luật Hạ Viện
ABAG
Hiệp Hội Chính Quyền Vùng Vịnh
AFS
Hệ Thống Phụ Cơ Sở AIRS (AIRS)
AIRS
Hệ Thống Truy Hồi Thông Tin về Đo Tỉ Trọng Chất Khí (Aerometric Information Retrieval System - AIRS) (EPA)
AMB
nhiệt độ môi trường
AMS
Hệ Thống Phụ Nguồn Khu vực/Di Động (Area/Mobile Source Subsystem - AIRS)
APCO
Viên Chức Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
AQ
phẩm chất không khí
AQI
Chỉ Số Phẩm Chất Không Khí
AQS
Hệ Thống Phụ Phẩm Chất Không Khí (AIRS)
ARB
Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí
ASF
cơ sở lên lịch tự động
ATCM
Air Toxics Control Measure
AVR
con số người đi xe trung bình
B
BAAQMD
Bay Area Air Quality Management District
BALIA
Liên Minh Hiệp Hội các Ngành Công Nghiệp Vùng Vịnh
BARCT
Kỹ Thuật Ngăn Giảm Trang Bị Thêm Tốt Nhất Có Sẵn
BC
mã căn bản
BHP
Brake Horsepower
BTU
Đơn Vị Nhiệt Anh
C
CAA
Đạo Luật Không Khí Sạch
CAAA
Sửa Đổi Đạo Luật Không Khí Sạch
CARB
Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California
CCAA
Đạo Luật Không Khí Sạch California
CDS
Hệ Thống Dữ Liệu Tuân Thủ (BAAQMD)
CEM
Giám Sát Phát Thải Liên Tục
CEQA
Đạo Luật Phẩm Chất Môi Trường California
CFC
chlorofluorocacbon
CFR
Bộ Luật Quy Định Liên Bang
CI
Compression Ignition
CMA
Cơ Quan Quản Lý Tắc Nghẽn
CMP
Chương Trình Quản Lý Tắc Nghẽn
CO
cacbon monoxide
Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (EPA)
Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường
CV
Xác Nhận Tuân Thủ (Ngày xóa VN)
CVD
lắng đọng hơi hóa chất (chemical vapor deposition - CVD)
D
DANH SÁCH HIT
Danh Sách Mục Tiêu Thanh Tra Ưu Tiên Cao
DAPCO
Đại Biểu Viên Chức Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí
DO
Văn Phòng Địa Hạt
DPF
Diesel Particulate Filter
DPM
Diesel Particulate Matter
E
E3
nghìn (10^3)
E6
Triệu (10^6)
EDI
Trao Đổi Dữ Liệu Điện Tử
EF
nhân tố phát thải
EIS
Hệ Thống Phụ Kiểm Kê Phát Thải
ERC
Emission Reduction Credit
F
FAT
kiểm tra độ chính xác thực địa
G
g/bhp-hr
grams per brake horsepower hour
g/kw-hr
grams per kilowatt hour
GCS
Hệ Thống Phụ địa lý/chung (AIRS)
GDF
Cơ sở phân phát xăng
GLM
máy theo dõi ngang mặt đất
H
H2S
hyđrô sunfua
HAP
Hazardous Air Pollutant
HBr
hyđrô bromua (HBr)
HC
Hyddrocacbon
HCL
Hyddrô clorua
HF
a-xít hydrofluoric, hyddrô florua
HMDS
hexamethyldisilazane
HOV
Xe nhiều hành khách
HRA
Health Risk Assessment
HRSA
Health Risk Screening Analysis
I
IPA
cồn isopropyl
J
JP5
dầu có điểm chớp cháy cao (nhiên liệu động cơ phản lực)
K
Kỹ Thuật Ngăn Giảm Tốt Nhất Có Sẵn (Best Available Control Technology, BACT)
Kỹ Thuật Ngăn Giảm Tốt Nhất Có Sẵn
L
LPG
khí dầu hỏa hóa lỏng
M
M
nghìn
MACT
Maximum Achievable Control Technology
MC
mã số vật chất
MDA
metylenđianilin, khí tượng, và phân tích dữ liệu
MEIR
Maximally Exposed Individual Resident
MEIW
Maximally Exposed Individual Worker
MEK
metyla etyla xeton
MIBK
metyla isobutyl xeton
MM
triệu
MMBTU/MBTU
một triệu Đơn Vị Nhiệt Anh
MS
dàn xếp qua lại
MSDS
Thông Tin An Toàn Vật Liệu
MTC
Uỷ Ban Vận Chuyển Đô Thị
MTI
bao nhiêu tháng cho đến khi kiểm tra theo mục tiêu
N
NA
không áp dụng
NAAQS
Tiêu Chuẩn Phẩm Chất Môi Trường Không Khí Toàn Quốc
NADB
Nhánh Dữ Liệu Không Khí Toàn Quốc (EPA)
NAMS
Trạm Giám Sát Không Khí Toàn Quốc
NCC
Trung Tâm Máy Tính Quốc Gia (EPA)
NESHAPS
Tiêu Chuẩn Chất Gây Ô Nhiễm Độc Hại Nguồn Mới
NFA
không có thêm hành động
NIP
thông báo không thanh toán đủ
NMHC
Hyđrôcacbon trừ metan
NOV
Thông Báo Vi Phạm
NOx
nitơ oxyt
NPDES
Hệ Thống Loại Trừ Xả Chất Ô Nhiễm Quốc Gia (National Pollutant Discharge Elimination System - AIRS)
NPOC
Non-Precursor Organic Compound
NSPS
Tiêu Chuẩn Hiệu Năng Nguồn Mới
NSR
Xét Duyệt Nguồn Mới (New Source Review - NSR)
O
OAQPS
Phòng Kế Hoạch và Tiêu Chuẩn Phẩm Chất Không Khí (Office of Air Quality Planning and Standards) (EPA)
P
P/O
Giấy Phép Hoạt Động
P2O5
photpho pentoxit
PA
Đơn Xin Cấp Giấy Phép, Cơ Quan Cấp Giấy Phép (EPA)
PAHs
Polycyclic Hyddrocacbon Thơm
PC
Mật mã chất gây ô nhiễm
PCB
polychorinated biphenyls
PERC
perchloroethylene
PIM
tài liệu kiểm tra nhà máy
PM
Chất Hạt có đường kính < 10 micrômet
PM10
Vật chất dạng hạt dưới 10 micrômet đường kính
PM2.5
Particulate Matter 2.5 microns and smaller in diameter
PMI
Point of Maximum Impact
PO
đơn đặt hàng
POC
hợp chất hữu cơ tiền thân
POTW
Cơ Sở Chế Hóa Nước Công Cộng (Publicly Owned Treatment Works - POTW)
PPD
pao mỗi ngày
ppm
phần triệu
pphm
phần trên một trăm triệu
PSD
Ngăn Ngừa Tình Trạng Suy Giảm Đáng Kể
PSI
Chỉ Số Tiêu Chuẩn Ô Nhiễm
PSIA
số pao trên mỗi insơ vuông, tuyệt đối
PUC
Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng
PVC
polyvinyl clorua
Q
QA
bảo đảm phẩm chất
QC
kiểm soát phẩm chất
R
RACM
vật liệu chứa thạch miên được kiểm soát
RACT
Reasonably Available Control Technology
RAOB
Khinh Khí Cầu Quan Sát Tầng Khí Quyển Bằng Vô Tuyến
RFP
Yêu Cầu Đề Xuất, Tiến Độ Kế Tiếp Hợp Lý
RHC
hyddrocacbon hồi tố
RI
Thanh Tra Cư Dân
RICE
Reciprocating Internal Combustion Engine
RL
thư viện di dời được (HP)
RMA
Uỷ Quyền Nhận Hàng Hóa Trả Lại
ROG
khí hữu cơ hoạt tính
RVP
áp suất hơi Reid
S
SC
mã nguồn
SCC
mã phân loại nguồn
SCRAM
Trung Tâm Hỗ Trợ Mô Hình Không Khí Quy Định
SEPP
Chính Sách Dự Án Môi Trường Bổ Sung (Supplemental Environmental Project Policy - SEPP)
SFB
ngân hàng cơ sở nhỏ
SIC
Phân Loại Công Nghiệp theo Tiêu Chuẩn (Standard Industrial Classification - SIC)
SIP
Kế Hoạch Thực Thi Tiểu Bang
SL
thư viện phân đoạn (HP)
SMOP
Giấy Phép Điều Hành Chất Tổng Hợp Nhỏ
SO2
lưu huỳnh đioxyt
SO3
lưu huỳnh trioxyt
SOV
Xe Hơi Một Người Lái
ST
thử nguồn
T
TAC
Chất Lan Nhiễm Không Khí Độc Hại
TBACT
Toxics Best Available Control Technology
TCA
trichloroethane
TCE
trichloroethylene
TCM
biện pháp kiềm chế vận chuyển
TEL
tetraethyl chì
TFCA
Quỹ Vận Chuyển cho Không Khí Sạch
tiêu cực, không đáng kể
tiêu cực, không đáng kể
TMA
Hiệp Hội Quản Lý Giao Thông Vận Tải
TSP
tổng cộng hạt lơ lửng
TTN
Hệ Thống Chuyển Giao Công Nghệ (Technology Transfer Network) (EPA)
TVP
áp suất hơi thực tế
TY
tấn trên năm
U
USEPA
Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ
USL
thư viện chương trình phụ dành cho người sử dụng (user subprogram library - HP)
UTM
Phép Chiếu Mercator Ngang Toàn Cầu
V
VMT
số dặm di chuyển của xe cơ giới
VN
vi phạm
VOC
Hợp Chất Hữu Cơ Dễ Bay Hơi
VSP
W
WILA
cảnh báo hành động pháp lý sắp tới

Contact Us


Thông Tin Tổng Quát

415 749-4900


Giám Sát Không Khí

415 749-4985

Contact Us

Spare the Air Status

Last Updated: 08/11/2016